185. ರೀವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟೆಲ್ ಜಾಲೆ೦ ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಿಲನಾಚೆ೦ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್:

`ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಿಲನ್` ಎಕ್ವೊಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾನ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಘಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ `ಕೊಂಕಣಿ  ಮಿಲನ್ ಡೋಟ್ ಕೊಮ್` ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ `ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ -2013` ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಆನಿ ಪ್ರೀಮಾ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಹಾ೦ಚಿ ಧುವ್ ರೀವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟೆಲ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ರೀವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟೆಲ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ
 
 ದುಸ್ರೆ೦ ಸ್ಥಾನ್ ವಾಮ೦ಜೂರ್ಚಿಂ ಸ್ಟೀಪನ್ ಆನಿ ಅನಿತಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಹಾ೦ಚೆಂ ಧುವ್ 
          "ಅಲಿಶಾ ಸಿಯೋನಾ"
 
 ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಆನಿ ಅವಿತಾ ಶರ್ಲೆಟ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಹಾ೦ಚೊ ಪೂತ್ ಕ್ರಿಸ್ ಶಾನ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ.
 
 
`ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ - 2013` ಸ್ಪಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ಅಶಿಂ ಆಸಾತ್:
 
ಪಯ್ಲೆಂ : ರೀವ ಕ್ರಿಸ್ಟೆಲ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ - ಬಜ್ಪೆ (3338)
ದುಸ್ರೆಂ : ಅಲೀಶಾ ಸಿಯೊನಾ ಮಿನೇಜಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್ (3007)
ತಿಸ್ರೆಂ:  ಕ್ರಿಸ್ ಶೋನ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ - ಲೊರೆಟ್ಟೊ / ಬಂಟ್ವಾಳ್ (2953)
 
ಭುಜ್ವಣೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ:
 
ನತಾಲಿಯಾ ವಿಯೋನಾ ಸೊಜ್ - ಮಂಗ್ಳುರ್/ದೋಹಾ ಖತಾರ್ (2916)

ರಿಯೊನಾ ಸೊಜ್ - ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪುರ್/ ಕುವೈಟ್ (1591)
 
 
ಆಲ್ಟನ್ ರೋಯ್ಸ್ ಸೊಜ್-ಬ೦ಟ್ವಾಳ್/ಓಮನ್ (1551)

ಆಶ್ಟನ್ ದಿಶನ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ - ಶಿರ್ವಾಂ/ಕಟ್ಪಾಡಿ (1287)
 
ವೆನಿಶಿಯಾ ರಿವಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ -ಬಜಾಲ್/ಮ೦ಗ್ಳುರ್ (1276),
 
ಜೇಡನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ -ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ/ಕತಾರ್ (1221)
 
ಜೆಸ್ಸೆಲ್ ರುತ್ ಪಿಂಟೊ - ಕಾವೂರ್/ಓಮನ್ (1299)
 
ರೆನೆನ್ ಲೂವಿಸ್- ಉಡುಪಿ (1203)
 
ಸಮಾಂತ ಜಿಯಾ ಲೂವಿಸ್  ಉಡುಪಿ (1128)
 
ವಿಜೇತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್ 15,000 ರುಪಯ್, 10,000 ರುಪಯ್ ಆನಿ 5,000 ರುಪಯ್ ನಗ್ದಿ ಇನಾಮ್ ತಶೆ೦ಚ್ ಭುಜ್ವಣೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ `ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಮಾನ್` ಫಾವೊ ಜಾತಾ.
 
ವಿಜೇತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ., ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ರಿಲಾಯೆಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಫ್ ಕಂಪೆನೀಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣಾನ್, ನೋರ್ತರ್ನ್ ಸ್ಕೈ ಪ್ರೋಪರ್ಟೀಸ್, ಮಾತಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನಿ ಖೈನ್ ಪ್ರೊಪರ್ಟೀಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾನ್ ಇನಾಮಾಂ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಚೆ ಸವೆಂ ತೀನ್ ಭುಜ್ವಣೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಂಚೊ ಸಂಖೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಉಚಾರ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸ ಭುಜ್ವಣೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತಲಿಂ.
 
`ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್` ಪಂಗಡ್, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ. ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ದೇವ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಶೆತಾ.. ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಅ೦ತರ್ಜಾಳಿಚೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸ೦ಭ್ರಮ್ ದಸೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಸ೦ದರ್ಭಾರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾಲೊ.
 
ರೆಕ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊ ತಾಕೊಡೆ ಆನಿ ರಾಕೇಶ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಪುತ್ತೂರ್  ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ `ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್` ಎಕ್ವೊಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಮುಕಾರ್ಯೀ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಸಲಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ತರ್ `ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಿಲನ್` ಪಂಗ್ಡಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಾ೦ಕಿ ಪುರ್ತಿ ಕುಮ್ಕೆ ಸೆವಾ ದಿತಲೆ. 
 
ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್, ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ವಾಡೊ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಇಮೇಯ್ಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್  ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರ್ಭರ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸೊನ್, ಘಡಿಯೆನ್ ಖಬ್ರೊ ವಿದೇಶಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.
 
ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ `ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್` ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಯಶಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚಿ ವಿನೊವ್ಣಿ.
 
ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ:
Rakesh rebello : -0097150-3526287,
Reckson Taccode  - 0097155-3201298

No comments

Powered by Blogger.