175. ಎಲಿಸಾಂವ್ - ಫಲಿತಾಂಶ್ ಧರ್ಮ್ ಅನಿಂ ಸಮಾಜ್. ऎलिसांव् - फलितांश् धर्म् अनिं समाज्.

ಸಮಾಜ್ ಅನಿಂ ಧರ್ಮ್ ಎಕಾ ನಾಣ್ಯಾಚಿ ದೋನ್ ರುಪಾಂ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶಾಂತಿ, ಸಮಧಾನ್ ಬರೆಂ ವಾತವರಣ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೊರಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಧರ್ಮ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅನಿಂ ಇತರ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಸಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಬೊರಿ ಜಿಣಿ, ಶಾಂತಿ ಅನಿಂ ಸಮಧಾನ್. ಹೆಂ ಏಕ್ ಜಿವೆಂ ಸತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮನಿಸ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಶ್ಟತಾ. ಮೊನ್ಶ್ಯಾನ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಅಸಾ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಮೊಜೆ ಜಿವಿತ್ ಶಾಂತಿಚೆ ತಾಚೆ ಅಶಾಂತಿಚೆ. ತ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚೆ ಪಾಡ್ ಅಮ್ಚೊ ಧರ್ಮ್ ಬೊರೊ ಅಸಲಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಧರ್ಮಾಂಚಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಅಸ್ತಾತ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾನಿಂ ಅಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಸರ್ತಾನಾ ಅಮಿಂ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ್ ಘೆವ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚೆ ವಿಧಾನ್-ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಅನಿಂ ಲೊಕಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಕೋಮುವಾದ್, ಲಡಾಯ್, ಅನಾಚರ್, ಅಮ್ಚೇರ್ ಆಕ್ರಮಣ್, ಸ್ಥ್ರಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಅನಿಂ ಪುರ್ತಿಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಅಶಾಂತೆಚೆ ವಾತಾವರಣ್ ಉಬ್ಜೊವ್ನ್ ಅಭಿವ್ರದ್ದಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬೆಜವಾಬ್ದಾರ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವಾ ಸರ್ಕರಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಕಶಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ? ಸಬಾರಾನಿ ಚಿಂತ್ಲೆ ಅಸಾ ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಕಡ್ ಅಮ್ಚೇ ವಿರೋಧಿ ಮ್ಹುಣ್..ಪೂಣ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಜಿಕೊನ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಬುದ್ವಂತ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾನ್  ಜಾತ್, ಕಾತ್, ಧರ್ಮ್, ಪಾಡ್ತ್  ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ, ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಂಚಾ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ಅಸಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗುಪಿತ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಉಗ್ಯ್ತಾನ್ ಶಿಕಯ್ಲೊ ಪಾಠ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ತರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಕೊಣೆ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ? ಫಕತ್ 10 ಪ್ರತಿಶತ್ ಲೊಕಾನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಣೆಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ವಾ ನಾಸಮ್ಜಣೆ ವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೊಕಾನ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಬರೆಂ ಕರಾ...! ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ, ಸಹಕಾರ್ ದೀನಾ ತರ್ ತಾಂಚೆ ಮೈನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಸುಫಳ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಅನಿಂ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಿಂದ್ವಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಅಸ್ತಲೊ, ಪೂಣ್ ಹೆಂ ತಾಂಚಾನ್ ಪಾತ್ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತೆಂ ಸತ್ ಲೊಕಾನಿ ಹ್ಯಾ ಚುನವಾಣಾಂತ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.

ಎಲಿಂಸಾವ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಅಮಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆ ಅಸಾ..ಕೋಣ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್-ಚ್ ಮ್ಹುಣೊನ್..ಪುಣ್ ಅತಾಂ  ಅಮ್ಕಾಂ  ಕಳ್ತಾ ಕಿತೆಂ ಫರಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್. ಎಲಿಂಸಾವಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಎಕಾ ಜವಬ್ದಾರಿ ಮೊನ್ಸ್ಯಾಚೆ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜೋ ಕೋಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಘೆತಾ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳಿನಾ ಅನಿಂ ಅಪ್ಲೊ ಫೊಂಡ್ ಅಪುಣ್-ಚ್ ಖೊಂಡ್ತಾ.

