77. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್!

ವಾ೦ಜೆಲ್ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಚ್ಣಾರ್ ದೇವ್ ಬಾಪಾನ್ ತಾಚಿ ಆಗಣಿತ್ ಕಾಕುಳ್ತ್  ಆನಿ೦ ಮೀತ್ ಮೇರ್ ನಾತುಲ್ಲೊ ಮೋಗ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಕೆಲಾ ಅಸ್ತಾ,  ವಾ೦ಜೆಲ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಮೇಸ್ತಾ೦ಕ್ ಸೊಡ್ವೊಣೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ದಾಕೈತಾ ಆನಿ೦ ಸೊಡ್ವೊಣ್ ಜೊಡು೦ಕ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಸುಲಭ್ ಮುಳ್ಳೆ೦ ದಾಕೊ೦ವ್ನ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ ಕಸೊ ದೇವ್ ಪಾತ್ಕಾನಿ೦ ನಾಸ್ ಜಾ೦ವ್ಚಾ, ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ರಾಕೊ೦ಕ್, ನೀಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಯೆ೦ವ್ನ್, ಆಮ್ಕಾ೦ ಜಯ್ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿಗೀ  ಮುಳ್ಳೆ೦ ಸತ್ ದಾಕೊ೦ವ್ನ್ ದಿತಾ. ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ ಪರ್ನ್ಯಾ ತೆಸ್ತಾಮೆ೦ತಾ೦ತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ೦ ತೆ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ ಜಾರಿ (ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ಕಾಯ್ ) ಜಾಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ  ದಿತಾ ನೊವೊ ತೆಸ್ತಾಮೆ೦ತ್ (ಸೊಲ್ಲೊ ) ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾಚ್ ಪುತಾ ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣೆ ಖಾತಿರ್ ದಿತಾ ಆನಿ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ಬಾಸಾಯ್ಲೊ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಸದಾ೦ಕಾಲ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಕರು೦ಕ್, ಸ೦ಸಾರಾರ್ ಧಾಡ್ತಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಿ೦ ಸ೦ತೊಸಾಚೆ೦ ಜೀವನ್ ಜಿಯೊ೦ವ್ಕ್, ಖರೆ೦ ನಿರ್ದೆಶನ್ ದಿತಾ, ಆ೦ತ್ ಕಾಳಾಚಿ ಭವಿಶ್ಯ್ ವಾಣಿ ದಿತಾ ಆನಿ೦ ಹೆ೦ ಸ೦ಸಾರಿ೦ ಪಯ್ಣ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾಚ್, ಸರ್ಗಿ೦ಚ್ಯಾ ರಾಜಾಚೆ೦ ಸಾಸಾಣ್ ಸುಖ್ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾ.

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಆಮಿ೦ ಜಾಣಾ  ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಮೊಸ್ತ್ ಗರ್ಜೆಚೆ೦. ಆಮಿ೦ ಹೊ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್ ತರೀ, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ, ಸಕತ್ ಆಸಾ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ನಾ೦. ಆನಿ೦ ಖುಶೆಚಿ ಖಬರ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಯೆಕ್ದಾ೦  ಫು೦ಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಪಾತ್ಯೆಣಿ೦ ಆಸೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್.  ಆಮಿ೦ " ಸತ್ಮಾ೦ನ್ತಾ೦ " ಸ್ವಾಸ್ ಬ೦ಧ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦ವ್.  ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸತ್ಮಾ೦ನ್ತಾ೦ತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಆಮಿ೦ ಮಾನ್ತಾ೦ವ್ ಮ್ಹುಣ್ ಉಕ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ೦ವ್. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕಸ್ಟಾ೦ನಿ೦ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವೊಸೊ ನಿವೊನ್ ಯೆತಾ ಅನಿ೦ ಆಮಿ೦ ರಚುಲ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ಣಾರಾಕ್ ಚ್ ಪುರ್ಪುರೊ೦ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ೦ವ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಕ್ತೊ ಕರ್ನ್, ತಾ೦ತು ಕಿತೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ ಮುಣ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ನಾಕಾ.

