66. ದೇವ್ ಅಪಯ್ತಾ - ತಾಚಿ ಖುಶಿ ಪಾಳುಂಕ್!

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೊಸ್ತು ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ದುಬ್ಳೊ ವಾ ಭಿಕಾರಿ ತೊ ಎಕ್ಸೊರೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾ ವಾ ತಾಂಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪೊಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲಾ. ಎಕ್ಸುರ್ಪೊಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತೆ ಮೊರ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಣಿಂ ಅಸಾನಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆ ಥೊಡೆ ಸಾಂದೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ಕೊಣಿ ನಾಂತ್! ತೆಂಯ್ ತಾಂಕಾ ವರುನ್ ಪುರ್ತಾತ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿನ್ ನಮಿಯಾರ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ? ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆನಾಂಗಿ ಅತಾಂ ತುಕಾ? ಖಂಡಿತ್ ಉದೆತಾ!!. ತೆ ತಾಂಚೆ ಹಣೆಬರಪ್ ಗೀ? ತೆ ದೆವಾನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಗೀ? ತೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ! ಪೂಣ್ ಜಿವಂತ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ವಾ ತಾಂಚ್ಯಾಕೀ ತಿಕ್ಕೆ ತಾಂಕ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಲೇಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾ!

ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಅದಿಂ, ದೋಹಾ ಖತರಾಂತ್ ಏಕ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಸ್ತ್ರಿ ಅಸ್ಲಿ, ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ನಾಣೊಂವ್ಚೆ, ಅಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಶಾನ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸಾರ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾ. ಅವ್ಘಾಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕುಡಿ, ಮಾತಿಂ ಪಿಟೊ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಂಕ್ - ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆ. ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಮುಳ್ಳೊ ಭೇದ್-ಭಾವ್ ತಿಕಾ ನಾತ್ಲೊ . ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ನಾಣೊವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಲಿತುರ್ಜೆಕ್ ತಯರಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವೆಕ್ ಶುಲ್ಕ್ ಅಶೆನಾಶೆಂ ನೊವೊದ್ ಪ್ರತಿಶತ್ ಅಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ತಿಣೆಂ ಪುಂಕ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿ ಸ್ತ್ರಿ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ಅಸ್ಲಿ. ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಪುಂಕ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಚಿಂತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಂಯ್. ಸಕಾಳಿಂಚೆ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಕಾಮಾಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆವ್ನ್ ನಾಂವಾ ತೆಕಿದ್ ವಾ ಮೊಸ್ತು ಉಣ್ಯಾ ದರಿಚ್ಯಾ ಶುಲ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ಅಪ್ಲೆ ಜೀವನ್ ಸರ್ನ್ ಉರುಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ತಿಣೆಂ ಅಂಜಾಳ್ ಜಿಣಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಖರ್ಚಿಲಿ. ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ "ತೆ ಮೊಜ್ಯಾ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪೊವ್ಣೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ, ಅನಿಂ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಪಾಲೊ ದಿಲೊ"

ಕೆದ್ನಾ ತಿ ಖತಾರ್ ಸೊಡುನ್ ವೆತಾನಾ ತಿಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೋಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಅನಿಂ "ಖತಾರ್ಚಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ" ಮುಳ್ಳೊ ಭಿರುದ್ ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೆದಾಳ್ಚ್ಯಾ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಸಯ್ತ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬೊರೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೌನ್-ಪಣಿ ಪೆಲ್ಯಾಚಾ ಸೆವೆಕ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಥಾಂವ್ನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಭೆಸಾಂವ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ದಾಕಯ್ಲಾ.

