187. ಸುರ್ಯೊ....ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ರಾಯ್.

ತುಂವೆ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಕೊಣಾಕ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್,
ತುಜಾ ಆಂಗಾಚೊ ಉಜೊ ಕೋಣ್ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಸಕತ್,
ತುಕಾ ದೊಳೆ ದೀವ್ನ್ ಪಳೆತಾಲೊ ಕೋಣ್ ಅಸಾತ್,
ತುಂವೆ ರಾಂವ್ಚಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಕೋಣ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿತ್.

ಸಕಾಳಿಂ ತುಂ ಉದೆತಾನಾಂ ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾ,
ಕಿರ್ಣಾಂ ತುಜಿಂ ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾತ್,
ಭುಂಯ್ಚಾ ಜಿವಿಂಕ್ ತುಜೆವೀಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್,
ಸಾಂಜೆಚೆಂ ತುಕಾ ದೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮನಾಂ ದಾದೊಶಿ ಜಾತಾತ್.

ವರ್ಸಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ತುಂ ಚಲ್ತಾಯ್ ಕಾಮ್ ತುಜೆಂ ಕರ್ತಾಯ್,
ಬೊರ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕೊವ್ನ್ ಚಲ್ತಾಯ್,
ಭಿಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಕ್ ಸುಕೊವ್ನ್ ನಿತಳ್ ತುಂ ದವರ್ತಾಯ್,
ಗುಡೆ-ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪರ್ಜಳಾಶೆಂ ಕರ್ತಾಯ್.

ರಾಗಾನ್ ತುಂವೆ ತಿಳ್ತಾನಾ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಹಾಂವ್ ದಾಂವ್ತಾ,
ಸಂಗಾತ್ ತುಜೊ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಂಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ತಾಂ,
ಹಿಂವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ತುಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ,
ಮೊಡಾನಿಂ ತುಂ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಸೊದ್ಚಾರ್ ಪಡ್ತಾಂ.

ಚಿಂತುಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಿವಿತ್ ತುಂವೆ ಉದೆವ್ನ್ ಯೇನತ್ಲ್ಯಾರ್,
ಭುಂಯ್ ರಡೊನ್ ಬೊಸಾತ್ ತುಜೊ ಸಾಂಗಾತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್,
ಅಂದ್ಕಾರಾಚೆಂ ಧಾಂಪಣ್ ಪಡಾತ್ ತುವೆಂ ರಾಗಾರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್,
ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ ಕಿತ್ಲೊ ಬಲಿಷ್ಥ್ ತುಜೊ ರಚ್ನಾರ್.


**ಗ್ಲ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್, ದುಬಯ್ ಕುಲ್ಶೆಕರ್.

No comments

Powered by Blogger.