180. ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ:

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಜಿಯೆತಾನಾ ಅಮಿಂ ವಿವಿಧ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಮಿಂ "ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ" ಅಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಬಾಪಯ್ ಜಲ್ಮ್ ದಾತರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಿ ಜೀವನಾ ದ್ವಾರಿ ಅಮ್ಚೊ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಹಾಂವ್  ಸರ್ವಾಂಕ್  ತ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ದಿಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಜೋ ಕೊಣಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ನಾ ಥಂಯ್ಸಾರ್ ಮೊಗಾಚಿ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿತಾಂ. ಅನಿಂ ತಾಂಚೊ ಅತ್ಮೊ ಸಮಧಾನೆನ್ ಸರ್ಗಾರ್  ವಿಶೇವ್ ಘೆಂವ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮಾಗ್ತಾ.
 
ಹರ್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾ ಜೂನಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಅಯ್ತಾರಾ ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಅನಿಂ ಗೌರವ್ ದೀಂವ್ಕ್ "ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ" ಮ್ಹುಣೊನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಬಾಪಯ್ನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ದಿಸಾ ಅಮ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ವಾ ಧುವೆನ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾಕ್ ಪ್ರೋಸ್ತಾಹ್ ದಿಲಾ, ಮೋಗ್ ದಾಕಯ್ಲಾ, ಶಿಸ್ತ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ, ಜತನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ, ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲಾ ಅಶೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾಂವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್  ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ವ್ಹಯ್ ಬಾಪಯ್ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ. 
 
ಅಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ಪೋಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ,"ಬಾಪಯ್" , ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತತ್ವಾಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್  ಭರುನ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ರುತಾಂ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹುಣ್ಚೆ  "ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್", "ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ" ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಮಿಂ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ "ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್" ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ವಿಶಿಂ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಖುಶ್ ಪಾವ್ತಾಂ.
 
ಅಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ ಕೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಅನಿಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಜ್ ಅಮಾಂ ಕೊಣಾಂಚಾನ್-ಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್  ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಣೆಂ ಕೆದಿಂಕ್-ಚ್ ಅಪ್ಲೆ ಹವ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಪದಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ವಾ ಗಾವುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಬದ್ಲಕ್ ಭಾಶೆಚಾ ರಕ್ಶಣೆ ಖಾತಿರ್, ವಿದೇಶಿ ಭಾಶೆಚಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್  ಮೊಸ್ತು ಬೆಜಾರ್ ಪಾವೊನ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಘಡುನ್ ಅನಿಂ ತಿಂ ಗಾವುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್  ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಲಿ.
 
ಅಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್  ಅಸಾ ತಾಚಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಪದಾಂನಿಂ ಜೊಕ್ತೊ ಸಂದೇಶ್ ಅಟಾಪುಣ್ ಅಸಾ. ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಚಡ್ ಅನಿಂ ಚಡ್ ಅತುರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಂಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಅಸಾ, ದೆವಾಚಿ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಅಸಾ, ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಅಸಾ, ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಅಸಾ, ಜಾಗ್ವಣ್ ಅಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಎಕಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾಲೊ "ವಿಲ್ಫಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ  ಅಧುನಿಕ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರವಾದಿ". ವಿಲ್ಫಿನ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗಾವುನ್ ಅಪ್ಲೊ ಸ್ವಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ದೇಶಾ ವಿಶಿಂ  ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾ ವಿಶಿಂ ಪದಾಂ ರಚುನ್_ಚ್ ಅಯ್ಲಾ ಅನಿಂ ತಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯಾನ್ ಕರ್ನ್ ಅಯ್ಲಾ.
 
ವಿಲ್ಫಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾನಿಂ ಜಿಯೆತಾ, ಆಜ್  ಅಮಿಂ ಅಯ್ಕೊಂವ್ಚಿ ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್  ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್. ತಾಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದೇಣ್ಗೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಾತಾ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ  ಜಾಗ್ರತಿ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಲಜೆತಾ ತಸಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆಜ್ ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ತಾತ್, ಕಾರ್ಯಿಂ ಅಸಾ ಕರ್ತಾತ್ ತಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಂದಾರ್ಸುನ್ ವರ್ತಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ವರ್ಸಾನಿಂ ಪಳಯ್ತಾಂವ್ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ತಶೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್  ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಪದಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನಾಂತ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಮ್ಚಿಂ ಕಾಜಾರಾ ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಪದಾಂ ವಿಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಂತ್.
 
ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಕಾರಣ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ತಾಚಾ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾ ವರ್ವಿಂ, ದೇವ್ ಭಕ್ತೆ ವರ್ವಿಂ, ತಾಚೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಿವಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಸಮರ್ಪಣ್ ಕರ್ನ್, ದೀಸ್ ಅನಿಂ ರಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಖಾತಿರ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆ ವಾತಾವರಣ್ ಅಮ್ಚೇಂ ಮಧೆಂ ಅಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಇತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾಯೆತ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್  ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಲ್ಫಿಚೆ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಗೂಣ್ ಅಮಿಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.
 
ಭಾಶೆಚೊ ಇತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್  ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಅಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪದ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾಲೊ ಅನಿಂ ತೆಂ ಪದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ 
 
"ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವುನ್ ಯೆತಾತ್ ದುಕಾಂ,
ಆಜ್ ಮ್ಹಜೊ ಗಳೊ ಬಾಂದುನ್ ಯೆತಾ
ಅಪ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಪಂವ್ಕ್ ಗೆ ಮಾಂಯ್ ತುಕಾ,

ಭಗ್ತಾ ಲಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪುತಾಂಕ್
ಮಾಂಯ್  ಭಾಶೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ,  ಲಾಕೊಂ ಲೊಕಾಚಿ ಭಾಸ್ ತುಂ,
ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಪೂಣ್ ಅಸಾಯ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂ
ಜಾ ಧಿಗೊ ಜಾ ಧಿಗೊ ತಿಕಾ, ದಿ ಜಾಗೊ ದಿ ಜಾಗೊ ತಿಕಾ
 
ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಶೆತಾನಿಂ, ತಿಂ ಪಿಕ್ಲೆಲಿಂ ಭಾತಾಂ, 
ಖಾವ್ನ್ ತುಜೆ ಕುಂವರ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೆ
ಪರ್ದೆಶಾಂತ್ ಕಟಾಕಟಾ ಕೊಂಕ್ಣೊ ಕೊಂಕ್ಣೊ ಭೆಟ್ತಾನಾ,

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್ ಜಾಲೆ
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಶಿಕ್-ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್,

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾ ಪುಟ್ವಾನಾ
ಕೊಂಕಣಾಂತ್ಲಿ ನೆಂಟಿ ನೆಂಟಿ ನಾತ್ರಾಂ,

ತಾಂಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂ ಸಮ್ಜನಾಂತ್
ಹಾಯ್ ಗತಿ ಹಾಯ್ ಗತಿ ತುಜ್ಯಾ, ಹಾಯ್ ಗತಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ.
 
ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಅಸ್ತಾನಾ, ಶಿಕ್ಲೆಲಿ ಭಾಸ್ ವಿಸ್ರಾನಾ,
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾ ಕೊಣಿ,
ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಉಲಯ್ ತುಜ್ಯಾ, ದುಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಪರ್ವಾನಾ,

ಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ಉಲಯ್ ರೇ ಕೊಂಕಣಿ
ಅಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಲಿನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್,

ತಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ಚಿನಾಂತ್
ಜರ್ ಅಶೆಂಚ್ ಮ್ಹುಕಾರ್ ವಚಾತ್ ಏಕ್ ದಿಸಾ,

ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉರ್ಚಿನಾ
ಹಾಯ್ ಗತಿ ಹಾಯ್ ಗತಿ ತುಜ್ಯಾ, ಹಾಯ್ ಗತಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ.
 
ಭಾಶೆಕ್ ಅನಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹುಖಾರ್ ವರ್ಯಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ,  ಸರ್ಗಿಂ  ಥಾಂವ್ನ್ ಧಾರಾಳ್ ಕುರ್ಪಾ ಭೆಸಾಂವಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆರ್ ಪಡೊಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಶೆವ್ಯಾಂ.


**ಅಂತೊನಿ ಕೊನಿ - ಕಾರ್ಕೊಳ್, ಕತಾರ್.
Powered by Blogger.