83. ಕಾಜು

ಆತಾಂ ಗಾವಾಂತ್ ಕಾಜು ಪಿಕ್ಚೊ ವೇಳ್. ರಾನಾಂ-ಗುಡ್ಯಾನಿಂ ಸರೆಂ, ಹೀಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಡ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ರೂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಆನಿಂ ಕ್ರಶಿ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಜೀವನಾಧಾರ್ ಜಾತಾ. ಕಾಜುಚಾ ಜೂಸಾಂತ್ ಓರೆಂಜಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಕೀ ಪಾಂಚ್ ವಾಂಟೆ ಚಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಮಾಪಾರ್ ಮಿನೆರಲ್ಸ್,  ಐರನ್(ಲೊಂಕ್ಡಾಂಶ್), ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ ಆಸಾ. ವಕ್ತಾಂ ಗೂಣ್ ಆಸ್ಚಾ ಕಾಜುಚಾ ಕೊಲ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ರುಕಾ ಸಲಿನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಣ್ಣ ಕಸಾಯ್ ಉದ್ಕಡೆ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಬಾರಿ ಬೊರೊ. (ಅರ್ದೆಂ ಕೊಪ್ ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘೆಜಾಯ್). ಕಾಜುಚೊ ಸೊರೊ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಗೊಯಾಂತ್ ಹಾಕಾ ಫೆನ್ನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ವೈಜ್ಣಾನಿಕ್ ಸಬ್ದಾಂನಿಂ ಕಾಜುಚಿ ಬಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅವ್ವಲ್ ಫಳ್ ವಾ ರಿಯಲ್ ಫ್ರುಟ್. ವಿಟಮಿನ್ ಚೊ ಖಜಾನೊಚ್ ಆಸ್ಚಾ ಕಾಜುಚಾ ಮೊಯಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರತಿಚೆಂ ವಿಟಮಿನ್ ಗುಳಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ  (Nature's Vitamin Pil) ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್. ಅಮ್ಚಾ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಕಾಜುಚಿ ಕ್ರಶಿ ಕರ್ತಾತ್. ಸವ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕಾಜು ಜೂಸ್, ಮೊಯ್ ಬಾರಿ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್.

ಕಾಜುಚಾ ಮೊಯಾಂತ್ (100 gram) ಗ್ರಾಮಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪೊಷಕಾಂಶ್ :-

ಕ್ಯಾಲೊರಿ (calorie) 553 kilo calori, ೫೫೩ ಕಿಲೊ ಕ್ಯಾಲರಿ.
ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೆಟ್ 30.19 gram(ಗ್ರಾಂ)
ಪ್ರೊಟೀನ್ 18.22 gram (ಗ್ರಾಂ)
ಫ್ಯಾಟ್ 43.85 gram (ಗ್ರಾಂ)
ಸಕರ್(ಶುಗರ್) 5.91 ಗ್ರಾಂ.
ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ 3.39 gram (ಗ್ರಾಂ) (fibre , ನಾರ್)
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 37 mg (ಮಿ.ಗ್ರಾಂ)
ಫೊಸ್ಪರಸ್ 593mg (ಮಿ. ಗ್ರಾಂ)
ಐರನ್ (ಲೊಂಕ್ಡಾಂಶ್) 6.68 mg (ಮಿ.ಗ್ರಾಂ)
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ (Vit.c) 0.5 mg(ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.)
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ1 0.42 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ2 0.06 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ3 1.06 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ5 0.86 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 0.42 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ9 25 ಮ್ಯು.ಗ್ರಾಂ.
ಮ್ಯಾಗ್ನಿಸಿಯಂ 292 ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.
ಪೊಟಸಿಯಂ 660 ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.
ಜಿಂಕ್ (zinc) 5.78 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ಕಾಪರ್ (copper) ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾ.
(ಆಧಾರ್ : ಅಂತರ್ ಜಾಳ್ ಆನಿ ವಿವೀಧ್ ಬೂಕಾಂ ಮುಳಾಂ).

