173. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಭೇದ್...कित्याक् हॊ भेद्...

ಅವಯ್ಚಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಸಯ್ತ್
ತುಕಾ ಚಿರ್ಡುಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾತ್
ಚುಕೊನ್ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್
ನಕಾರ್ ಪಣಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾತ್
ತುವೆಂ ಪಾನೊ ಚಿಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್
ಖರ್ಚಾಚೊ ಲೇಕ್ ಗಲ್ತಾತ್
ತುವೆಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್
ನಿಯಮಾಂಚೊ ಪಾಟೊ ಬಾಂದ್ತಾತ್

ತುವೆಂ ಚಲ್ಚಾ ವಾಟೆರ್
ಸುಣಿ ವಾಂಗ್ಟಾಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್
ತುವೆಂ ಖೆಳ್ಚಾ ಜಲಾಂತ್
ಗುಗಿಚೆ ದೊಳೆ ತಯಾರ್ ಅಸ್ತಾತ್
ತುವೆಂ ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್
ದುಬಾವಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಗುಂತಾತ್
ತುಜ್ಯಾ ಹಸ್ಕುರ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್
ಸಯ್ತ್ ಕಾಮುಕ್ಪಣಾನ್ ತುಕ್ತಾತ್

ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಜಾಯ್
ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಅವಯ್ ಜಾವ್ನ್
ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಅಶೆನಾಂತ್
ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ತುವೆಂ ಧುವ್ ಜಾವ್ನ್
ಅಜೂನ್ ಸಂಸಾರ್ ಚಿಂತಾ,
ಜಿಯೆಜೆ ತುವೆಂ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್
ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಸಯ್ತ್,
ಅಸಾ ಮೌನ್ ಜಾವ್ನ್.
 
ಗ್ಲ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್ - ಕುಲ್ಶೆಕರ್,  ದುಬಯ್.

अवय्चा पॊटांत् सय्त्
तुका चिर्डुंक् पळय्तात्
चुकॊन् संसार् पळॆय्ल्यार्
नकार् पणचॊ उस्वास् सॊड्तात्
तुवॆं पानॊ चिंव्चा पय्लॆंच्
खर्चाचॊ लेक् गल्तात्
तुवॆं मॆटां काड्चा पय्लॆंच्
नियमांचॊ पाटॊ बांद्तात्

तुवॆं चल्चा वाटॆर्
सुणि वांग्टां राकॊन् राव्तात्
तुवॆं खॆळ्चा जलांत्
गुगिचॆ दॊळॆ तयार् अस्तात्
तुवॆं कॊणाय् कडॆ उलय्ल्यार्
दुबावाच्यॊ काण्यॊ गुंतात्
तुज्या हस्कुर्या तॊंडाक्
सय्त् कामुक्पणान् तुक्तात्

दाद्ल्याक् तुं जाय्
बाय्ल् जाव्न्, अवय् जाव्न्
अवय् बापय् अशॆनांत्
जल्मॊंक् तुवॆं धुव् जाव्न्
अजून् संसार् चिंता,
जियॆजॆ तुवॆं गुलाम् जाव्न्
न्याय् नीत् कर्चॆं कानून् सय्त्,
असा मौन् जाव्न्.

ग्ल्यानि फॆर्नांद् - कुल्शॆकर्,  दुबय्.

No comments

Powered by Blogger.