181. ಕಂಜೂಸ್ ಜೊನಿ.

ಜೊನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸ್ವಂತ್ ಘರ್ ಬಾಂದಿಜಾಯ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಅಶೆನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೊನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸೊಪ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಫಕತ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್, ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಖುದ್ಧ್ ಟೆರೆಸಾಚೆ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವ್ ಮೇರ್ಲಪದವು ರಾಂವ್ಚೆ ಯೋಜಾನ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಘರ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾನಾ, ತಾಚಿ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಪಾವ್ಲಿ ಅಶೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಭೆಸಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಸರಿಜಾಯ್ ಮುಳ್ಳಿ ಅಶಾ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಅನಿಕೀ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸುಖಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಜೊನಿಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ ಅನಿಂ ಖರ್ಚ್ ಚಡ್ಲೊ.

ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವೆಚಾ ಜೊನಿನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ವೆಚೆ ಯೋಜಾನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಅನಿಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ  ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ಅಶಾ ತಾಚಿ ವಾಡ್ಲಿ. ಪಂಚ್ವೀಸ್  ವರ್ಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಯೋಜಾನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಯಾ ಜೊನಿಕ್ ಅತಾ ಪ್ರಾಯ್ ಚಾಳಿಸ್ ಉತ್ರಾಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೇಜಿಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕೊಂವ್ನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕೆಯ್ಜೆ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಅಶೆನ್   ಅನಿಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಬು ಮಾರ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಅನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೊವಾಚೆ ಗಲ್ಫಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಮಾತ್ರ್ ಮೋಗ್ ಜಾವುನ್ ಉರುಲ್ಲೆಂ.

ಅತಾಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಅನಿಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜೊನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹುಣೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ. ಪೂಣ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಅತಾಂ ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಕ್ತ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಅಪ್ಣಾನ್ ಕಸ್ಟ್ ಕಾಡುನ್ ಕಾಮಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಜೊನಿ ಅತಾಂ ಮಾತಾರೊ ಜಾಲಾ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜೊನಿ ಆಜ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಂತುಸ್ಟ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜಿವಿತ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಖರ್ಚುಂಕ್, ಭವಿಶ್ಯಾಚೆ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಕಂಜೂಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಆಜ್ ಜೊನಿ ಬರಿ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚಿಂ ಖಂತ್ ಕರ್ನ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆ ಜಿವಿತ್ ಕಂಜುಸಿ ಥರಾನ್ ಸರುನ್ ಅಸಾತ್. ಹಪ್ಯ್ತಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾಂವ್ಚಿ  ತಾಂಕ್ ಅಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ವರ್ಸಾಚಾ ಹರ್ ದಿಸಾ ಪೇಜ್-ಚಟ್ನಿ ಜೇವ್ನ್ ಭವಿಶ್ಯಾಚೆ ಖಂತ್ ಕರ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಅಸಾತ್. ಮೊನಿಸ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆ ಚಿಂತುನ್ ಅಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ವಿಭಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ, ಜೆ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಅಸಾ ತಾಂತುನ್ ತುಂ ಸಂತುಸ್ಟ್ ಜಾ.

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, "ಪಳೆಯಾ ತಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ವೊಂಪಿನಾಂತ್, ಲುಂವಿನಾಂತ್ ವಾ ತುಪ್ಯಾನಿಂ ಪುಂಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತರೀ ಪೂಣ್  ತಾಂಕಾ ತುಮ್ಚೊ ಸರ್ಗಿಂಚೊ ಬಾಪ್ ಪೊಸ್ತಾ. ತುಮಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಉತ್ತೀಮ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ? ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೊಂದಿ. ಚಾರ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಅರಾವ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ಅಶಾ ನಾಕಾ. ಮ್ಹುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಕಸ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮುಳ್ಳೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಪುಣೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್? ತಾಂಕಾಯ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಸೊಂದಿ. ಜಾಂವ್ದಿ ತುಜಿ ಕಾಮಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆ ಪುರ್ತೆಂ, ಪುಂಜಾಯ್ನಾಕಾ ಚಡ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಜೆ ಪುರ್ತೆಂ.


ವಿವಿಯಾನ್ -  ಬಜಾಲ್, ದುಬಾಯ್.

No comments

Powered by Blogger.