ಕಾಜುಚಾ ಬಿಯಾಂನಿಂ ಆಸ್ಚಿ ಚರಾಬ್ (ಫ್ಹ್ಯಾಟ್) ಬರಿ ಚರಾಬ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಸ್ತೊರಾಲ್ ನಾತುಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ರಗ್ತಾಚಿ ಎಚ್.ಡಿ.ಲ್. ಚಡಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ. ಕಾಜು ಮೊಯ್ ಜೀವಾಕ್ ಘಟಾಯ್, ಬಳ್ ದಿತಾ ಆನಿ
- ಹಾಡಾಂ, ಮೆಂದು,ದಾಂತ್, ಕೆಸಾಂಚಾ , ನಕ್ಶ್ಯಂಚಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ,
- ಬಿ.ಪಿ., ಅಸ್ತಮಾ, ಟೆನ್ಶನ್, ಪುರಾಸಣ್, ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ,
- ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಡಾಯ್ತಾ, ತರ್ನಟ್ ಪಣ್ ವಾಡಾಯ್ತಾ, ಕಾತಿಚಾ ಆನಿ ತಕ್ಲೆಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ,
- ಕಾಳ್ಜಾ ಅಘಾತ್ ಚುಕಾಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ.
- ಲೈಂಗಿಕ್ ದಾತು (ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್) ವಾಡಾಂವ್ಕ್, ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ನಿದೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ.

ಕಾಜುಚೆ (ಪಾನಾಂ ಆನಿ ರೂಕಾ ಸಲ್- ಕಣ್ಣ) ವಕ್ತಾ ಗೂಣ್ ಅಶೆ ಆಸಾತ್:-
- ಉದ್ಕಾಡೆ ರಾವಾಯ್ತಾ,
- ಸಕ್ಕಡ್ ಪೊಟಾ ಅಲ್ಸಾರಾಂಕ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ
- ತಾಪ್ , ಶೆಳ್ ಆನಿ ದೂಕ್ ಉಣಿಂ ಕರ್ತಾ
- ಜಿಬೆಚಾ ರುಚಿಕ್ ಆನಿ ಜಿರ್ವೊಣೆಕ್,
- ರಗ್ತಾ ಸಕರ್(ಡಯಬಿಟಿಸ್) , ರಗ್ತಾ ದಾಂಬ್ (ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್) ಉಣಿಂ ಕರ್ತಾ,
- ಸ್ರಾವ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾ ಸ್ರಾವ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾ.
- ಬಾಂದ್ ಲ್ಲೆಂ ಮೂತ್ ಸುಟಯ್ತಾ.

ಕಾಜುಚಾ ಬಿಯೆ ಸರ್ಲಾಚೆಂ ತೇಲ್ ವಕ್ತಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ , ರೆಸಿನ್ ಕರ್ಚಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ಕರ್ತಾ.

ಕಾಜುಚೊ ಜೂಸ್ - ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್ :-
ಚಾರ್ ಪಿಕ್ಯೊ ಕಾಜು,ದೊನ್ ಚಿಂಮ್ಟಿಂ ದವೊ ಮಿರ್ಯಾ ಪಿಟೊ, ರುಚಿಕ್ ಮೀಟ್.
ಕಾಜು ದುವ್ನ್, ದಕ್ಟೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್. ಏಕಾ ಜೂಸ್ ಬ್ಲೆಂಡರಾಂತ್ ವ ಮಿ‍ಕ್ಸಿಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ ಆನಿ ಹಂತ್ ಹಂತಾರ್ ಉದಾಕ್ ಬರ್ಸಿ. ರೋಸ್ ಗಾಳ್ನ್ ಮಿರಿಂ ಆನಿ ಮೀಟ್ ಗಾಲ್. ಜೂಸ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ. ಥಂಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ರೂಸ್ ಚಡ್. ಬರ್ಯಾ ನಿದೆಕ್ ಹೊ ಜೂಸ್ ಬರೊ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.


**ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೊಂತೇರೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್.
Powered by Blogger.