182. ಫುಲಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್...ಅಮ್ಕಾಂ ಆದರ್ಶ್.

ಜಡಾರ್ ಫುಲೊನ್, ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಸೊಭ್ತೆಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಫುಲಾ,
ಕಿತೆಂ ಸೊಭಾಯ್ ತುಕಾ ತ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ,
ಆಜ್ ಫುಲ್ತಾಯ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬಾವ್ತಾಯ್, ಮೊನಾಂ ದಾದೊಸ್ ಕರ್ತಾಯ್,
ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಜಿಣೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣ್ ಶಿಕೈತಾಯ್.


ಲಿಲ್ಲಿ, ಸಿಂವ್ತಿ, ಆಬೊಲಿಂ ಮೊಗಾಚಿ ತುಮ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ,
ಹಿತ್ಲಾಂತ್, ತೊಟಾಂತ್, ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಘರಾಂ,
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ರುಕಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಡಾರ್,
ಜಾತಾತ್ ಮೊನ್ಶಾಕ್ ಆಧಾರ್, ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪೊಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್.


ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜಡಾರ್ ತುಂ ಬೊಸ್ತಾಯ್ ವೊತಾಚೊ ತಾಪ್ ಸೊಸ್ತಾಯ್,
ವಾರೆಂ ವಾದಳ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರಿ ಜಡಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಯ್,
ಪಿಸೊಳ್ಯಾನ್ ಮೊಂವ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸಾಂಗಾತ್ ತಾಚೊ ಕರ್ತಾಯ್,
ಬಾವೊನ್ ಮುಳಾಕ್ ಪೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಡಾಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾತಯ್.


ಹುಮ್ಟುನ್ ತುಕಾ ಕಾಡ್ತಾನಾ ದುಃಖಾ  ತುಂ ಗಳೈನಾಂಯ್,
ಜೀವ್ ತುಜೊ ತುಟ್ಲೊ ತರೀ ಸೊಭಾಯ್ ತುಂ ಬಾವೈನಾಂಯ್,
ಮಾತ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ನೆಟಾಯ್ತಾನಾ ವಡ್ವಿಕ್ ತುಂ ದಾಕೈನಾಂಯ್,
ಪಾಯಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಉಡೈಲ್ಯಾರಿ ಗಾಳಿ ಸೊವೆ ದೀನಾಂಯ್.


ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮೆಳೈತಾಯ್, ಮೊಗಾಕ್ ಘುರ್ತ್ ಜಾತಾಯ್,
ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬೊಸೊನ್ ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್ ಬೊಂವ್ತಾಯ್,
ದೆವಾಚಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಚಡ್ತಾಯ್, ಮೊರ್ನಾಚಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾತಾಯ್
ಬಾವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊನ್ಶಾಂಚಿಂ ಮೊನಾಂ ತುಂ ಜಿಕ್ತಾಯ್.**ಗ್ಲ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್,  ಕುಲ್ಶೆಕರ್ - ದುಬಯ್.

No comments

Powered by Blogger.