186. ಜೆಜುಚೆ ರಾಜ್ - ತಾಚೆ ರಾಯ್ಪೊಣ್.

ಆಮಿ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಲಾರ್ ಆಸಾಂವ್. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಆಮಿಂ ಪೊಳೆತಾಂವ್ ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ದಾಯ್ಜ್ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ ವಿಶಿಸ್ಠ್ ಜಾಗೊ ಸೊದುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾನಿ ಪೊಳೆತಾಂವ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಘರಾಂ ಘಟಮುಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚಾ ಘರಾನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವೊರ್ವ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಘರಾನಿ ಕಿತೆಂ ಉಣೆ ಆಸಾ? ದುಡು ಆಸಾ, ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ಉಣೆಂ ಆಸಾ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಮೋಗ್-ಮಾಯ್ಪಾಸ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೊಂವ್ಚೆ ಸಮಾದಾನ್. ಎಕ್ ಜಾತಿಚೊ ಲೊಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾತಿಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ದ್ವೆಶಿತಾ. ಎಕ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ಲೊಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚಾ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಥಾಂಪುಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ.
 
ಕೋಣ್ ಬೊಳ್ವೊಂತ್ ಗೀ ತಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಘಟ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಉದಾಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಚೆಂ ಕೊಳ್ಕೆಂ ಬೋಳ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಚೆಂ ಬೊಳ್ಕೆಂ ಜಾಲಾ. ಕೊಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ವೊಳ್ಕಾಚಾ? ದುಡು ಆನೀ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಮೋಗ್ ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ನಪಂಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾಂ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಯೆಂ ವೊರ್ಸ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ವಾಂಡೊಂಕ್ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ವೊರ್ಸಾಚಾ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಹೆಂ ವೊರ್ಸ್ ಭಾವಾಡ್ತಾ ವೊರ್ಸ್ ಮುಣ್ ಪರ್ಘಟ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನಿಂ ಆಯ್ಚಾ ದಿಸಾ ದಬಾಜೆನ್ ಭಾವಡ್ಯಾಂಚೆ ವೊರ್ಸ್ ಸಮಾಪನ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಜರ್ ಆಮ್ಚಾ ಕೊಶೆಡ್ತಾ ಲಾಗೀಂ ಉಲೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿ ಜವಾಬ್ ಮೆಳಾತ್.

ಹಾಂವೆ ಭಾವಾಡ್ತ್ ವಾಡೊವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಮುಜಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಯಾ?? ಹಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿ ಮೆಳಾತ್?   ಜರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೊಯ್ ಹಾಂವೆ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಚೊ ಖರೊ ಶೆವೊಟ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಚಾ ಬರಾಬರ್ ಜಿಯೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ.
ತರ್ ಆಮಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯಾಚೆ ಖರೆ ಶಿಸ್ ಮುಣ್ ವೊಳ್ಕೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಭೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಂ.
 
ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಚಾ ಶೆವೊಟಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ದೋನ್ ಸಾಮುಯೆಲಾಚಾ ಬುಕಾಂತ್ ಎಕಾ ಸಾದಾರಣ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ರಾಯ್ ಘೊಶಿತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಮೆಸ್ತ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ತಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾತ್. ಕೊಲೊಸೆಗಾರಾಂಚಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲು ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಜುಚಾ ಜಿಣಿಚಿ ಎಕ್ ಕೂಸ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ತೊ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್, ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರಾಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಣೆಂ ಮುಜಾ ಆನಿಂ ತುಮ್ಚೆ ಬರಿಂ ಎಕಾ ಮುನ್ಶಾ ರೂಪ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ದೆವಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರೂಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲೆಂ. ವೊಯ್ ತೊ ರಾಯ್, ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಎಕ್ ಗುಲಾಮಾ ಬರಿಂ ಜೆಯೆಲೊ. ಹೆಂ ಆಮಿಂ ಲುಕಾಚಾ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಪಳಯ್ತಾಂವ್. ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ತಾನಾ, ತಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಿಣ್ಶಿಲೆಂ. ತಾಕಾ ತೊ ರಾಯ್ ವೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾ ವಯ್ಲೆಂ ದೆಂವೊನ್ ತಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಪಂತಾವ್ಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ
 
ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೇವಲ್ ಎಕಾ ಪಾತ್ಕಿ ಚೊರಾನ್ ಜೆಜುಕ್ ರಾಯಾ ಬರಿಂ ವೊಳ್ಕೊಂನ್ ತಾಚಾ ರಾಜಾಂತ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಜಾಗೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವೊಡ್ಲೊ. ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ನಿರಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ತಾಚಾ ರಾಜಾಂತ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾಗೊ ದಿಲೊ. ಯೆಯಾ ಆಮಿಂ ಆಜ್ ಜೆಜುಚೆ ಶಿಸ್ ತಾಚಾ ರಾಜಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಸೊ ಜಾಗೊ ಮೆಳೊಂಕ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಿನಂತಿ ಕರ್ಯಾಂ.
 
 
ಬಾಪ್  ಜುಜೆ ವಾಸ್.
 
 

No comments

Powered by Blogger.