73. ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ - 2

ಮೊಗಾಳಾ ಜೆಜು, ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ೦ತ್ ಜಾಯ್ತೆ೦ ವಾಯ್ಟ್ ಅಸಾ.ಸಭಾರ್ ದಾದ್ಲೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಅನಿ ಭುರ್ಗಿ೦ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಕಸ್ಟ್ ಸೊಸುನ್ ಅಸಾತ್. ಪಯ್ಸ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾ೦ತ್ ವಾ ಗಾಂವಾ೦ತ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಅಶಿಕ್ಪ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಯ್ತಾತ್, ವ್ಹಡಿಲಾ೦ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಸತಾಯ್ತಾತ್, ಸುನೆಕ್ ಅನಿ ಸಾಸುಮಾ೦ಯ್ಕ್ ಸಮಾ ಪಡಾನಾ, ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲಾ೦ ಮಧೆ೦ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ನಾ. ಗ್ರೆಸ್ತ್, ದುರ್ಬಾಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಸತಾಯ್ತಾತ್. ಅನಿ೦ ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ಯೀ ಹ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣಿ೦ಕ್ ಸತಯ್ಲಾ೦, ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲಾ೦.

ಜೆದ್ನಾ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜಾ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿ೦ಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಾ೦, ತೆದ್ನಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಾ೦ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿ೦ತ್ ಖ೦ಚಯ್ ಸೊಮಿಯಾ, "ಸೊಮಿಯಾ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಅಮ್ಚಿ ಕರ್"
 
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.