179. ಬಾಯೆಚೆ ಕಾಗದ್.

ಮೊಗಾಳ್ ಮಚ್ಚಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯೆನ್ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಕಾಗದ್, ಅನಿಂ ದಿಂವ್ಚೆ ಭೆಸಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಅಸಾ, ತಶೆಂಚ್ ಪಪ್ಪಾ ಅನಿಂ ಮಮ್ಮಿ ಬರಿಂ ಅಸಾತ್. ತುಂವೆ ಪಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಕಾಗದ್ ಪಾವ್ಲೆಂ, ವಾಚುನ್ ಸಂತೋಸ್ ಜಾಲೊ. ಪಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಅಮಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ರಾತಿಂ ಬಾರಾ ವ್ಹರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.  ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ! ಜ್ಯೋ ಸೆರಾವೊಚೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ರೇ, ಅಯ್ಕಾಜೆ ಅಸ್ಲೊ.. ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ವಿಶ್ಶ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಮ್ಮಿನ್ ತುಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ,  ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ, ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ಯ್ತಾಂತ್ ಅಮ್ಗೇರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹುಳಾಂ.
 
ಬಪ್ಪುಗೆಲ್ಯಾ  ಬಾಂಯ್ತ್ ಉದಾಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಅಮಿಂ ಬಾಂಯ್ ಖೊಂಡ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ, ತೀನ್ ಕೋಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಅತಾಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಕಾಮ್ ರಾವೊಯ್ಲಾಂ.  ಅತಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ಹುಸೈನಾರ್ ಚಾ ಘರ್ಚೆ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ಹುಸೈನಾರಾ ಚೊ ಪೂತ್ ಪಪ್ಪಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ ಮಚ್ಚಾ ಕೆದಾಳಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹುಣೊನ್. ತುಂವೆ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಬರಯ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಕೊಲು ಕಾಡ್ನ್ ನಳೆ ಘಾಲುಂಕ್ ವಾಶೆ ಅನಿಂ ಮಾಡಿಯೆಚಿ ರಿಪಾಂ ದುಗ್ಗಾಪ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಪೂಣ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾಂಯ್ ತೊ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಕರ್ತಾ ತಶೆಂ ಪಪ್ಪಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಟ್ ದೂಕ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ಮಮ್ಮಿಯ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಯೆತಾ. ಪೋರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸೊಪು ಲುಂವ್ತಾನಾ ಮಮ್ಮಿಚಾ ಬೊಟಾಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಲಾಗೊನ್ ರಗತ್ ಮೊಸ್ತು ಗೆಲಾಂ, ಮಾಗಿರ್ ಕಮೂನಿಸ್ಟಚೊ ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ಅತಾಂ ಘಾಯ್ ಗೂಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಯ್ಲಾ.
 
ತುಂವೆ ದಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂತ್ ಅಂಗ್ಡಿಕ್ ಭಾಕಿ ಅಸ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ, ಹುಸೈನಾರಾ ಚೆ ರೀಣ್ ಅನಿಂ ಏಕ್  ದೂದ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗಾಯ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯಾ, ಸುರ್ವೇರ್  ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಗಾಯ್ ದೂದ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಉಪಾದ್ರ್ ಕರ್ತಾಲಿ ಅನಿಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಗಾಯೆನ್ ಮ್ಹಕಾ ಕುಟ್ಟುನ್ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಹಾತ್ ದೂಖ್ ಅಸ್ಲೊ, ಅತಾಂ ಗಾಯ್ ಪಾಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಬಪ್ಪುಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ಕುಟ್ಟಿಂ ದೂದ್ ಅನಿಂ ಉರುಲ್ಲೆ ತೊಮಾಸಾಮಾಚಾ ಹೋಟೆಲಾಕ್ ದಿತಾಂವ್. ತೊಮಾಸಾಮಾನ್ ತುಕಾ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ.
 
ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೆಶಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಬೆಂಡಾ, ವೈಂಗಿ, ಕನ್ಗಿ ಲಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾ, ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲೆ  ಸಾರೆಂ  ರಾಂದಯೆಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಈಶ್ವರ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ನೆಂ., ತಶೆಂಚ್ ಬೊಬ್ಳ್ಯಾಚಿ ಅನಿಂ ಗೊಸಾಳ್ಯಾಚಿ ವಾಲ್ ಜಲಾಂತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜುಚಾ ರುಕಾಕ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾ,  ಭಾಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ದುದಾಂತ್ ಅಮಿಂ ತಾಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಅನಿಂ ರಾಂದಯೆಚಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಾಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸಾಂವ್. ತಶೆಂ ತುಂ ಖರ್ಚಾ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಮಾತೆ ಉಣ್ ಕರಿನಾಕಾ.
 
ತುಜ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾ ಪಯ್ಕಿ ಪುತ್ತುರ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಯ್ಕೊನ್ ಮಮ್ಮಿಂಕ್ ಮೊಸ್ತು ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ತೆ ಭಾಕಿಚೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ತುಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಯ್  ನೆ   ತೆ ಕಶೆ ಮನಿಸ್? ಕಾಂಯ್ ಉಪಾದ್ರ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮು? ಮ್ಹುಖ್ಲ್ಯಾ ಚಿಟಿರ್ ಬರಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೆಶಿ ಖಂತಿನ್ ಅಸಾ.
 
ಹಾಂವೆ ತುಜ್ಯಾ ವಿಜಾ ಅನಿಂ ಟಿಕೆಟೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ನಾಕಾ, ಮಾಗಿರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಕಾ ಪೋರ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಬಿಡಿಯೆಂಚೆ ಬೋನಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ, ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಶಿಂವ್ಚೆ ಮೆಶಿನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾ ಅನಿಂ ಫಾಲ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಟೈಲಾರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಯಾ.  ತುಕಾ ಏಕ್ ವಿಶೇಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಸ್ಲೊ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಬರಯ್ತಾ.  ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ನವೆಂ ದಾಡುನ್ ದಿತಾ ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬರಿಂಚ್. ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಚಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಸಾಧರಾಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಾಂಬಳ್ ಅಸಾರೆ ಥಂಯ್? ಯೆಂವ್ಚಾ ಚಿಟಿರ್ ಬರಯ್.
 
ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಳ್ ಮ್ಹುಣ್,  ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆ ಗಟ್ಟ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ  ತುಕಾ ಮಮ್ಮಿನ್ ಅನಿಂ ಕಾಂಯ್  ಬರಂವ್ಕ್  ವಿಶೇಸ್ ದಿಸಾನಾ. ತುಜಿ ಜಾಪ್ ಬರಯ್ಲಿ ಚೀಟ್ ವಾಚುಂಕ್ ಅಮಿಂ ರಾಕೊಂವ್ನ್ ಅಸಾಂವ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭೆಸಾಂವಾ ಸವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗೊನ್ ಅಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಅನಿಂ ರೆಕಾದ್ ಪಾಟೊವ್ನ್ ಹಿ ಚೀಟ್ ಹಾಂವ್ ಅಖೇರ್ ಕರ್ತಾಂ.
 
ಮೊಗಾ ಸವೆಂ ತುಜೆ ಬಾಯ್ ಸಿಂತಿ.
 
to:
ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜ.
ಪಿ.ಒ 125
ರಿಯಾದ್, ಕಿಂಗ್-ಡಮ್ ಅಫ್ ಸಾವ್ದಿ ಅರೇಬಿಯಾ.
  
 
**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್, ಕತಾರ್.

No comments

Powered by Blogger.