65. ಹಾ೦ವ್...ತೆ೦...ತೊ...ಅನಿ೦ ತಿ...???


ಸಕಾಳಿ೦ಚೊ ವೇಳ್, ಹಾ೦ವ್ ಅಫಿಸಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ವಾಟೆರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆತಾಲೊ೦. "ತೆ೦" ಮಜ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಲೆ೦. ತವಳ್ ತವಳ್ ತೆ೦ ಮಾಕಾ ಸ್ಪರ್ಶಯಿ ಕರ್ತಾಲೆ೦. ಸಕಾಳಿ೦ಚೊ ತಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಮಕಾ ಚಡ್ ಉಮೆದಿನ್ ಬೊರ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ೦ ಮುಜ್ಯಾ ಅಫಿಸಾ ಮುಣಾಸರ್, ಅಸೊಚ್ಚ್ ಸಾ೦ಗಾತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಬೊರೆ೦ ಅಸ್ಲೆ೦ ಮುಣ್ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ "ತೊ" ಭೆಟ್ಲೊ. ತೊ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಅಮ್ಚೆಂ ದೊಗಾ೦ಯಿಚೆರ್ ಗಾಲು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.ದೊಗಾ೦ ಮದೆ೦ ಹೊ ತಿಸ್ರೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮಕಾ ರಾಗ್ ಅಯ್ಲೊ. ತೆ೦ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಸ೦ದ್ ಕರ್ನಾತ್ಲೆ೦. ತಾಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ತೆ೦ ಗರಮ್ ಜಾಲೆ೦. ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಚಡ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ದೆಕ್ತಾಲೊ, ತಿತ್ಲೆ೦ ‍ಚಡ್ ತೆ೦ ತಾಪ್ತಲೆ೦.

ಹಾವೆ೦ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಆನಿ೦ ಲೊವ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಕಿತೆ೦ ತರಿ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ತಲೆ೦. ತಶೆ೦ ಮುಣೊನ್ ಹಾವೆ೦ ಇಲ್ಲೆ೦ ವೆಗ್ಗಿ೦ ಚಲೊ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೆ೦ ಮಾಕಾ ಕಯ್೦ ಸೊಡ್ತಾ!! ತೆ೦ ದೆದಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ತೆ೦ ಮುಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನಿಕೀ ಯೇವ್ನ್ ಅಸ್ಲೆ೦. ಮಕಾ ಸ್ಪರ್ಶಯಿ ಕರ್ತಾಲೆ೦, ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಮಕಾ ಅತಾ೦ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಬೊರಿ೦ ಲಾಗೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಕಾಣ್ಗೆ೦ವ್ಚಾಕ್ ಹಾವೆ೦ ದಾವೊ೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಗಾನ್ ತೆ೦ಯಿ ಮುಜಿ ಪಾಟ್ ದರ್ನ್ ಯೆತಾಲೆ೦, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದರ್ನಿ ವಯ್ಲಿ ರೆತ್ (ದೂಳ್) ಅಪ್ಣಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಉಡೊ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦. ಹಾ೦ವ್ ದಾವ್ಲೊ೦ ಆನಿ ದಾವ್ಲೊ೦, ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ಮಜ್ಯಾ ಅಫಿಸಾಚಾ ದಾರಾ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ೦ ಆನಿ೦ ದಾರ್ ಗಟ್ಟ್ ದಾ೦ಪ್ಲೆ೦. ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಕೊಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೆ೦ ಗೊತ್ತುನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ದಾ೦ವಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊರ್ಸಾನ್ ಹಾ೦ವ್ ಘಾಮೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ೦.

