184. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಗಾಡಾಂವ್?


ಕಾಪು ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಏಕಾ ಅಬಾಚೆ ಮೊರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ದು:ಖಾಚಿ ಝರ್ ಪಾಳ್ಳಿ ತರೀ ಮರಣ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬಾಚಾ ತೆಗಾಂ ಪುತಾಂ ಥಂಯ್ ದೂ:ಖ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ರಿತಿ ರಿವಾಜೆ ಫರ್ಮಾಣೆಂ ಮೊರ್ನಾಂ ವಿಧಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾ ಸಂಗಿ ಸಂಪವ್ನ್ ಮೊರ್ನ್ ಪುರ್ತೆ ಸಿಮಿತ್ರೆಂತ್ ಪುರುಂಕ್ ನಾ, ತೆಗೀ ಪೂತ್ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್ ಘರಾ ದಾಂವೊನ್ ಅಯ್ಲೆ ಅನಿಂ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ಲಾ ತೊ ವೀಲ್ ಉಗ್ತೆ ಕರುಂಕ್. ತ್ಯಾ ವೀಲಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಬರವ್ನ್ ಅಸ್ಲೆಂ.
 
"ಅಪ್ಣಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ  ಸತ್ರಾ (17) ಗಾಡಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಯಾತ್. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಹಿಲಾರಿಕ್  ದೊನಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ (1/2), ಜುಜೆಕ್ ತಿನಾಂಚೊ ಚೊ  ಏಕ್ ವಾಂಟೊ (1/3) ಅನಿಂ ಪಿಲಿಪಾಕ್ ನೊವಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ (1/9)." ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚಾನ್ ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಮೊರ್ನಾಂಚಾ ಘರಾ ಗಲಾಟೊ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಥಂಯ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೊರ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಅಯಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಾ-ಕಾಫಿ ಅನಿಂ ಪಪ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗೊವ್ಜಿ  ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪುತಾಂಚೊ ಗಲಾಟೊ ಅಸ್ತಿ ಖಾತಿರ್.
 
ಗಲಾಟೊ ಇತ್ಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಲೊಗೀ ಸಾದಾರಣ್ "ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ" ಹ್ಯಾಟೆಕಾ ಬರಿ ಮ್ಹುಣ್ಯೇತ್. ಮಾನ್ ಅನಿಂ ಸನ್ಮಾನಾಕ್ ಹೆ ತೇಗ್  ಯೋಗ್ಯ್ ಪೂತ್  ಮ್ಹುಣ್ಚಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್ಲೊ.  ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಥಂಯ್ಸಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾ ಅನಿಂ ನ್ಯಾಯ್ ವರ್ನ್ ವಿಗಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ಕಿ ವಡ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾ.
 
ಅತಾಂ ಜರ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತುಮಿಂ ಅಸ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ತುಮಿಂ ಹಾಂಚೊ ನ್ಯಾಯ್ ಕಸೊ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾತ್?. ಬಾಪಯ್ಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಅಸ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂ ಮ್ಹುಣ್ ಅಶೆವ್ನ್ ನ್ಯಾಯ್ ತಿರ್ಸುಂಚಾ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ.

Answer:

ವಿಗರಾನ್ ಮೊಸ್ತು ಚಿಂತ್ಲೆ ಅನಿಂ ಗುರ್ಕರಾ ಕಡೆನ್ ಎಕ್ ಗಾಡಾಂವ್  ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಅತಾಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಹಟ್ರಾ ಜಾಲಿಂ. ಅನಿಂ ತ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ಲೊ ವೀಲ್ ಬರೊ ಕರ್ನ್ ವಾಚ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್

ವಡ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್  1/2 ಮ್ಹುಣ್ಜೆ   9
ಮದ್ಲ್ಯಾಕ್ 1/3 ಮ್ಹುಣ್ಜೆ  6
ಅನಿಂ ನಿಮಣ್ಯಾಕ್ 1/9 ಮ್ಹುಣ್ಜೆ 2

ಅಶೆಂ ವಿಲಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಾಂಟುನ್ 9+6+2 = 17 ಜಾಲೆ. ಅನಿಂ ಉರುಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಗಾಡಾಂವ್ ಗುರ್ಕರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆಂ.

ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್  ಶಭಾಸ್ಕಿ ತಶೆಂಚ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ

No comments

Powered by Blogger.