174. ಓಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಕೋಣ್ ಜಿಕ್ತಾ? ओट् घाल्न् जालॊ. कोण् जिक्ता?

ಓಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಕೋಣ್ ಜಿಕ್ತಾ? ಖಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ಹೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅನಿಕೀ ದೋನ್ ದೀಸ್ ರಾಕಾಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ 70% ಲೋಕಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ಮತ್ ಚಲಯ್ಲಾ ಅನಿಂ ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಅನಿಂ ಉಡುಪಿಂತ್ 70% ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಮತ್ ಚಲವ್ನ್, ಲೋಕ್  ಬದ್ಲವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಮೊಸ್ತು ಅತುರಾಯೆನ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ಚಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಅದ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚಾ  (2008)  ಪೊಲಿಂಗಾಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ  ಚಡ್ ಫರಕ್ ನಾ ತರೀ ಲೊಕಾಚಾ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ಅಲೋಚನ್ ಅಸಾ? ಕಿತೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಅಸಾ?  ಹೊ ಘುಟ್ ಅತಾಂ ವೊಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಚಾ ಭಿತರ್ ಅಸಾ.

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಟ್ ಘಾಲಿಜೆ, ಹೆಂ ಅಮ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಒಟ್ ಘಾಲಿನಾ ತರ್ ಅಮಿಂ ಅಯೋಗ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾ ವಾ ಜಿಕಯ್ಲಾಂ ಮುಳ್ಳೆಂ ಉಡಸಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ. ಎಕಾ ವೆಳಾ ಒಟ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಅನಾಹುತಾಂಕ್ (ಯೆದೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ) ದುರ್ಸೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಪೂಣ್ ಲೊಕಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಮೊಸ್ತು  ಅಸಕ್ತೆಂತ್ ಅಪ್ಲೊ ಮತ್ ಚಲವ್ನ್ ಸಮಧಾನೆಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ದೋಹಾಂತ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಿ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಎಕಾ ಬ್ರಾಹ್ಮನಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ "ನಿನ್ನೆ ಇಲಕ್ಶನ್ ಅಯ್ತಾಲ್ಲಾ. ಎಂಗಾಗ್ಬಾಹುದು ರಿಜಾಲ್ಟ್? ತೊ ಶೀದಾ ಮ್ಹುಣಾಲೊ "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು" ಬರ್ತಾದೆ ನೋ ಡಾವ್ಟ್!!! ಇವರು ಐದು ವರ್ಸಾ ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಸಿಕಲ್ ಚ್ಯಾರು… ಅಬ್ಬಾಬ್ಬಾ ಸಾಕಾಯ್ತು..ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಂತು ಒಳ್ಳೆದು ಅಲ್ಲಾ ಅದರೂ ಇಸ್ಟು ಕಿತಾಪತಿ ಇಲ್ಲಾ" ಮ್ಹುಣಾಲೊ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ  ಪತ್ರಾಂ ಅನಿಂ ಟಿ.ವಿ ವಾಹಿನೆ ಸಮಿಕ್ಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬಾಂದ್ತಾ ಮುಳ್ಳೆಂ ಉಚಾರ್ನ್ ಅಸಾತ್.

ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಸಾರಾಂಶ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಶೆತಾ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಒಟ್ ಅಮಿಂ ಘಾಲಿಜೆ ….ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸ್ತಾನಾ, ಎಕಾವೆಳಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪುಣಿ  ಓಟ್ ಘಾಲಿಶೆ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಜೆ. ತಾಂಕಾ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರಿಜೆ.

ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಕಾ ಯಾದ್ ಯೆತಾ ಕೀ ಕಾಳ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮತ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಅನಿಂ ಹೋಟೆಲಾನಿಂ ಡಿಸ್ಕಾಂವ್ಟ್ ಅಸ್ಲೆಂ ಕಂಯ್. ಕೇವಲ್ ಬೊಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತೀಂತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಕಂಯ್. ಹೆಂ  ಡಿಸ್ಕಾಂವ್ಟ್ ಖಂಚಾಚ್ ರಾಜಾಕಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿಚೆ ನ್ಹಂಯ್ ಅಸೊನ್ ಬದ್ಲಾಕ್  ಖಾಸ್ಕಿ  ವ್ಯವಹಾರ್ ಮಾಲಿಕಾನಿಂ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತೆನ್ ಪಣಾಂಬೂರ್ ಬೀಚಾಂತ್ ಖಾಣಾ ವಯ್ರ್ 10% ರಿಯಾಯಿತ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹುಣ್ ಖಬ್ರೊ ಮುಳಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಭಾರತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಯನ್.ಅರ್.ಐ ನಿಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಫೇಸ್-ಬುಕಾರ್ ಬರೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ವ್ಯಕ್ತ್  ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಿಂ ಸರ್ವಾನಿಂ ಪಳಯ್ಲಾ, ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬರೆಂ ಮೇಟ್.

