71. ಕರೆಜ್ಮ್

ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್, ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ಕಾಳ್, ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಪ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಸುರು ಜಾಲಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಚೊ ದೀಸ್, ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಆನಿ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಕಾಳ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಸಂಬ್ರಂಮ್ತಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಆದ್ಲೆ ಮಾಲ್ಗಾಡೆ ಮನಿಸ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾ ದನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯೊ ಖಂತಿಗೊ, ಕಂತಾರಾ ಭಕ್ತಿಪಾಣಾನ್ ಬಸೊನ್ ಗಾಯ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯೊ ದ್ರಷ್ಟಾಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯೊ ಖಂತಿಗೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳನಾ ಜಾಲಾ. ತರೀ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಾರ್ ಸರ್ವ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಆಮಿಂ, ಸಾಕ್ರಿಪಿಸ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿಂ ಧಾನ್ ಧರ್ಮ್ ಕರ್ನ್, ಮಾಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ, ಆಧಾರ್ ಆಮಿಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ. 

ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್ ವಾ ಗೊಬ್ರಾಚೊ ಬುದ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಗೊಬೊರ್ ವಾ ಗೊಬ್ರಾಚೊ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಗುರ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಆಮಿಂ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಆನಿಂ ಪ್ರಾಚಿತಾಚೊ ಕಾಳ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹೊ ಕಾಳ್ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸೊಂತೊಸಾಚೊ ದೀಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ಪಾತ್ಕಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್ನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ. – ಜಯ್ ತುಕಾ ಸೊಣ್ದಾರಾ, ಜಯ್ ತುಕಾ ಖುರ್ಸಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ.!!
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.