86. ಕಾರಾಣೊಂ!


ಗಾವಾಂತ್ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂತ್ ವ ಇತ್ಲಾಂತ್ ವ ಕುಮೆರಿಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾರಾಣೊಂ ವ ಕಾರಾಣಾಚಿ ಪಾನಾಂ ಪೊಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಚಾ ಪಾನಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ವೊಕ್ತಾ ಗುಣ್ ಆಸಾತ್..ಕೊಣಾಕ್ ಚಡ್ ವಿಸ್ರೊಣಿ ವ ಬುದ್ವಂತ್ಕಯಿ ಉಣಿ ಆಸಾ ತಾಣಿಂ ಸದಾಂಯ್ ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ನಿ  ಖೆಲ್ಯಾರ್ ವ ರೊಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮೊಸ್ತ್ ಬೊರೆಪಣ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಮಲ್ಗಾಡಿಂ ಮುಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಿವಾಚಾ  ಥಂಡಾಯೆಕ್, ರಗಾತ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ , ಜಿರ್ವೊಣ್, ಜಿಬೆಕ್ ರೂಸ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಕಾರಾಣೊ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾರಿ ಬೊರೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯಿ ವ ಮೆಂದು ವಾಡಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಾ ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ರೊಸ್ ವ ಚೆಟ್ನಿ ದಿತಾತ್ ವ ಖಾತಾ ತರ್ ಪಾನಾಂಯಿ ದಿತಾತ್.

ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ನಿ ಕರ್ಚೆ ವಿಧಾನ್ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸಾ. (ಸಾದಿ ನಾರ್ಲಾಚಿ ಚೆಟ್ನಿ ಕರ್ಚೆ ಬರಿ) ಏಕ್ ಮುಟ್ / ಕೊಪ್ ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಿ ಪಾನಾಂ , ಏಕ್ ವೊಳೆ ಕಾಂತುಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್, 3 ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಂಗ್ಯೊ, ಅರ್ಧೆಂ ಇಂಚ್ ವ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಅಲೆಂ, ಅವಾಳ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಚಿ ಅಮ್ಸಾಣ್, ರುಚಿಕ್ ಮೀಟ್, ಆನಿಂ ಏಕ್ ದಾಕ್ಟೊ ಕುಡ್ಕೊ ಗೊಡ್ ವ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಸಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೂರಾ ಗಂದ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್. ಕಾಲ್ದೆಂ ಚಾ ಕುಲೆರ್ ಸಾಸಂವ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೊ ಬೆವಾಪಾಲೊ ಕೈಲಿರ್ ತಾಪುಲ್ಯಾ ದೊನ್ ಚಾ ಕುಲೆರ್ ತೆಲಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚೆಟ್ನೆಕ್ ಫೊಣ್ ದಿಯಾತ್. ಚೆಟ್ನಿ ತಯಾರ್..(ಹಿ ರೆಸಿಪಿ ಮುಜಿ ಮಾಂಯ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ತಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಹಿಚಿ)
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.