82. ನಿದೆಕ್ ವಕಾತ್!

ನೀದ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕಿ ಗರ್ಜ್ ಅನಿ೦ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ನೀದ್ ಯೇನಾ ಮುಣ್ ನಿದೆಚ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ಯಾ೦ಚಿ ಅನಿ೦ ಸಬಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಕ್ತಾಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾತಾತ್ ಅನಿ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆತಾತ್. ಪೊಯ್ಶೆ ಖರ್ಚುನ್ ನೀದ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆತಾತ್. ಅನಿ೦ ಮುಕಾರ್ ಕೊಣಾಕೀ ನೀದ್ ಡಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ವೊಕಾತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ೦ ಗೂಣ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾತಾ ಅನಿ೦ ತುಮಿ೦ ಸುಶ್ಯೆಗಾತ್ ನಿದ್ತೆಲ್ಯಾತ್.
ದುಭಾವ್ ಕರಿನಾಕಾತ್!!! ತು೦ಮ್ಕಾ೦ ನಿದೆಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ಅಸಾತ್ ತರ್ ಏಕ್ ಸುಲಭ್ ಉಪಾಯ್ ಸಾ೦ಗೊನ್ ದಿತಾ೦. ಹೊ ಉಪಾಯ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಹಜಾರೊ೦ ಲೊಕಾ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗೊನ್ ದಿಲಾ ಅನಿ೦ ತೊಯ್ ಫು೦ಕ್ಯಾಕ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಕಾ ಪಾಟಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ ಅನಿ೦ ಮುಳಾ೦ "ಅಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಉಪಾಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಅಮಿ೦ "ಮಾತ್ರಿ೦" ನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದ್ತಾ೦ವ್, ತುಕಾ ದೇವ್ ಬೊರೆ೦ ಕರು೦".  ಸಬಾರ್ ವೊರ್ಸಾ ಥಾ೦ವ್ನ್ ನಿದೆಚ್ಯಾ ಉಪಾದ್ರಾನಿ೦ ವೊಳ್ವೊಳ್ತಾಲಿ೦, ಹೊ ಉಪಾಯ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಚ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಅನಿ೦ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಾಳಿ೦ ಜಾ೦ಬಾಯೊ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಉಟ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್.
ಕೊ೦ಕ್ಣಿ೦ ಮೋಗ್ ಆಜ್ ಹೊ ಉಪಾಯ್ ಸರ್ವಾ೦ಕಿ ಫು೦ಕ್ಯಾಕ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ವರ್ತಿ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾ.
ತುಮಿ೦ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಇತ್ಲೆ೦ಚ್:
ನೀದ್ ಡಾನಾಸ್ತಾ೦ ವೊಳ್ವೊಳ್ತಾಯ್ ತರ್, ಕೊ೦ತ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್ ತೇರ್ಸ್ ಸುರು ಕರ್..... ಪೂರಾ ತೇರ್ಸ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪೊಯ್ಲೆ೦, ಕೊ೦ತ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್ ಜೆಮೆ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾತೊಲೊಯ್.
ವಿ. ಸೂ : ನಿದೆಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ನಾತುಲ್ಲ್ಯಾನೀ ಹೊ ಉಪಾಯ್ ಜಿವಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಬಾದಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ೦ ವಾಪುರ್ಯೆತ್. 
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.