21. "ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಏಕ್ ದೀಸ್!ವರಾಸ್ 1988, ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ಬೊ೦ಬಯ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ೦, ಗಾವಾ೦ತ್ ಬೆಳ್ಮಾಣ್ ಯುವಕ್ ಸ೦ಘ೦ತ್ ವಿವಿದ್ ಹುದ್ದ್ಯಾನಿ ವಾವುರ್ನ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ ವೊಗೆಚ್ ಬೊಸೊ೦ಕ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ. ಚಕಾಲಾ ಹೊಲಿ ಫೆಮಿಲಿ ಇಗರ್ಜೆ೦ತ್ ಸಿ ಎಲ್ ಸಿ ಸಾ೦ದೊ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ೦. ಅಮ್ಚಾ ಸಿ ಎಲ್ ಸಿ೦ತ್ ತರ್ನಾಟಿ೦ ತರ್ನಾಟೆ ತಶೆ೦ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಸಾ೦ದೆ ಅಸ್ಲೆಲೆ. ಸಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮೊಸ್ತು ಬೊರಿ೦ ಕಾಮಾ ಕರ್ತಾಲೆ೦, ದುಬ್ಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಕುಮೊಕ್, ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾ೦ಕ್ ಭೆಟ್, ಅಶೆ೦ ಅಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾ೦ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸ್ಲೆಲಿ.
ತರ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮೊ ಕರು೦ಕ್ ಕಸಲಿ ವಾಟ್? ಅಮಿ ಯೆಕಾ ಕಲಾಕರಾಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಮುಣ್ ಜಮಾತೆರ್ ನಿರ್ಣಾಯ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಕೊಣಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ೦? ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಅಮ್ಚಾ ಜಮಾತೆರ್ ತರ್ಕ್ ಚಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ತಿತ್ಲೆ ಫಾಮದ್ ನಾತ್ಲೆ, ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ಜಮಾತೆರ್ ಹಾ೦ವೆ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಚೆ ನಾ೦ವ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ, ಅನಿ ಮಾಕಾ ಸಾ೦ಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಲೊಬೊ ನಕ್ರೆ, ಸಬರಾನಿ೦ ಖ೦ತ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.... ಜರ್ ಲೋಕ್ ಯೆನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ಪುಣ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಲೊಬೊನ್ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆ೦. ಟಿಕೆಟ್ ವಿಕ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾ೦ವೆ ಘೆತ್ಲಿ, ಹಾ೦ವೆ ಮೊಜೊಚ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ೦ಚೊ ಯೆಕ್ ಪ೦ಗಡ್ ಕೆಲೊ, ಮಕಾ ಸ೦ಗಾತ್ ದಿಲೊ, ಡೆನಿಸ್, ಅಗೊಸ್ತಿನ್, ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್, ಲಿಡ್ವಿನ್ ಹಾಣಿ. ವಿಲ್ಫಿ ನ್ಯೆಟಾಕ್ 15 ದೀಸ್ ಬಾಕಿ ಅಸ್ಲೆಲೆ, ಅಮಿಂ ಕಳಿತ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾ೦ಚಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾ೦ವ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಕು೦ಕ್, ಕೊಣೆ೦ಚ್ ಅಮ್ಕಾ ನಿರಾಸ್ ಕರು೦ಕ್ ನಾ. ಅಮಿ ಪಯ್ಣಾರಿರ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಟಿಕೆಟಿ ವೆಳಾರ್ ಘೆಯಾ.... ಮಾಗಿರ್ ಚುರ್ಚುರ್ನಾಕಾತ್. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮಿಸಾರ್ ಕಳಯ್ಲೆ೦. ನವಾಲ್ ಘಡ್ಲೆ೦!!! ವಿಲ್ಫಿ ನ್ಯೆಟಾಚಾ ದೋನ್ ದಿಸಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಟಿಕೆಟಿ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಮೊಜಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾನಿ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಜೆ ಕಡೆನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಟಿಕೆಟಿ ಬುಕ್ ಕರ್ನ್ ದವೊರುಲ್ಲ್ಯೊ.

