183. ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್-2013

ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆ೦ತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ `ಕೊಂಕಣಿಮಿಲನ್ ಡೊಟ್  ಕೊಮ್` ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ಆತಾಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ `ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್` ಬಾಳಾಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ.  ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ `ಕೊಂಕಣಿಮಿಲನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್` ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಚಲ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ, ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನೊ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ತುರ್ತಾನ್ ಧಾಡಾ. ಜಿಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತಲಿಂ.  ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ Konkanimilan@gmail.com  ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ತಾರಿಕೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಜಾತಲ್ಯೊ.
 
ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಧಮಾರ್ಥ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ತುಮಿ ಧಾಡ್ಲ್ಲ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ ಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಮತ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ "ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್-2013" ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಲೆ. ಚಡ್ ಮತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ `ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಕ್` ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ `ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್-2013` ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲೆಂ.

ನಿಯಮಾಂ:

1.ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಾತ್-ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್     ಆಸ್ತಲೊ.
2.ಅಕ್ಟೋಬರಾಚ್ಯಾ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ.
3.ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
4. ತಸ್ವೀರೆಚಿ ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ್ 500 ಕಿಲೋಬೈಟ್ (ಕೆ.ಬಿ.) ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ತಸ್ವೀರ್ ಜೆಪಿಜಿ ವ ಜೆಪಿಇಜಿ ನಮುನ್ಯಾರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.
5.ತಸ್ವೀರ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್, ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಚೊ ಗಾಂವ್, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವಿಳಾಸ್ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.
6.`ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್` ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಮತ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್  ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲೆಂ.
7.ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪಧ್ಯಾಂತ್ ಖುಶಾಲ್ಕಾಯೆನ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ.
8.ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್ 15,000 ರುಪಯ್, 10,000 ರುಪಯ್ ಆನಿ 5,000 ರುಪಯ್ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಹಾಚೆ ಸವೆಂ ತೀನ್ ಭುಜ್ವಣೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂಯೀ ಅಸ್ತೆಲಿ೦. 
9.ಅಕ್ಟೋಬರಾಚಿ 23 ತಾರೀಕ್ ನಾಂವಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಅಕ್ರೇಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ತಾರೀಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾನಾರ್ ಮತ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸುರುಜಾತಲಿ.
10.ನವೆ೦ಬರ್ 13 ರಾತಿಚಿ೦ 12 ವ್ಹರಾ೦ 12:AM IST ಫಲಿತಾ೦ಶ್

ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್: About Konkani Milan.com

ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಖಬ್ರೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ದುಬಾಯ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾ. `ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್` ರಾಕೇಶ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಪುತ್ತೂರ್ ಆನಿ ರೆಕ್ಸನ್ ಪಿ೦ಟೊ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಅ೦ತರ್ಜಾಳ್ ಆರ೦ಭ್ ಕೆಲ್ಲಿ.
 
             
                            ರಾಕೇಶ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ                                                               ರೆಕ್ಸನ್ ಪಿ೦ಟೊ

ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನಾಟೆ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಯ್ತ್ಗೀ?` ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆ ಥಂಯ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ದವರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚೆಂ ಏಕೀ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಖಬ್ರಾಂ ತಾಣ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಪುಣೀ ಸೆವಾ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹಿ ಅ೦ತರ್ಜಾಳ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ `ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್` ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ, ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ.  ನವ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ಯೀ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್,  ತಾಂಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಜಾಳಿಜಾಳ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಹೊ ಪ೦ಗಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆ ಸಂಗಿಂ ಸಮಾಜೆಕೀ ಲಿಪ್ತೆಂ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಉದೆವ್ನ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ತಾಲೆ೦ತಾ೦ಕ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಸ೦ಕೊವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೇವಲ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ `ಕೊಂಕಣಿಮಿಲನ್` ತರ್ಫೆನ್ ಯೆದೊಳ್ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ದಾನಾ ಸವೆಂ ವೊಕ್ತಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಯೀ `ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್` ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಸೆವಾ ದಿತಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಖ೦ಚ್ಯಾಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಗಮನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಸಮಾರಿತಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾಂವ್. ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ತಸಲೆ ಕೊಣೀ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಯಾ. ತಾಣಿಂ ಗುಪಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಸೆವಾ ಲಿಪೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ತೊ ಮಾನ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ  ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ದಿತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ.

`ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಮಾಣ್ಕುಲೆಂ ಬಾಳ್` ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಸಾ ತರ್, 
Rakesh rebello : -0097150-3526287, Reckson Taccode  - 0097155-3201298
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್ 
Konkanimilan@gmail.com
Website: www.Konkanimilan.com

No comments

Powered by Blogger.