ಅಫಿಸಾ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮಕಾ "ತಿಚೊ" ಸ್ವಾಗತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಪುರಾಸಣೆನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಕಾ ತಿಣೆ೦ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕರು೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ಹಾವೆ೦ ಮಜಿ ಟಾಯ್ ಸಡಿಲ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ೦ ಶರ್ಟಾಚೆ ಬುತಾ೦ವ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆ. ತಿಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಮಕಾ ಬೋವ್ ಆನ೦ದ್ ದಿತಲೊ. ತಿಚೊ ತ೦ಡ್ ತ೦ಡ್ ಸ್ಪ್ರರ್ಶ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಜಾ ಕುಡಿರ್ ಜಾತಸ್ತನಾ, ಹಾ೦ವ್ ಸ೦ಸ್ರಾಕಚ್ಚ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ೦.ಘಾಮೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮುಜೊ ಜೀವ್ ಸಗ್ಳೊ ಅತಾ೦ ತ೦ಡ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಅತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಪಡ್ಲೊ೦, ಆನಿ೦ ಚಡ್ ವೆಳ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಕ್ ಲಾಲೆನ್ ತರ್ ಹಾವೆ೦ ಪಿಡೆರ್ ಪೊಡ್ಚೆ೦ ಖ೦ಡಿತ್. ತೆಯಿ೦ ಇತ್ಲೆ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ಥಾವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ತಿಚೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಕರ್ತೆ೦ ಅಸಾ೦ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಪಿಡಾ ಗ್ಯಾರ೦ಟಿ...ಹಾ೦ವ್ ಮಜೆ೦ ವಸ್ತುರ್ ಸಮಾ ಕರ್ನ್ ಮುಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಚೊನ್ ಬೊಸ್ಲೊ೦. ಬೊಸುಲ್ಲೊ೦ ಪ್ಲೆಶ್-ಬೆಕಾಕ್ ಗೆಲೊ೦.......!

"ಹಾ೦ವ್"..... ವಿನ್ಸಿ, ಸಕಾಳಿ೦ಪುಡೆ೦ ಅಫಿಸಾಕ್ ಮ್ಹುಣ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ೦. ತವೊಳ್ "ತೆ೦"...."ವಾರೆ೦" ವಾಳ್ತಾಲೆ೦. ತಾಚೊ ಸಕಾಳಿ೦ಚೊ ತ೦ಡ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಬೊರೊ ಅಸ್ತಾ ನೆ೦?

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ "ತೊ"....."ಸುರ್ಯೊ" ತಾಚಿ ಹುನುನ್ ಕಿರ್ಣಾ೦ ಮುಳ್ಳಿ ದೀಷ್ಟ್ ಅಮ್ಚೆರ್ ಗಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ತಾಪೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಚಾ ಕಿರ್ಣಾ೦ಕ್ ವಾರೆ೦ ಕಯ್೦ ತ೦ಡ್ ಉರ್ತಾ? ತ್ಯಾ ಹುನ್ ವಾರ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕೊಣಾಕ್ ಬೊರೊ ಲಗ್ತಾ? ವಾರ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಗಲ್ಪಾಚಿ ರೆತ್ (ದೂಳ್) ಉಬಾತ್ ತರ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ನಾಕಾ. ತೆ೦ಚ್ಚ್ ಮಾಕಾಯಿ ಘಡ್ಲೆ೦. ಹಾಂವೆ ಹಾ೦ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಘೆ೦ವ್ಚಾಕ್ ದಾಂವೊಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦ ಆನಿ ಅಫಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ೦. ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾರ್ ಆಡ್ ಕೆಲೆ೦ ಅನಿ ಹುನ್ ವಾರೆ೦ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ದರ್ನ್ ಗೆಲೆ೦.

ಹ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಬಿತರ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾವೆ೦ ಘಾಮೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಸಹಜ್ ನೈ೦ಗಿ? ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಬಿತರ್ ಯೆತಾನಾ ಮಕಾ "ತಿ"........"ಎ/ಸಿ (A/C) ಸ್ವಾಗತ್ ಕರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸ್ವಾಬಾವಿಕ್ ವಾರೆ೦ ನಂಯ್ ತರೀ, ತಿಚೆ೦ ವಾರೆ೦ ಕಿತ್ಲೆ ತ೦ಡ್ ಅಸ್ತಾ. ಪುರಾಸಣೆನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ೦ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಟಾಯ್ ಚಡಿಲ್ ಕರ್ನ್, ಶರ್ಟಾಚೆ ದೋನ್ ಬುತಾ೦ವ್ ಕಾಡ್ನ್ ತ೦ಡ್ ವಾರ್ಯಾಚೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಸಹಜ್ ನಿ೦ಗಿ? ಘಾಮ್ ಸುಕೊನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಎ/ಸಿ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್, ತಕ್ಲಿ ಪಡಾಪಡ್, ಆ೦ಗ್ ದೂಕ್ ಆನಿ೦ ಕಿತೆ೦-ಕಿತೆ೦ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ ಮುಣ್ತಾತ್. ತೆ೦ ಚಿ೦ತಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾವೆ೦, ಮುಜೆ೦ ಶರ್ಟ್ ಸಮಾ ಕರ್ನ್ ತ೦ಯ್ ತಾವ್ನ್ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಲೊ...!
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.