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚಾ ವಿಶ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಅಮಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮೊಸ್ತು ಪಾಟಿ ಉರ್ಚೆ ಅಸಾ. ತೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಅಸಾ. ದೇವ್ ಕಶೆಂ ಝಡ್ತೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ತಾ ತ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆನ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಾಕೀಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಅಸಾ, ತೆದ್ನಾ ಮಾತ್ರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮಿಂ ರಾಜಾಕೀಯಾ ಮ್ಹುಖೆಲ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಮಾಗ್ಚೆ ಮಾಗ್ಣೆ ದೇವ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ಅನಿಂ ತಾಂಚೆರ್ ಭೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ತಾ.

ಅತಾಂ ಸಕ್ಡಾನಿಂ ಒಟ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಘಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿಯಾಂಕ್ ಭಾರತ ಭಾಯ್ರ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ವಾ ಭಾಗ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ. ಎಂಬೆಸಿ ಮ್ಹುಖಾಂತರ್ ವಾ ಒನ್-ಲೈನ್ ಮತ್-ಚಲಾವಣ್ ಅಸ್ಚೆ ತೆಂ ಯೋಜಾನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೇಂವ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಮ್ಚಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಶಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಏಕ್ ನವಿ ಸಮಾಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಅಮ್ಚೊ ಧರ್ಮ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಅಧಾರ್ ದೀಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾ ವಿಶಿಂ ಅಮಿಂ ದೆಕ್ಲೆಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೇಂವ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಮಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ವಿಂಚೊನ್ ಅಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಯೆಚಾ ಯಂ.ಎಲ್.ಎ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೆ.ಅರ್ ಲೋಬೊಕ್ ಸರ್ವೇಸ್ಪೊರ್ ದೇವ್ ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್, ಯೋಜಾನಾಂತ್ ಯಶ್ ಲಾಬೊಂವ್ದಿ ಅನಿಂ ಸಾಂಗಾತಿ ಸರ್ವ್ ರಾಜಾಕೀಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂಚ್ ಲಾಬೊಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಮ್ಚೇಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.
ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶಕುಂತಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ (ಪುತ್ತೂರ್), ಜೆ.ಅರ್ ಲೋಬೊ (ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಿ.ಟಿ), ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್(ಉಳ್ಳಾಲ್), ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವಾ( ಮಂಗ್ಳುರ್ ಉತ್ತರ್), ರಮಾನಾಥ್ ರೈ (ಬಂಟ್ವಾಳ್), ಅಭಯಚಂದ್ರ್ ಜೈನ್ (ಬಿದ್ರೆ), ವಸಂತ ಬಂಗೇರ (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ), ಯಸ್. ಅಂಗಾರ (ಸುಳ್ಳ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ)  ಅನಿಂ ಉಡುಪಿಂತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಮದ್ವರಾಜ್ (ಉಡುಪಿ), ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ (ಕಾಪು), ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ (ಬೈಂದೂರು), ಹಾಲಾಡಿ ಯಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ (ಕುಂದಾಪುರ್, ಸ್ವತಂತ್ರ್) ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (ಕಾರ್ಕೊಳ್,ಬಿಜೆಪಿ) ತಶೆಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯ.ಎಲ್.ಎ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್, ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ರಾಕೊಂ ಅನಿಂ ಸಾಂಬಳು. ತುಮಿಂ ಬಾಸಯ್ಲ್ಯಾಚಾಕೀ ವರ್ತಿ ಅಭಿವ್ರದ್ದಿ ಕರ್ನ್ ಗಾಂವ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ತುಮಿಂ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಕರ್ಚಿ ಘರ್ಜ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ನಾ. ತುಮ್ಚೇಂ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಭಿವ್ರದ್ದೆ ರುಪಾರ್ ಅಮಿಂ ಪಳಯ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಮ್ಹುಖ್ಲ್ಯಾ ಎಲಿಂಸಾವಾಂತ್-ಯ್ ಅಮ್ಚೊ ಓಟ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್. ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ದೋಹಾ ಕತಾರ್. 
 
