15. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್...!!

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್(ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ರೆಬಿಂಬಸ್) ಅಪ್ಲೊ ಬಾಪೊಯ್ ಲಂಡೆಲೈನ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ (Landeline Rebimbus) ಆನಿ ಅವೈ ಮಾಗ್ದಲಿನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ (Magdeline Madonca) ಹಾ೦ಚೊ ಸವೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಏಪ್ರಿಲಾಚ್ಯ 2 ತಾರಿಕೆರ್ 1942 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ.. ದೇ. ಜುಲಿಯಾನಾ ಕಾರ್ವಾಲೋ ,ದೇ.ಗ್ರೆಶನ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ , ಮಾ.ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಥಿಯೋದೊರ್ , ಮಾ.ಆನ್ನಿ ಮಿರಾಂದಾ, ಎಜಿಡಿಯುಸ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ ತಾಂಚಿ ಬಾವ್ - ಬೈಣಿ೦. ವಿಲ್ಫಿಯಾಮ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅವೊಯ್, ಬಾಪೊಯಿಚ್ಯಾ, ಮಾವ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ(ಅರ್ನಾಂದ್) ಗಾಯಾನಾನಿ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜೆಪ್ಪು ೦ ತ್ ತಾ೦ಚಿ ವಸ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಸುಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ಫ್ಯಾಮಾನ್
ಪ್ರೈಮರಿ ಆನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಲಾಗ್ರೀಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಸಂಪೊಯಿಲ್ಲೆ೦ . ತಾಣಿ೦ St.Joseph'ಸ workshop ಜೆಪ್ಪು ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ 3 ವೊರ್ಸಾಂಚೋ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್(ಡಿಪ್ಲೋಮಾ) ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ.(ತ್ಯಾ ಕಾಲಾಚೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅತಾಂಚ್ಯಾ B.E. +M.B.A.ಸಮಾ ಕರ್ಯೇತ್!). ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟರ್ ತಾಣಿ೦ ಮೈಲಾ ದಾವ್ಡಿ೦ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಗ್ದಾಚೋ ಮುಕೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ 14 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಣಿ ಪದಾ೦ ಘಡ್ಲಿ ಆನಿ 15 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ 'ಪಯ್ಸ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್' ಘಡ್ನ್ St . ಜೊಸೆಫ್ ' ನಾಟಕ್ ಸ೦ಘ' ಹಾ೦ಗಾಸಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ..ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 17 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ 1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣಿಂ 'United Youngsters ' ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಘಡ್ಲೊ . ಮೀನಾ ಬಾಯೇನ್ 1963 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಿಲ್ಫ್ಯಾಮಾಚಾ ಗ್ರುಪಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಕಾಜಾರ್ 1970 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜನೆರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ದೊಗಾ ಭುರ್ಗಿ೦ ವೀಣಾ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್, ತಿ೦ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾನಿಂ ಭರ್ಲ್ಯಾ೦ತ್.. ವಿಲ್ಫ್ಯಾಮಾಚೆ ಇತರ್ ಫಾಮಾದ್ ನಾಟಾಕ್ ಹೇ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ 'ದೋತ್ ಮಾಕಾ ನಾಕಾ, ಮೊಡರ್ನ್ ನೊವ್ರೋ, ಮಾಯಿ ಮಾಕಾ ಆಡೈನಾಕಾ, ಬೆಬ್ದ್ಯಾಚಿ ದುವ್, ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್, (ಫಿಲಂ ಜಾಲಾ), ಕೇಡಿ ಬೊನಾ B.A. ವಿಲ್ಫ್ಯಾಮಾನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲಿ೦ ಫಿಲ್ಮಾ ಹಿ೦ ಜಾವುನ್ ಆಸಾತ್ 'ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮೈಪಾಸ್(1977),ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, (1988), ಬ್ಹೊಗ್ಸಾಣೆ೦ (1995),ಪಾದ್ರಿ (2005). ಮೂಗುತಿ (ನೋಥಿ೦) ಮುಳ್ಳಿ ಚಲನ ಚಿತ್ರ್ ಕಾದಂಬರಿ ತಾಣಿ೦ ಲಿಕುನ್ ಪಾದ್ರಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೋ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ (ಮುಜೋ ಇಸ್ಟ್ ಆನಿ ಸೆಜಾರಿ) ಶ್ರೀ. ರಯ್ಮೊಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಸಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮುಣ್ ಕಾಲ್ ಮಾ. ರಾಯ್ಮೊಂದಾನ್ ಮುಜೆಕಡೆ ಉಗ್ದಾಪೆ೦ ಕೆಲೆ೦. ಆನಿ೦ ತಿ ಕಾಣಿ೦ ತಾ೦ಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿಲಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಲೋಚಾನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಮುಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾ೦ .1971 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಿಲ್ಫ್ಯಾಮಾಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬುಲ್ಲೋ. ಉದಾರಿ ವಿಲ್ಯಾಮಾನ್ 1984 ಥಾವ್ನ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ' ಗ್ರೆಶನ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ನಿಧಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಣಿ೦ ಲಗ್ಬಗ್ 3,000 ಪದಾ೦ ಬೊರೋವ್ನ್ , 248 ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೊದಾ೦ಚೋ ಬುಕ್(ಕೊಗುಳ್ ಗಾಯ್ತಾ) 4 ಆವ್ರಾತಿಯೇನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ.ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.(ಆದಾರ್-ಜೆರಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ದೊ.ರೆ..ಮಿ.ಫಾ.-ಒಳ್ಕೆ ಗ್ರ೦ಥ್ 1 , ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್.. ).
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.