190. ವಾಂಕ್ಡೆ ದೊಳೆ

ವಾಂಕ್ಡೆ ದೊಳೆ
ಎಕ ಪಾಂಯಾರ್, ಬೊಡಿ ತೆಂಕುನ್,
ಮಾತರೊ ಉಭೆಂ ರಾವ್ಲಾ,
ತೆಂಪ್ಲಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾ ವೊಯ್ರ್
ಬಿಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ.
ಮಾಗೊಂಕ್; ಕಳನಾ
ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಲಾಗಿ?
ಮಾಗ್ತಾ ಮಾಗೊಂಕ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ,

ವಿಚಾರಿತ್  ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ,
ದೀತ್ ತೊ ಗೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್,
ಸಾರ್ಕೆ ಕರ್ತಾಲೊ ತಾಚೊ ಮೊಡ್ಳೊ ಪಾಂಯ್!
ಉಭೆ ರಾವೊನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ,
ಕರುಂದಿ ದೇವ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ,
ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಪಟ್ಟೊ ಗ್ರಾಸ್.
ತರಿಂ, ಮೆಳಾನಾ ತಾಕಾ ಕಾಯಿಂಚ್,
ಪೊಡನಾ ದೀಶ್ಟ್ ಹಾಚೆ ವೊಯ್ರ್,

ಚಲ್ತಾಂ ಮೆಟಾಂ ಸಕ್ಳಾ ದೆಂವೊನ್,
ಸಂಗಿ ಚಲ್ತಾಂ ಅರ್ಧೆ ಪೆಟ್ ಲ್ಲೆಂ,
ಮೊಂಬತ್ತಿ ವಿಂಚುನ್ ಅಸ್ಲೆಂ ತೆಂ,
ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಚೆಡುಂ ಬಾಳ್ಶೆ,
ತೆಚ್ ಬಾಳ್ಶೆ ತೀನ್ ವರ್ಷಾಂ ಆದಿಂ
ಮೆಳ್ಲ್ಲೆಂ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಚಾ
ಭೈಲ್ಯಾ  ಕೊಯಿರಾಂ ಮೊಧೆಂ,

ವ್ಹಯ್ ಅತಾಂ ತೆಂ ಚಲ್ತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ,
ಚಲಯ್ತಾ ಎಕಾ ಪಾಂಯಾಂಚಾ ಮಾತರ್ಯಾಕ್,
ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ , ಜಿಣಿಂ ಚಲೊಂಕ್.
ಮುಖಾರ್ ವೆತಾನಾಂ ದಿಸ್ತಾಂ ಸೊರ್ಯಾಚೆ ಬಾರ್,
ರಾವೊನ್ ಅಸಾ ತೆಂಪ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ ಕಾರ್,
ಪರ್ಮೋಳ್ ಯೆತಾ,
ಪೊರ್ನೆಂ ದೀಸ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾತ್,
ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ  ಭುಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಭಿರ್ಮೋತ್ ದಿಸ್ತಾಂ.
ಬಾರಾಚಾ ಧನಿಯಾಕ್ ತೊಪ್ತಾಂ ತೆಂ ಬಾಳ್ಶೆ,
ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಪಳೈತಾ,!
ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯೊ ಮತಾರೋ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಿಪೆಯ್ತಾ,
ವೆತಾ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾ, ಮುಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚಲಯ್ತಾ,

ಬಾರಾ ಕುಶೆಕ್, ಗೂಡ್ ಅಂಗಡಿ ಧಾವ್ನ್,
ಯೆತಾ ಪೊರ್ಮೊಳ್,
ಮಾತರೋ-ಭುರ್ಗೇಂ ಬೊಸ್ತಾತ್ ದೆಗೇರ್.
ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾ, ಕಾಂಯ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ,
ಬಾರ್ ಬಂಧ್ ಜಾತಾಲೊ ವೇಳ್,
ಜಾಲ್ಯಾರಿ ,ಭುಕ್ ತಾಂಬ್ಳಿ ನಾ.

ಗೂಡ್ ಅಂಗ್ಡಿಚೊ , ಕಾಗ್ದಾರ್ ರುಮ್ಡ್ಯೊನ್
ಉರ್ಲೋ ಎಕ್ ಪೊಲೊಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದಿತಾಂ,
ಭುರ್ಗೆ ಹಾಡ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾರಾಕ್ ಧಿಂವ್ಕ್,
ಮಾತಾರೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಖಾವೈತಾ.
ರುಮ್ಡ್ಯಾಲ್ಯಾಂ ಕಾಗ್ದಾರ್ ದಿಸ್ತಾಂ ನಂಬರ್,
ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್, ಮಾತರೊ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ತಾ,

ಮತಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಃಖಾ ಬೊರ್ತಾತ್,
ನಂಬರ್ ಮತರಾಚೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಅಸ್ತಾ,
“ದಿತಾಲೋಯ್ ಮ್ಹೊಜೊ ಪಾಂಯ್” ದೇವಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾ,
ಪಾಂಚ್ ವರ್ಷಾ ಆದಿಂ , ಯಾ ಲಾಟರಿಚಾ ಪಿಶಾಂತ್,
ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಂತಾ, ಪೈಸೆ ತಾಂಚೆ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾ,
“ಮೊಡ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿ ದಿತಾತ್?
ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನ್ ತರಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊಡ್ತಾತ್?!,“
ಕಾಲಾಂತರಾಂತ್, ಮಾತಾರೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ಕಾರಾರ್,
ವೆತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಮೆಟಾಂ ಚಲೊನ್ ತೆಂಪ್ಲಾಕ್,
ಮಾತರೋ ಕಾಳೋ ಚಸ್ಮಾ ಕಾಡುನ್,
ಮೆಟಾಂ ವೊಯ್ರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್
ಪೊಳೈತಾಂ, ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್.  


-ಸಾವಿಯೋ, ಮಂಗ್ಳುರ್


No comments

Powered by Blogger.