ತರ್ ಒಟ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್.....ಅಮಿಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ ವಿಂಚ್ಚೆ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್...ಸಬರ್ ಪಾವ್ಟೀ ಅಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಮ್ಕಾಂ ರಾಜಾಕೀಯಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾಂವ್ಚೆ ಅಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಯೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಬರ್ ಅಮ್ಚೇಂ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸಾತ್ ತಾಂಚೆ ಅಮಿಂ ಅಯ್ಕೊವ್ಯಾಂ ಅನಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.ओट् घाल्न् जालॊ. कोण् जिक्ता? खंचॊ सर्कार् अम्कां मॆळ्ता हॆं जाणा जांव्क् अनिकी दोन् दीस् राकाजॆ पड्लां. पूण् एक् खुशॆचि गजाल् कितॆंगी मुळ्यार् ह्या पाव्टि 70% लोकान् अप्लॊ मत् चलय्ला अनिं ऎका बर्या सर्काराक् विंचुन् काडुंक् मेट् काड्लां. अम्च्या दक्शिण् कन्नड अनिं उडुपिंत् 70% च्याकि चड् मत् चलव्न्, लोक्  बद्लवण् हाडुंक् वा अप्ल्या सर्काराक् विंचुंक् मॊस्तु अतुरायॆन् असा म्हुण्चांत् कितॆंच् दुबाव् ना. अद्ल्या पाव्टिंचा  (2008)  पॊलिंगाक् तुलन् कॆल्यार् ह्या पाव्टिं  चड् फरक् ना तरी लॊकाचा मति भितर् कितॆं अलोचन् असा? कितॆं निर्धार् असा?  हॊ घुट् अतां वॊटिंग् यंत्रचा भितर् असा.

हर्यॆक्ल्यान् ऒट् घालिजॆ, हॆं अम्चॆं हक्क् तशॆंच् ऒट् घालिना तर् अमिं अयोग्य् व्यक्तिंक् विंच्ला वा जिकय्लां मुळ्ळॆं उडसांत् दवर्चॆं. ऎका वॆळा ऒट् घालिनास्ता उप्रांत् जांव्चा अनाहुतांक् (यॆदॊळ् जाव्न् जालां) दुर्सॊन् कांय् फाय्दॊ ना. पूण् लॊकानिं ह्या पाव्टि मॊस्तु  असक्तॆंत् अप्लॊ मत् चलव्न् समधानॆचॊ उस्वास् काड्ला.

आज् सकाळिं दोहांत् अम्च्या सॆजारि अस्च्या बॆंग्ळुर्चा ऎका ब्राह्मना लागिं विचार्लॆं "निन्नॆ इलक्शन् अय्ताल्ला. ऎंगाग्बाहुदु रिजाल्ट्? तॊ शीदा म्हुणालॊ "कांग्रॆस्सु" बर्तादॆ नो डाव्ट्!!! इवरु ऐदु वर्सा दल्लि म्युसिकल् च्यारु… अब्बाब्बा साकाय्तु..कांग्रॆसांतु ऒळ्लॆदु अल्ला अदरू इस्टु कितापति इल्ला" म्हुणालॊ. जाय्त्या  पत्रां अनिं टि.वि वाहिनॆ समिक्शा प्रकार् कॊंग्रॆस् सर्कार् बांद्ता मुळ्ळॆं उचार्न् असात्.

हांगासार् सारांश् कितॆं सांगॊंक् अशॆता मुळ्यार् ऒट् अमिं घालिजॆ ….अव्कास् अस्ताना, ऎकावॆळा अव्कास् ना तर् दुस्र्यांक् पुणि  ओट् घालिशॆ जाग्वण् दिजॆ. तांका उत्तेजित् करिजॆ.

उत्तेजित् म्हुण्ताना म्हका याद् यॆता की काळ् मंग्ळुरांत् मत् चलय्ल्यांक् थियेटर्‌ अनिं होटॆलानिं डिस्कांव्ट् अस्लॆं कंय्. केवल् बॊटाक् घाल्लॆं तींत् अस्ल्यार् पुरॊ कंय्. हॆं  डिस्कांव्ट् खंचाच् राजाकिया पार्टिचॆ न्हंय् असॊन् बद्लाक्  खास्कि  व्यवहार् मालिकानिं असा कॆल्लॆं. पूण् दक्शिण् कन्नड आडळितॆन् पणांबूर् बीचांत् खाणा वय्र् 10% रियायित् दिल्या म्हुण् खब्रॊ मुळां सांग्तात्.

भारता भाय्र् अस्ल्या यन्.अर्.ऐ निं ह्या पाव्टि फेस्-बुकार् बरॊ पाटिंबॊ व्यक्त्  कॆल्लॆं अमिं सर्वानिं पळय्ला, निजाय्कि बरॆं मेट्.

तर् ऒट् कित्लॊ मॊलाधिक्.....अमिंच् न्हंय्गि विंच्चॆ अम्च्या सर्काराक्...सबर् पाव्टी अमिं क्रिस्तांव् अम्कां राजाकिया नाका म्हुणॊन् पाटिं रांव्चॆ असा. ह्या विशिं मायॆत् दिंव्चॆ सबर् अम्चें संघ् संस्थॆ असात् तांचॆ अमिं अय्कॊव्यां अनिं अम्च्या पाय्द्याचॆ कर्न् घॆव्यां.

No comments

Powered by Blogger.