92. ಸೊಮ್ಯಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್, ಅಮಿಂ ಬುಡ್ತಾಂವ್!

ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ದಾಂವ್ತಾನಾ,
"ಪಿಡಾ-ಶಿಡಾ", ಕಾಂಟೆ-ಕುಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ಅದ್ಳಾತಾನಾ,
ಜಿವಿತ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್, ಮ್ಹುಖ್ಲಿ ವಾಟ್
ಕಸ್ಟಾಂಚಿ ಜಾತನಾ - ದಾಂವೊನ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ, ಮ್ಹುಣ್ಯಾಂ

"ಸೊಮ್ಯಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್, ಅಮಿಂ ಬುಡ್ತಾಂವ್"

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದುಸ್ರಿಂ ಖೆಂಡ್ತಾನಾ, ಲೊಟುನ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ತನಾ,
ಕಸ್ಟಾಂತ್-ನಸ್ಟಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಾಂವ್ತಾನಾ,
ಜಿವಿತ್-ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹುಣೊನ್, ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹುಣ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ
ದಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಮ್ಹುಣ್ಯಾಂ,

"ಸೊಮ್ಯಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್, ಅಮಿಂ ಬುಡ್ತಾಂವ್"

ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆ ಅಫಿಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ,
ಅಬ್ಬಾ ಟೆನ್ಶಾನ್, ವರ್ಕ್-ಲೋಡ್, ಟ್ರೆಸ್ಸ್,
ಅಖ್ರೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೆಕ್ಸ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಅಶೆಂ ಪುರ್ಪುರ್ಚ್ಯಾ
ಬದ್ಲಾಕ್ ಜೆಜು ಕಡೆನ್ ದಾಂವ್ಯಾಂ ಅನಿಂ ಮ್ಹುಣ್ಯಾಂ,

ಸೊಮ್ಯಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್, ಅಮಿಂ ಬುಡ್ತಾಂವ್"

ಜೆಜು ಸಂಗಿ, ಶಿಸ್ ದೋಣಿರ್  ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೆ,
ಕಠಿಣ್ ವಾರೆಂ ಅಯ್ಲೆಂ, ದರ್ಯೊ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ,
ಶಿಸ್ ಭಿಯೆಲೆ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? (2) ಮ್ಹುಖ್ಲಿ ವಾಟ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ,
ದಾಂವ್ಲೆ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ, ಅನಿಂ ತೆ ಮ್ಹುಣಾಲೆ,

"ಸೊಮ್ಯಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್, ಅಮಿಂ ಬುಡ್ತಾಂವ್"
ಜೆಜುನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಶಾಂತ್ ಕೆಲೆಂ....ಶಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ....!!!
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.