ವಿಲ್ಫಿ ನ್ಯೆಟಾ ಸಾ೦ಜೆರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾ೦ವ್ಟಾರ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಟಿಕೆಟಿ ನಾತ್ಲ್ಯೊ, ಟಿಕೆಟ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವೆಗ್ಗಿ೦ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಪ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ ಘೆತ್ಲೆಲಿ, ಬಾಯ್ರ್ ಲೊಕ್ ಟಿಕೆಟಿ ಖತಿರ್ ಭರುಲ್ಲೊ, ಸಕ್ಟಾ೦ಕಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ದಾಡಿಜೆ ಪಡ್ಲೆ೦. ಮೊಜಾ ಬೊಲ್ಸಾ೦ತ್ ಟಿಕೆಟಿ ಅಸಲ್ಲೆ ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಯ್ಲೆ, ತೊ ಮೊಜಾ ವಳ್ಕಿಚೊ, ಅನಿ ತಾಕಾ ದಾ ಟಿಕೆಟಿ ಜಾಯ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯೊ, ಪುಣ್ ಹಾ೦ವೆ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ, ಹ್ಯೊ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಬುಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತೊ ರಾಗಾನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿ೦ ಗೆಲ್ಲೊ, ವಿಲ್ಫಿ ನ್ಯೆಟ್ ಹಿಟ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ.... ಲೋಕ್ ಸೊ೦ತೊಸಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಗಿ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಸಿ ಎಲ್ ಸಿ ಚಾ ಸಾ೦ದ್ಯಾ೦ಚಾ ಮುಖಾಮುಳಾರ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಪರ್ಜಾಳ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಮೇತ್ ಅಮ್ಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜೆವಾಣ್ ಕೆಲೆ೦. ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚೊ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಸಾ೦ಗಾತ್ ಮಕಾ ಚಡ್ ಸೊ೦ತೊಸ್ ದಿತಾಲೊ, ಇತ್ಲೊ ಫಮಾದ್ ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಖಾಲ್ತೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಣಾರಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಲೇಖನ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ೦, "ಚಕಾಲಾ ವಿಲ್ಫಿ ನ್ಯೆಟಾಚೊ ಟಿಕೆಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಸಿಚೆ ಸಾ೦ದೆ ಗೆಟಿ ಬಾಯ್ರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಾರ್ ವಿಕ್ತಾಲೆ", ಮ್ಹಕಾ ಹಾಸೊ ಅಯ್ಲ್ಯೊ... ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ಲೆ೦, ಬರಯಿಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ವಾಚ್ಲೆ೦, ವ್ಹಯ್ ತೊಚ್ ತೊ ಮೊಜೆ ಕಡೆನ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಗಾನ್ ಪಾಟಿ೦ ಗೆಲ್ಲೊ ಮೊಜೊ ಈಶ್ಟ್, ಮಕಾ ತಾಚೆ ವೊಯ್ರ್ ರಾಗ್ ಯೆವ್ನಾ....

ಹಾ೦ವ್ ತಾಚಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಕ್ ಗಾವಾ೦ತ್ ಮೆಳ್ಳಾ, ಬೆಳ್ಮಾಣ್ ಫಿರ್ಗಾಜೆ೦ತ್ ಅಮಿ ತಾ೦ಚಿ ಸ೦ಗೀತ್ ಸಾ೦ಜ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬಾಹ್ರೆಯ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಯಾ ಮಾಗಿರ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ 2 - 3 ಪಾವ್ಟಿ೦ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಅಯ್ಲಾ....ಅನಿ ತಾ೦ಕಾ ಹಾ೦ವ್ ಮೆಳ್ಳಾ೦. ಪುಣ್ ಬೊ೦ಬಯ್, ಚಾಕಾಲಾಚೆ೦ ವಿಲ್ಫಿ ನ್ಯೆಟ್ ವಿಸ್ರೊ೦ಕ್ ಸಕಾನಾ.

ಯೆಕ್ ಗುಟಾಚಿ ಗಜಾಲ್, ತೆದಾಳಾ ವಿಲ್ಫಿ ನ್ಯೆಟಾಚೊ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ವಿಕು೦ಕ್ ಸಾ೦ಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್, 7 ವೊರ್ಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ (1995) ಮೊಜೆ೦ ಜಿಣ್ಯೆ ಸ೦ಗಾತಿಣ್ ಜಾಲೆ೦.

(ಪಿಂತುರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್, ಸಾವ್ದಿ ಅರೇಬಿಯಾ)
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.