74. ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್!!!!

ಖುರ್ಸಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಅನಿಂ ಪೆಲಿಕ್ಸ್!!. ಪ್ರಾಯ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿಪಂಚ್ವೀಸ್ ಜಾಲಿ ತರೀ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಸ್ಲಿ ತಿ ಸವಯ್,ಖಂಯ್ ವೆಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ತೆಂ ಅಜೂನ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಚೆ ಏಕ್ ವಿಷೇಶಾತ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.ಮಿಸಾಕ್ ವಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್, ಕಾಜಾರಾಕ್ ವಾ ಬಜಾರಾಕ್,ರೆತಿರೆಕ್ ವಾ ಜಾತ್ರೆಕ್ ಅಶೆಂ ಖಂಯ್ ತರೀ ಹಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಏಕ್ ಜೊಡೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಸ್ತಾಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಚಿ ದೇವ್-ಭಿರಾಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮೆಸ್ವಾಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ. ಲ್ಹಾನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ವೊತ್ತಾಯೆಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ವೆಚೆಂ ಹಾಂಚೆ ಸೀನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತಾಂಚಿ ಮ್ಹಕಾ ಬಿರ್ಮೊತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ತೆದಳಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆ, ಸಕಾಳಿಂಚೆ ಹಿಂವ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಗಿ ಅಸ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ಲೊ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೊಸಾಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂಯ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವರಾಂಚೆರ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಹೆಚ್ಚ್ ದೋಗ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆ ಅಸ್ತೆಲೆ ಹರ್ಯೇಕ್ ದಿಸಾ. ಅಶೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕೊನ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾತ್, ತೆಂ ಶೆರ್ಮಾವಾರ್,ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜೊನಿ ದಿಲ್ಯಾ ತಿ ಸರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ದೆವಾಕ್ ಅನಿಂ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ತಾ ತಶೆಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಅಯ್ಲೆಲೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ದೋಗ್ ಅದ್ರಶ್ಟ್ ಯುವಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹುಣ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ರಾವ್ಲೆಲೆ ಸಯ್ತ್ ಸಭಾರ್ ಜಣ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆ.

