80. ದೇವ್ ದಿಸನಾ೦:!


ಪಿಡೆ ಶಿಡೆ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ವೊಳ್ವೊಳ್ಳೊ೦,
ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ ದೆವಾಕ್,
ದೇವ್ ದಿಸೊನಾ೦.
ಮೊಗಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ಸಲ್ವಾಲೊ೦,
ಹಾಕ್ ಮಾರ್ಲಿ ದೆವಾಕ್,
ದೇವ್ ದಿಸೊನಾ೦.
ವೈವಾಟಾ೦ತ್ ಲುಕ್ಸಾಣೆರ್ ಪಡ್ಲೊ೦,
ರಾಕ್ ಮುಳೆ೦ ದೆವಾಕ್,
ದೇವ್ ದಿಸೊನಾ೦.
ಕುಟ್ಮಾಚಿ೦ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಆಸ್ತಾನಾ೦,
ದಿ೦ಬ್ಯೆರ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ಮಾಗ್ಲೆ೦,
ದೇವ್ ದಿಸೊನಾ೦.
ಕಾಮಾ೦-ಕಾರ್ಯಾ೦ನಿ ಕಸ್ಟ್ ಭಗ್ಲೆ
ದೆವಾ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾಯ್ ಮುಳೆ೦,
ದೇವ್ ದಿಸೊನಾ೦.

ಏ ಮನ್ಶ್ಯಾ,
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತು೦ ದೆವಾಕ್ ದುರ್ಸಾತಾಯ್?
ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಸ್ತಾನಾ೦, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊಯ್?
ಖರೊ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ಳೊ, ಖೊಟ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಆಶೆಲೊಯ್?
ವೈವಾಟ್ ಬೊರೊ ಚಲ್ತಾನಾ೦ ಕಿತ್ಲಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ದಿಲಿಯ್?
ಕುಟ್ಮಾಚಿ೦ ಜಿವಾ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ೦ ಕಿತೆ೦ ಕೆಲೆ೦ಯ್?
ಕಾಮಾ೦ತ್ ಲೊ೦ಚಾಕ್ ಹಾತ್ ಲಾ೦ಬ್ ಕೆಲೊಯ್?
ದೇವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಸೊನಾ೦ ಮುಣ್ ಚಿ೦ತ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್,
ಚೀ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ದಿಸೊನಾ೦ !!
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.