समाज् अनिं धर्म् ऎका नाण्याचि दोन् रुपां. समाजॆंत् शांति, समधान् बरॆं वातवरण् जाय् तर् ऎक्ल्याक् बॊरि जिणि जियॆंव्क् धर्म् कुमॊक् कर्ता. धर्म् म्हुण्ताना जांव्क् पुरॊ हिंदू, मुस्लिं वा क्रिस्तांव् अनिं इतर्. सक्कड् धर्मांचॊ सार् सांग्ता ह्या संसारि बॊरि जिणि, शांति अनिं समधान्. हॆं एक् जिवॆं सत् सबार् पाव्टि मनिस् सम्जॊंक् कश्टता. मॊन्श्यान् चिंत्चॆ असा तॊ दुस्र्या धर्मांचॊ हांव् ह्या धर्मांचॊ मॊजॆ जिवित् शांतिचॆ ताचॆ अशांतिचॆ. त्या धर्मांचॆ पाड् अम्चॊ धर्म् बॊरॊ असलि चिंत्ना हर्येका धर्मांचा मॊन्श्या थंय् अस्तात्.

असल्या चिंत्नानिं अम्चि जिणि सर्ताना अमिं एक् उदाहरण् घॆव्यां ह्या पाव्टिचॆ विधान्-सभा ऎलिसांव् अनिं लॊकानिं दिल्लॆं फलितांश्. पाट्ल्या पांच् वर्सानिं कोमुवाद्, लडाय्, अनाचर्, अम्चेर् आक्रमण्, स्थ्रियांचॆर् आक्रमण् अनिं पुर्तिं पांच् वर्सां असलॆं एक् अशांतॆचॆ वातावरण् उब्जॊव्न् अभिव्रद्दि विश्यांत् बॆजवाब्दार् दाकय्ल्या पाड्तिक् वा सर्कराक् लॊकान् कशि जाप् दिलि? सबारानि चिंत्लॆ असा हिंदू सक्कड् अम्चे विरोधि म्हुण्..पूण् भिल्कुल् न्हंय् आज् कांग्रॆस् पाड्त् जिकॊन् अय्ल्या तर् राज्यांत् वस्ति कर्न् अस्च्या हर्येक् शिक्पि, बुद्वंत् मॊन्श्यान्  जात्, कात्, धर्म्, पाड्त्  लॆकिनास्तां, बरॆं कर्न् चिंतुन् तांचा मति भितर् कितॆं असा त्या विशिं गुपित् तीर्मान् दीव्न् उग्य्तान् शिकय्लॊ पाठ् जाव्नासा.

तर् पाट्ल्या पांच् वर्सानिं कॊणॆ वाय्ट् कामा कॆल्लिं? फकत् 10 प्रतिशत् लॊकानिं तांच्या उणॆपणा वर्विं वा नासम्जणॆ वर्विं समाजॆक् वाय्ट् कॆलॆं. लॊकान् एक् अव्कास् दिल्लॊ बिजॆपिक् कांय् पुणि बरॆं करा...! पूण् त्या पार्टिन् असल्या कामांक् बर्पूर् सहकार् दिलॊ, सहकार् दीना तर् तांचॆ मैन् अजॆंडा सुफळ् जाय्ना, अनिं ताणिं चिंत्लॆ जाव्नासा ह्या तांचा कामांक् सक्कड् हिंद्वाचॊ सहकार् अस्तलॊ, पूण् हॆं तांचान् पात्येंव्क् जाय्ना तॆं सत् लॊकानि ह्या चुनवाणांत् दाकॊव्न् दिलॆं.

ऎलिंसाव् म्हुण्ताना अमिं चिंत्चॆ असा..कोण् जिक्ल्यारि कर्चॆ कांय् ना सक्कड् एक्-च् म्हुणॊन्..पुण् अतां  अम्कां  कळ्ता कितॆं फरक् म्हुणॊन्. ऎलिंसावांत् भाग् घॆंव्चॆ ऎका जवब्दारि मॊन्स्याचॆ काम् जाव्नासा. जो कोण् ह्या काय्द्या थांव्न् चुकॊन् घॆता तॊ ताच्या समाजॆ थंय् अस्चि जवाब्दारि पाळिना अनिं अप्लॊ फॊंड् अप्णाण्-च् खॊंड्ता.