ಅಪೊವ್ಣೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಎಕಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಅಸ್ಪೊತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಕರುಂಕ್, ಭಿಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅನಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ರಿತಿಂಚೆ. ಹಾಂ! ಅತಾಂ ಭಿಕಾರ್ಯಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ತಕ್ಶಾನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಆಡ್ ಯೆತಾ ಅನಿಂ ಮ್ಹುಣೊಂಕ್ ಪುರೊ, ನಾ ... ನಾ ತಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀಂವ್ನ್ ವಾ ಏಕ್ ರುಪೊಯ್ ದೀಂವ್ನ್, ಹೆರಾಂಕಿ ಹಾಚೆ ಪರಿಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿನಾಕ. ಅತಾಂ ಮೊಜೆ ಸವಾಲ್. ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ದೋನ್ ಅಪೊವ್ಣಿ ತುಕಾ ಅಯ್ಲಿಂ, ಪಯ್ಲೆಂ "ಭಿಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ದಿ" ದುಸ್ರೆಂ "ತಾಕಾ ದೀಂವ್ನ್ ಪಾತಾಕ್ ಕರಿನಾಕಾ" ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಅಮಿಂ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಉಪೊಯೋಗ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ದೆವಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪೆಲ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಜರ್ ತರ್ ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭಿಕಾರಿ, ದುಬ್ಲೊ ತಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್-ಚ್ ನಾ ತೆದಾಳಾ ತೆ ತುಕಾ ಲಾಭ್ಲೆಲೆ ಅಪೊವ್ಣೆ ದೆವಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್. ಅಪೊವ್ಣೆ ಹೆಂಚ್ ಅಸಾಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ನಾ. ಅಸ್ಪೊತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಕೊಣಿ ಏಕ್ಲೊ ಪೆಲ್ಯಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೊ ಅಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಅಮ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ತೆ ಅಪ್ಲೊ ಮೂಳ್ ಉದ್ದೇಶ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ತಾತ್, ತಾಂಕಾ ಪ್ರೊಸ್ತಾಹ್ ಕರ್ಚೆಯ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆ ದೆವಾಚೆ ಅಪೊವ್ಣೆ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇವ್ ಏಕ್ ನಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ರಿತಿರ್ ಅಪೊವ್ಣೆ ದಿತಾಂ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿಂ ತೆಂ ಅಪೊವ್ಣೆ ಪಾರ್ಕುನ್ ಪಾಲೊ ದಿಲಾ? ಅಪ್ಣಾಂಚಾ ರಚ್ಣೆಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ದೇವ್ ಅಶೆತಾಂ ಅನಿಂ ತೊ ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಹಾತೆರಾ ಸೊಧುನ್ ವೆತೆಂ ಅಸಾ. ಸಬರ್ ಪಾವ್ಟಿ ದೇವ್ ಅಮ್ಚೇಂ ಲಾಗಿಂ ಅಯ್ಲಾ, ಅಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ, ಅಮಿಂ ತೆಂ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ?
                                                       

ಅಮ್ಚೇಂ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆಂ ಅಸಾನಾಂತ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ತಾಂಕ್ ಅಸಾನಾ. ಪೂಣ್ ಕೆದ್ನಾ ಅಮ್ಚಿಂ ಖಾಸ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಅಮಿಂ ಹಜಾರಾನಿಂ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ವಸ್ತುಂ ತ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ವೊತ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ದ್ರಶ್ಟೆಂತ್ ತಿ ಪುರ್ತಿ ವಿಭಾಡ್ಣಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ತೆ ಪಯ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸರ್ಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ, ಬದ್ಲಕ್ ಜೀವ್ ಅಸ್ತಾನಾ ತೆಚ್ಚ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಗರ್ಜೆಕ್ ಕರ್ಚಿಲ್ಯಾರ್ ಪೂನ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ದ್ವಾರಿ ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿಂ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚಾಂತ್ ಅಮಿಂ ಸರ್ಗಾರ್ ದಿರ್ವೆಂ ಪುಂಜಾಯ್ತಾಂವ್. "ಘೆಂವ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ದಿಂವ್ಚಾಂತ್ ಚಡ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಅಸಾ" (ದ.ಕ್ರ 20:35)

ಅಪ್ಲೆ ಜಿವಿತ್-ಚ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತಿಯೆಚೊ ಸುಪುತ್ರ್, ಕೊಂಕಣ್ ಮಾತೆಕ್ ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಶ್ವಾಸಂತ್ ದರುಲ್ಲೊ ತಶೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ (ಮೊರ್ನಾಂಚಾ ತಡಿರ್ ಅಸ್ತಾನಾ) ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚೆಕ್ಕಾಂಕ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲ್ಯಾ ಹಾತಾನಿಂ ದಸ್ಕತ್ ದಿಲ್ಲೊ, ದೆ! ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ "ಯೆ ಪಯ್ಣರ್ಯಾ" ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, "ಬರೆಂಚ್ ಕರ್ಶಿ, ಹೆರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಶಿ, ಲೊಕಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾನಿ ಸದಾಂಚ್ ಉರ್ಶಿ. ಅಡೇಕ್ ಬುರ್ಶಿಂ, ಕಾಮಾ ತುಂ ಕರ್ಶಿ ಕಡೇಕ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ತುಂ ವರ್ಶಿ?"

ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾ ವಿಶಿಂ ಅನಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾ? ತುಜೊ ವೇಳ್, ದಿರ್ವೆಂ, ತಾಲೆಂತ್ ಹೆರಾಂಚಾ ಬರ್ಯಪಣಾಕ್ ಉಪೊಯೋಗ್ ಕರ್. ಸಕ್ಡಾಂ ಕಡೆನ್ ವೇಳ್ ಅಸಾ, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತಾಲೆಂತ್ ಅಸಾ, ದೆಕುನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ದೆವಾನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಸಕ್ಡಾಂ ಕಡೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿರ್ವೇಂ ಅಸಾ, ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾಕಿ ಚಡ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್.

