189. ಇಮೈಲ್ ಐಡಿ ನಾ

ತೊ ಸದಾಂ ಮಾಸ್ಳಿ ವಿಕುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಅಶಿ ಅಸಾ ಅಯ್ಕಾ. ಕಾಮ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗಾಂವ್ ಬೊಂವೊನ್ ಬೊಂವೊನ್ ತಾಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್-ಲ್ಲೊ ತೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾ ಮಲ್ಟಿನೇಶನಲ್ ಕಂಪೆನೆಚಾ ಅಫಿಸ್ ಬೊಯ್-ಚಾ ಇಂಟೆರ್-ವ್ಯೂ ಕ್ ತೊ ಯೆತಾ. ಮೆನೇಜೆರ್ ತಾಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ಅನಿಂ ತಕ್ಶನ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಕಾಮಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾ, ಅನಿಂ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ತುಜೆ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ್ ಅನಿಂ ಫ್ಲೋರ್ ನಿತಳ್ ಕರ್. ತೊ ಮೊನಿಸ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ ಅನಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಂ.
 
ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಮೇನೆಜೆರ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ತುಕಾ ಒಫರ್ ಲೇಟರ್ ಹಾಂವ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ತಾ, ತುಜಿ ಇಮೈಲ್ ಐಡಿ ದಿ. ಹ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಐಡಿ ಸೊಡ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಚಿ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ತೊ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ ಇಮೈಲ್ ಐಡಿ ನಾ, ತಕ್ಶಣ್ ತಾಚೊ ಮೇನೆಜರ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ಸೊರಿ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಇಮೈಲ್ ಐಡಿ ನಾ ತರ್ ತುಕಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನೆಂತ್ ಕಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ನಿಕಲ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾಂವ್ನ್.
ಬೆಜಾರಯೆನ್ ತೊ ಮೊನಿಸ್ ಥಂಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ, ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕನಾ, ಅಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಅಸಾತ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಧಾ ರುಪೊಯ್, ಹ್ಯಾ ಧಾ ರುಪ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದಯ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾ ಬಂದ್ರಾ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್ ಧಾ ರುಪ್ಯಾಂತ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಕಾಣ್ಗೆತಾ ಅನಿಂ ವೀಸ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ತಾ ಅನಿಂ ಅಪ್ಲೆಂ ಬಂಡವಾಳ್ ದೊಡ್ತೆ, ತೀನ್ ವಾಂಟೊ ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಮೊಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪೊಯಾಂಚೊ ವಯ್-ವಾಟ್ ಸುರು ಜಾತಾ.
 
 
ದೀಸ್ ಉಬ್ಳೆ, ಮಹಿನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ, ವರ್ಸಾಂ ದಾಂವ್ಳಿ, ಪುಣ್ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಕೊಣೆಯ್ ತಾಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾ, ಪೂಣ್ ಪೊರ್ಚಾ ಪೋರ್ ಎಕಾ ಪೇಪರಾರ್ ವಾಚುನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂಕೀ ತೊ ಆಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪೆನೆಚೊ ಮಾಲಕ್, ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಅಸಾತ್ ಲೊರಿಯೊ ಅನಿಂ ಟ್ರಕ್ಕ್ ತಾಕಾಚ್ ಸಮಾ ಲೇಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ, ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾಚ್ ಸಮಾ ಲೇಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ತಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ.
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಇಸುರೆನ್ಸ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಚಿಂತಾ, ಅಶೆ ತಾಣೇ ಬ್ರೊಕರಾಕ್ ಅಪಯ್ಲೆಂ, ಸಗ್ಳೆ ಡೀಲ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ, ಬ್ರೊಕರಾನ್ ಇಮೈಲ್ ಐಡಿ ವಿಚಾರ್ಲಿ, ಹೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಇಮೈಲ್ ಐಡಿ ನಾ. ಅಜಾಪ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ ಬ್ರೊಕಾರ್ ಸಾವ್ಕರಾಕ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಇಮೈಲ್ ಐಡಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಇತ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಬರ್ ತುಂವೆ ಕೆಲಾಂಯ್, ತರ್ ಚೀಂತ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಇಮೈಲ್ ಐಡಿ ಅಸ್ಲಿ ತರ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತೊಯ್, ಚಿಂತುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಭರ್ ಹೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಚಿಂತಾ ಅನಿಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, "ಇಮೈಲ್ ಐಡಿ ಅಸ್ಲಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಅಫಿಸ್ ಬೊಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೊ."

No comments

Powered by Blogger.