ಶಿಕಪ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಕಾಮ್ ಸೊದ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಜಾಲಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್. ಅಖ್ರೇಕ್ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ ಕೀ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ದೆವಸ್ಪೊಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಕ್ ವಚೊಂಕ್. ಅಶೆಂ ಹಪ್ತೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ದೊಗಿ ಜಣ್ ಮಾಗ್ಣೆ ನೊವೆನಾ ಭೆಟೆಯ್ತಾಲೆ. ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮೊಜೊ ಕ್ಲಾಸ್-ಮೇಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆ ಚಡ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ಅಸ್ಲೆ. ತೊ ಮೇನೆಜಾರಾಚೆ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ತಾಲೊ. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆ ಅಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಕ್ "ಜೋಯ್ ಅಲುಕಾಸ್" ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶೊಪಾಂತ್ ಮೇನೆಜಾರಾಚೆ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಪೂಣ್ ಪೆಲಿಕ್ಸಾಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆ ತೊ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರಿತ್ ಅಸ್ಲೊ. ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಅನಿಂ ಪೆಲಿಸಾ ಮಧೆಂ ಇಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ,  ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಅತಾಂ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಮೊಶಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ದೆವಾಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ತಾಲೊ, ಅಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಅಸ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶ್ಯೆಂ ಅನಿಂ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಸುನ್ ತ್ಯಾ ಶೊಪಾಚೊ ಮಾಲಕ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಲೊ, ಬಿಜಿನೆಸ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ, ಸದಾನೀತ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಯ್ಲೆಂ ನಶೀಬ್ ಗೀ ಮುಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಕತಾರ್ಚಿ ವೀಜಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವ್ಲಿ. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾನಾ ಬಜ್ಪ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್  ದೊಹಾಕ್ ಎರ್-ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್-ಪ್ರೆಸಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಮೈಲಾರ್ ಅಯ್ಲಿ, ಅತಾಂ ಅಲೆಕ್ಸಾಕ್ ಘರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾ ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಚೆ ಪಾಂಯ್ಸಿ ರುಪೊಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಖರ್ಚ್ ಶಿವಯ್ ತ್ಯಾ ಪಾಂಯ್ಸಿ ರುಪ್ಯಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲೊ ಕತಾರ್ಚ್ಯಾ  ವಾಯ್ಲ್ ಅನಿಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೆನೆಕ್ ಏಕ್ ಸಾದೊ ನಾವ್ಕರ್ ಜಾವ್ನ್. ಪೂಣ್ ಪೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ತಾಲೊ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಭಾಗ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ.
ದೊಗಿ ಜಣ್ ಸಾತ್ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಲ್ತೊಡಿ ಪಲ್ತೊಡಿ ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ ದೆವಾಕ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚೆ ತೆ ಮಾಗ್ಣೆ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲಿಕ್ಸ್ ಕಡೆನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ಚೊ ಉಣೊ ಕರ್ತಾ. ಪೆಲಿಸಾ ಥಂಯ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ವಿಶಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಬದ್ಲವಣ್ ಘಡನಾ ಪೂಣ್ ಇಲ್ಲೊ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಸಾದೊ ನಾವ್ಕಾರ್ ಅಸ್ಲೊ ಸುಪಾರ್ವೈಸಾರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೇನೆಜರ್ ಜಾಲೊ ಅಲೆಕ್ಸ್. ಅಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಮಾಗ್ಣೆ ದೆವಾಕ್ ತಿಳ್ಶಿಲೆಂ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪ್ಯಾಮಿಲಿಕ್ ದೊಹಾ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿಜಾ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ತೆಂಯ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಪೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಸೊ ಅಸ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಅಸಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಲಾಭ್ಲೆನಾ. ಪೂಣ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅತಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಪಣ್ ನಾತ್ಲೆ, ಗಾವಾಂತ್ ಅಸ್ಚೆ ಶೋಪ್ ಅನಿಂ ತೆಂ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಲಾಕಾಂಚೆ ತರೀ ಅಲೆಕ್ಸಾಕ್ ತೆಂ ಲೇಕಾಕ್ ನಾತ್ಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಪೆಲಿಸಾಚಿ ಸ್ಟೊರಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಕ್ ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಅಯ್ಲೊ, ತೆದಾಳಾ ತೊ ಅಪ್ಣಾಂಚೆ ಗಾವಾಂತ್ ಅಸ್ಚೆ ತೆ ಶೋಪ್ ಪೆಲಿಕ್ಸಾಕ್ ಬರವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಲೊ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಚಿಂತಾ, ಕಾರಣ್ ತಾಚೆ ಅನಿಂ ಹಾಚೆ ಮಧೆಂ ಅತಾಂ ಸುರ್ಯೊ ಅನಿಂ ಚಂದ್ರಚೊ ಅಂತರ್ ಅಸ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಅಶೆಂಚ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಚೆ ನಾಕಾ ಅನಿಂ ಪೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಸ್ಲೊ ನೆ ತಶೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆಲೆಕ್ಸಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತೊ ತ್ಯಾ ನಿರ್ಧರಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾ.
 ಮೊಸ್ತು ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಪೆಲಿಸಾಕ್ ಪೋನ್ ಕರ್ನ್ ಶೋಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಪರಿವರ್ತಾನ ವಿಶಿಂ ತಿಳ್ಶಿತಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾಲ್ಯ್ಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಚೆ ಫೋನ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಅಯ್ಲೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಪೆಲಿಕ್ಸಾಕ್ ವರ್ತೊ ಸಂತೋಸ್ ಜಾಲೊ ಖರೆಂ, ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಪೆಲಿಸಾ ಕಡೆನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಂಬದ್ದ್ ರಾವಯ್ಲೊ, ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಅಶೆಂ ಅಯ್ಕಾತಾ, "ಅಲೆಕ್ಸ್! ’ಪೆಲಿಕ್ಸಾಕ್ ತುಂವೆ ಶೋಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮೆಸ್ವಾಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ’, ಪೂಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂವೆ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಸಂಬದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೊಯ್" ತೆದಾಳಾ, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಹುಣಾಲೊ, ಧನ್ಯಾ, "ಹಾಂವೆ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಅನಿಂ ಮ್ಹಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ" , ಪೂಣ್ ತೊ ಪೆಲಿಕ್ಸ್ ಕಿತೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಅಸ್ಲೊಗಿ, ತಾಕಾ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೊಗ್ಯಾತಾ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಮೊಜೆ ಶೋಪ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ದಿಲೆಂ, ಅನಿಂ ಮ್ಹಕಾ ಅನಿಂ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲೆ ಅತಾಂ ತಾಳ್ ಪಡನಾ" ತೆದಾಳಾ ತೊ ತಾಳೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ, "ಅಲೆಕ್ಸ್!!, ತುಂ "ತೆಂ ಜಾಯ್" "ಹೆಂ ಜಾಯ್" ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ತಾಲೊಯ್" ಪೂಣ್ ಪೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಶೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ತಾಲೊ "ದೆವಾ ದಯಾಕರುನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಚೆ ಮಾಗ್ಣೆ ಅಯ್ಕ್" ತಾಚೆ ಮಾಗ್ಣೆ ಹಾಂವ್ ಅಯ್ಕಾಲೊ ಅನಿಂ ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ ದಿಲೆಂ, ಜರ್ ತರ್ ಮನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಚೊ ವಾಂಟೊಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಮಜೆಲಾಗಿ ಅಸಾ"

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಲಜ್ ಪಾವ್ತಾ, ಅಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ವೊಳ್ಕಾತಾ, ಪೆಲಿಸಾ ಕಡೆನ್ ಪಯ್ಲೆ ಕಶೆಂ ಅಸ್ಲೊ ತಶೆಂ ಬರ್ಯಾನ್ ಅಸ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಲೆ ಪೆಲಿಸಾ ಕಡೆನ್ ಅನಿಂ ಹೆರಾಂ ಕಡೆನ್ ತೊ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾ. "ಅಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಚೆ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಅಮ್ಚೇ ನ್ಹಂಯ್, ತೆಂ ದೆವಾಚೆ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಅನಿಂ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ (ಹರ್ಯೇಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿಂಚ್ಯಾ) ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಿ ದೆವಾಚಿ ಸಂಪತ್ತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.....!! "ಹರ್ಸಿಲ್ಲೆ ಜಾಂವ್ ದೆವಾಚೆ ನಾಂವ್"!!!!!.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.