ಚಿ೦ತ್ಯಾ೦ ಆಮಿ೦ ಏಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆಲಿ. ತಾಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಏಕ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ (ನಿರ್ದೆಶನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ) ಸಾ೦ಗಾತಾ ಯೆತಾ. ಆನಿ೦ ತ್ಯಾ ಮ್ಯಾನುವಲಾ೦ತ್ ಆಮಿ೦ ಗೆತುಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಚಿ ಸರ್ವ್ ಮಹೆತ್ ಆಸ್ತಾ. ಉದಾಹರಣೆ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ೦ ಏಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆಲೆ೦ ತರ್, ತಾಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾನುವಲಾ೦ತ್, ತೆ೦ ಮೊಬೈಲ್ ಕಶೆ೦ ವಾಪಾರಿಜಾಯ್, ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರಿಜಾಯ್, ಕಶೆ೦ ತ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಚಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮುಣ್ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ ತಾ೦ತು ಆಸ್ತಾತ್. ಆನಿ೦ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಆಮಿ೦ ವಾಪುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಆಮಿ೦ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ತಶೆ೦ಚ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ದಾಡ್ತಾನಾ೦ಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್  ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಆನಿ೦ ತೊ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಆಸಾ " ಪವಿತ್ರ್ ವಾ೦ಜೆಲ್" ಆನಿ೦ ಹಾ೦ತು ಆಮಿ೦ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ೦ ಕಶೆ೦ ಜಿಯೆಜಾಯ್, ಕಿತೆ೦ ಕರಿಜಾಯ್, ಕಿತೆ೦ ಕರುನೊಜೊ ಮುಳ್ಲೆ೦ ಸರ್ವ್ ಚಾಪ್ಲಾ೦. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ೦ ಹಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್ ತೆ೦ ದಾಡುಲ್ಲೊಚ್ ನೆಣಾ೦.

ಗೆಲ್ಯಾ೦ವ್ ಆಮಿ೦ ಕಥೊಲಿಕ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲಾಕ್ ಆನಿ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ " ಏಕ್ ಬೊರೊ ಬೈಬಲ್ ದಿಯಾ " (ಬೈಬಲಾ೦ತ್ ಬೊರೊ ಆನಿ೦ ವಾಯ್ಟ್ ಮುಣ್ ಆಸಾಗಿ ಮುಣ್ ಸ್ಟಾಲಾಚೊಯ್ ವಿಚಾರ್ನಾ) ದಿಲೊ ತಾಣೆ೦ ಸೊಭಿತ್ತ್  ಏಕ್ ಬೈಬಲ್. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಸವಾಲ್ "  ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಬೊರೊ ನಾ೦ಗೀ, ಪಯ್ಶೆ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ"  ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ !!!  ವ್ಹೆಲೊ ಆಮಿ೦ ತೊ ಬೈಬಲ್ ಘರಾ, ಕಾ೦ಣ್ಗೆಲೊ ಉಮೊ ಆನಿ೦ ತ್ಯಾ ಬೈಬಲಾಕ್ ವಿಶೆವ್ ದಿಲೊ ಆಲ್ತಾರಿರ್. ಆಲ್ತಾರಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡೊ೦ಕ್ ಆಮಿ೦ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಮಾರೊಗ್ ಬೈಬಲ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ಚೊ ಯಾ ತಾ೦ತು ಕಿತೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ವಾಚು೦ಕ್? ದವರುಲ್ಲೊ ಬೈಬಲ್ ಉರ್ಲೊ ತ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ತರಿರ್. ವೊರ್ಸಾಗ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪಾದ್ರಿ ಯೆತಾ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆ೦ತ್ ಕರು೦ಕ್ ಆನಿ೦ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಇಲ್ಲೊ ವೆಗ್ಗಿ೦ ಯೆ೦ವ್ನ್ ಖ೦ಚೆ೦ ವಾಚಾಪ್ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾನಿ೦ ವಾಚಿಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣ್, ದಿತಾನಾ, ಗೆಲ್ಯಾ೦ವ್ ಆಮಿ೦ ಬೈಬಲ್ ಸೊದುನ್. ತ್ಯಾ ಬೈಬಲಾರ್ ಬೊಸುಲ್ಲಿ ಧುಳ್ ಪಾಪ್ಡು೦ಕ್ ಮಾಡಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ವರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ, ನ೦ಯ್ ತರ್, ಪಾದ್ರಿ ಯೆತಾ ಮುಣ್ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಪೂರಾ ಧುಳ್ ಜಾಯ್ತ್. ಥೊಡಿ೦ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೊಪಿಸ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್, ತಿತ್ಲಿ೦ ಕಾರ್ಡಾ೦ ಹಾಡ್ಣ್, ತ್ಯಾ ಬೈಬಲಾ ಭಿತರ್ ಲೊಟುನ್ ದವರ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ೦ ಘರ್, ಬೈಬಲ್ ಉಕ್ತೆ೦ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾ೦ತು ಆ೦ಗ್ಡಿಚೆ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಪೊಟ್ಟಿ, ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾ೦ವಾ೦ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ೦ ಕಾಗ್ದಾ೦, ಆನಿ೦ ಕಿತೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಮೆಳ್ತಾ ಮುಣ್ ಆಮಿ೦ಚ್ ಚಿ೦ತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಸೊ ತಡ್ವೊ೦ಕ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ನಾ೦ತ್.  ಥೊಡಿ೦ ಪೊಯ್ಶೆ ಹ್ಯಾ ಬೈಬಲಾ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್ತಾತ್.  ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ಜಾಗೊ ದುಸ್ರೊ ನಾ೦ ಮುಣ್ಯೆತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಹೊ ಬೈಬಲ್ ಘರ್ಚಿ೦ ದುಸ್ರಿ೦ ಕೊಣಿ೦ಯ್ ಉಕ್ತೊ ಕರ್ನಾ೦ತ್ ಮುಳ್ಳಿ ಅಖ೦ಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ೦, ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶೆ ಲಿಪೈತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ (ಲಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ಯ್ ಬೈಬಲಾ೦ತ್ ಪಯ್ಶೆ ಲಿಪೊ೦ವ್ಚೆ ಆಸುಲ್ಲೆ೦..ಹಹಹ )

ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆ೦ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್, ಧೈರಾನ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಸಕ್ಚೆ೦ ನಾ೦ತ್ ಗಿ " ಆಮಿ೦ ಸಗ್ಲೊ ಬೈಬಲ್ ವಾಚ್ಲಾ ಮ್ಹುಣ್" ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ತುಮಿ೦ ಮಾಕಾಚ್ ಕರ್ಶ್ಯಾತ್ ತರ್ " ಲಜೆನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮಾ೦ಡೊ ಪ೦ದಾ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ" !!!  ಆಮ್ಕಾ೦ ದೆವಾನ್ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಧಾಡ್ಣ್  ಕಿತ್ಲಿಶಿ೦ ವರ್ಸಾ೦ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾನುವಲಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಆಸಾ ಮುಣ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಗೊತ್ತುನಾ೦ ! (ವಿಚಿತ್ರ್, ತರೀ ಸತ್ )  ಜೊಡ್ತಾ೦ವ್ ಆಮಿ೦ ಡಿಗ್ರಿ, ಸಾ೦ಬಾಳ್ತಾ೦ತ್ ವಡ್ಲೆ೦ ವಡ್ಲೆ೦ ಕಾರ್ಬಾರ್, ತಕ್ಲಿ ಆಟಾಯ್ತಾ೦ವ್ ಹರ್ಯೆಕಾ೦ತಿ, ಶಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ತಾ೦ವ್, ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಘೆತಾ೦ವ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾತಾ೦ವ್, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ೦ಚ್ ಮೂಳ್ ತತ್ವ್ ಆಮಿ೦ ವಿಸ್ರಾತಾ೦ವ್. ಫಾಲ್ಯಾ೦ಚೊ ದೀಸ್ ಆಸಾ ಮುಣ್ ರಾಕ್ತಾ೦ವ್, ದೀಸ್ ಗೆಲೆ೦, ಮೊಯ್ನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ, ವರ್ಸಾ೦ ಉಭೊನ್ ಗೆಲಿ೦, ಆನಿ೦ ಚಿ೦ತಿನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಆಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ಉಭೊನ್ ಗೆಲೊ !!!

ರಾವ್ಲ್ಯಾ೦ವ್ ಆಮಿ೦ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಕ್, ಆಸಾಗಿ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ಶಾಥಿ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಜಾಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ? ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬೊ೦ಗ್ಲೆ೦ ಅಸುಲ್ಲೆ, ಕಸಲೆ೦ ಕಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦, ಬೆ೦ಕಾ೦ತ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಫು೦ಜಾಯ್ಲಾ೦... ಹೆ೦ ತೊ ಲೇಕ್ ವಿಚಾರ್ಚೊ ನಾ೦. ಪಕತ್ತ್ ತಾಚೆ ಸವಾಲ್ ಆಸ್ತೆಲೆ೦ " ತುವೆ೦ ಮೊಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮಾನ್ ದಿಲಾಯ್, ಕಿತ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ಲಾಯ್.... ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚುರ್ಚುರೊನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾ೦ವ್ಚೊ ನಾ೦. ಪರತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಸೊ ನಾ೦. ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾತೊಲೊ ಥ೦ಯ್. ಏಕಾವಾಟೆನ್ ಆಸಾ, ಸಾಸ್ಣಾಚೆ೦ ಸರ್ಗಾಚೆ೦ ಸುಖ್, ಆನ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್ ಆಸಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಪಾಲ್ವಾನಾತುಲ್ಲೊ ಯೆ೦ಮ್ಕೊ೦ಡಾಚೊ ಉಜೊ !!!  ಭಿಯೆ೦ ದಿಸ್ಲೆ೦ ? ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ ? ಆಮಿ೦ ಆಜೂನ್ ನಶಿಬ್ ವ೦ತ್ ಮ್ಹುಣಾಜಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆನಿಕೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಫಾಲ್ಯಾ೦ಚೊ ದೀಸ್ ರಾಕ್ಚೊ ನಾಕಾ. ಮುಕ್ಲಿ ಘಡಿ ಆಮ್ಚೆ ಹಾತಾ೦ತ್ ನಾ೦.

ಹ್ಯಾ ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಪುಣಿ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ೦ವ್ ಮುಣ್ ಆಮ್ಕಾ೦ಚ್ ಆಮಿ೦ ಭಾಸ್ ದಿವ್ಯಾ೦ ಆನಿ೦ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ಯಾ೦ ಆನಿ೦ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಝಡ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ದೈರಾನ್ ಉಭೆ೦ ಜಾವ್ಯಾ೦.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.