89. ಉಭ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ರಡ್ಣೆ೦:

ಉಬ್ತಾ೦ವ್ ಆಮಿ೦ ಆ೦ತ್ರಾಳಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾಂ  ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಫೆಸ್ತ್,
ಥೊಡಿಂ ಮಾರ್ತಾತ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಗುಳೊ ಯೆತಾ ಆಮ್ಕಾ೦ ಖ್ಯಾಸ್ತ್,
ರುಕಾರ್ ಬೊಸ್ತಾನಾ೦ ಮಾರ್ತಾತ್ ತುಮಿ೦ ಕೆಟಿ೦ತ್ ಫಾತಾರ್,
ಚಿ೦ತಿನಾಸ್ತಾನಾ೦ ಯೆತಾತ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ತುಮ್ಚೆ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಆನ್ವಾರ್.

ದಿಲ್ಯಾ೦ತ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಖಾ೦ವ್ಕ್ ದೆವಾನ್ ಕು೦ಕ್ದಾ೦, ಬಾದ್ಕಾ೦,
ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಮಾರ್ನ್ ಆಧಾರ್ತಾತ್ ಪಾತ್ಕಾ೦,
ತುಮ್ಕಾ೦ ಆಸಾತ್ ಘರಾ೦ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾನಿ೦ ಭಾ೦ದುನ್ ಘಾಲ್ಲಿ೦
ಗತ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾಡ್ ಪಾವ್ಸಾ, ವೊತಾಕ್ ಜಾತಾ ಕೂಡ್ ಭಾಗುಲ್ಲಿ.

ಜೆವ್ತಾತ್ ತುಮಿ೦ ಖಾಣಾ೦ ಪಾಕ್ವಾಣಾ೦ ರಾ೦ದ್ತಾ ಆವಯ್,
ಅಮ್ಕಾಂ ನಾ೦ತ್ ಖಾಣಾ೦, ಕಿಡಿ ಆಮಿ೦ ಖಾ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್,
ಆಪ್ರೂಪಾಕ್ ಪಿಕ್ತಾತ್ ಫಳಾ೦ ಥರಾವಳ್ ರೂಕ್ ಝುಡಾ೦ಚೆರ್,
ಆಮಿ೦ ಬೊ೦ಚಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ತುಮ್ಚಿ ದೀಸ್ಟ್ ಫೊಳಾ೦ಚೆರ್.

ತ್ಸುನಾಮಿ ಆಯ್ಲೆ೦, ವಾರೆ೦ ವಾದಾಳ್, ಮೆಲೆ ಸಬಾರ್ ಮೊನಿಸ್
ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಸ೦ಸಾರ್ ಭರ್ ಥಾ೦ವ್ನ್ ದಿಸಾ೦ದೀಸ್
ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ದುರ೦ತಾ೦ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಮೆಲಿ೦ ಸುಕ್ಣಿ೦, ಕೊಣೆ೦ ಘಾಲೆ೦ ಲೇಕ್,
ಆಮ್ಚಿ೦ ಘೊ೦ಟೆರಾ೦ ಭಿಜೊನ್, ಉಬೊನ್, ಜಾಲ್ಯಾ೦ವ್ ಆಮಿ೦ ನಿರ್ಗತಿಕ್.

ಸುಕ್ಣ್ಯಾ೦ಚೆರ್ ತುಮಿ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾತ್ ತಿತ್ಲೆ ಧಾರುಣ್
ಜಿವ೦ತ್ ಆಸಾ೦ವ್, ರಚುಲ್ಲೊ ರಚ್ಣಾರ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್.
ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಕಿತೆ೦ ಜೆ೦ವ್ಚೆ-ಖಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಖ೦ತ್ ಕರಿನಾ೦ವ್
ರಚುಲ್ಲೊ ರಚ್ಣಾರ್ ಪೊಸ್ತಾ ಮುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ಥಾ೦ವ್ನ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ೦ವ್.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.