                                              
ಪಯ್ಸ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಶಯ್ ಅಮಿಂ ಮತಿಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್!!! ಏಕ್ ಲಾಕ್ ರುಪೊಯ್ ಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಬಿಲಿಯನಾರಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ವಿಶಯ್ ನ್ಹಂಯ್, ಪೂಣ್ ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪೊಯ್ ಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪೊಯ್ ಸಾಂಬಳ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಏಕಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮೊಸ್ತು ಕಸ್ಟಾಂಚೆ ಪೂಣ್ ದೆವಾಚೆ ದ್ರಶ್ಟೆನ್ ತೆ ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪೊಯ್ ಧಾನ್ ಎಕಾ ಲಾಕಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹರ್ತೆಂ. (ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದುರ್ಬೊಳಿ ವಿಧೇವ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್ಯಾಂ, (ಮಾರ್ಕ್ 12:41-44)).

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾ ಕೀ ಅಮ್ಚಿಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ಬೊರಿಂ ಕಾಮಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಪ್ರತಿಫಳ್ ದಿತಾತ್, "ಸಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಕೊರಿಂಥ್ ಗಾರಾಂಕ್ ದುಸ್ರೆ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ನೊವ್ಯಾ ಅವಸ್ವರ್ ಸವ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ, "ಇತ್ಲೆ ತುಮಿ ಉಡಾಸ್ ದವರಾ; ಜೊ ಕೋಣ್ ಥೊಡೆಂಚ್ ವೊಂಪ್ತಾ, ತೊ ಥೊಡೆಂಚ್ ಲುಂವ್ತಾ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಧಾರಳ್ ವೊಂಪ್ತಾ ತೊ ಧಾರಳ್ ಲುಂವ್ತಾ" (II ಕೊರಿಂಥ್ 9:6)

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿ ಜೆಜುಚಿ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ಅಶೆ ಜಾಗಯ್ತಾ, "ಹೆರಾಂಕ್ ದಿಯಾ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ದಿತಲೆ. ಭರ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ದಾಂಬೂನ್, ಹಾಲೊನ್ ವೊಮ್ತಾಶೆಂ ಮೆಜುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲೆಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಜ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ತುಮಿಂ ದಿತಾತ್, ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಪನ್ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಮೆಜುನ್ ಪಾಟಿ ದಿತಲೆ" (ಲೂಕ್ 6:38)

                                                 
ಪೂಣ್ ಜಾಲ್ತ್ಯಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಸ್ಟ್ ಮರ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಚೇಂ ಥಂಯ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಅಪ್ಲೆಪಣ್, ಅಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆ ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕುರ್ಡೊ ಕರ್ತಾ, ಕೆದ್ನಾ ಅಮ್ಚೆಂ ದೊಳೆ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾತಾತ್ ತೆದ್ನಾ ಸಂಸಾರ್ ಸರ್ಗ್ ಜಾತಾ. "ತುಜಿ ಖುಶಿ ಸರ್ಗಾರ್ ಜಾತಾ ತಶಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಂವ್" (ಮಾತೆವ್:6:10).

ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಜಾಗಯ್ತಾ, "ತರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಫುಡೆ ಸರ್ತಾಯ್?, ವಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಾಚಿ ತುಂ ಬೆಪಾರ್ವಾ ಕರ್ತಾಯ್? ಅಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಿತಿ ಸದ್ರೆ ಹುಜಿರ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ., ತರ್ ಅಮಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಅಪಾಪ್ಲೆ ಲೇಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಡ್ತಲೆಂ" (ರೊಮಗಾರಂಕ್ 14:10,12, 2 ಕೊರಿಂಥ್ 5:10)

ಅಮಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆ ಅಸಾ ದೆವಾಚೆ ಅಪೊವ್ಣೆ ಕೇವಲ್ ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಲಾಹಿಕಾಂಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ವಾ ಅಪೊವ್ಣೆ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಕ್ ವಾ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲುಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್....!ಅಶೆಂ ಚಿಂತಾವ್ ತರ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಜಾಲೆಂ. ದೆವಾಚೆ ಅಪೊವ್ಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ. ಜರ್ ತರ್ ಅಮಿಂ ದೆವಾಚೊ ತಾಳೊ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕನಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಚೇ ಅನಿಂ ದೆವಾ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ ತಿತ್ಲೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾ ಮ್ಹುಣ್ ಅರ್ಥ್. ದೆವಾಚೆ ಅಪೊವ್ಣೆ ಅಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆತಾಂ, ತಾಕಾ ಅಮಿಂ ಪಾಳೊ ದಿವ್ಯಾಂ
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.