अम्च्या धर्मांचा विश्याक् यॆताना अमिं ह्या विशिं मॊस्तु पाटि उर्चॆ असा. तॆं अम्कां न्हंय् म्हुण् पय्स् रांव्चॆ असा. देव् कशॆं झड्तॆच्या दिसा बर्यांक् विंच्ता त्याच् भाशॆन् संसारार् जियॆताना अम्कां जाय् अस्च्या राजाकीया फुडार्यांक् योग्य् रितिन् विंचुंक् असा, तॆद्ना मात्र् उप्रांत् अमिं राजाकीया म्हुखॆल्या पासॊत् माग्चॆ माग्णॆ देव् स्वीकार् कर्ता अनिं तांचॆर् भॆसांव् घाल्ता.

अतां सक्डानिं ऒट् घालिजॆ म्हुण्ताना एक् बॆजारायॆचि घजाल् कितॆंगि मुळ्यार् अम्कां अनिवासि भारतियांक् भारत भाय्र् अस्ताना हॊ अव्कास् वा भाग् ना जालां. ऎंबॆसि म्हुखांतर् वा ऒन्-लैन् मत्-चलावण् अस्चॆ तॆं योजान् वॆगिंच् ज्यारियॆक् येंव् म्हुणॊन् अम्चि एक् व्हड् अशा जाव्नासा.

एक् नवि समाज् स्थापन् कर्च्या थंय् अम्चॊ धर्म् कॆदाळाय् अम्कां अधार् दींव् तशॆंच् मंग्ळुर् शहरा विशिं अमिं दॆक्लॆलिं सर्व् स्वप्णां ज्यारियॆक् येंव् म्हुणॊन् अमिं सदांच् माग्यां. विंचॊन् अय्लॆल्या अम्च्याच् समुदयॆचा यं.ऎल्.ऎ श्रीमान् जॆ.अर् लोबॊक् सर्वेस्पॊर् देव् सर्व् ताच्या कामांत्, योजानांत् यश् लाबॊंव्दि अनिं सांगाति सर्व् राजाकीया फुडार्यांक् तॆंच् लाबॊं म्हुणॊन् अम्चें माग्णॆं.

दक्शिण् कन्नडंत् जिक्लॆल्या शकुंतळा शॆट्टि (पुत्तूर्), जॆ.अर् लोबॊ (मंग्ळुर् सि.टि), यु.टि खादर्(उळ्ळाल्), मॊय्दिन् बावा( मंग्ळुर् उत्तर्), रमानाथ् रै (बंट्वाळ्), अभयचंद्र् जैन् (बिद्रॆ), वसंत बंगेर (बॆळ्तंगडि), यस्. अंगार (सुळ्ळ्य, बिजॆपि)  अनिं उडुपिंत् प्रमोद् मद्वराज् (उडुपि), विनय् कुमार् सॊरकॆ (कापु), गोपाल् पूजारि (बैंदूरु), हालाडि यस्. शॆट्टि (कुंदापुर्,स्वतंत्र्) सुनिल् कुमार् (कार्कॊळ्,बिजॆपि) तशॆंच् राज्यांत् जिक्लॆल्या सर्व् य.ऎल्.ऎ तुम्कां अभिनंदन्, देव् तुम्कां तुम्च्या वाव्रांत् राकॊं अनिं सांबळु. तुमिं बासय्ल्याचाकी वर्ति अभिव्रद्दि कर्न् गांव् उद्धार् जालॊ तर् पांच् वर्साम् उप्रांत् खंडित् तुमिं क्यान्वस् कर्चि घर्ज् यॆंव्चि ना. तुम्चेम् क्यान्वस् ह्या घड्यॆ थांव्न् अभिव्रद्दॆ रुपार् अमिं पळय्तांव् तर् म्हुख्ल्या ऎलिंसावांत्-य्  अम्चॊ ओट् तुम्कांच्. देव् बॊरॆं करुं.

No comments

Powered by Blogger.