85. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ - 8

1995 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತಚೊ ಫಮಾದ್ ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ರೊಮಿ ದೇವ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್, ತಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪೂಣ್ ತಾಂಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ದೂಕ್ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲ್ ಮದರ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್, ಮದರ್ ತಾಂಚೆ ಪಾಸುನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಏಕ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ, ನಾಂ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತಾಂ" ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಘರ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾತ್, ಅಜಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ವರ್ಸಭಿತರ್ ಅಮೇಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ತಾಂಕಾ ಜಲ್ಮಾತಾ. ಮದರಕ್ ಮುಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಜಾಪ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಡಯಾನ ಆನಿ ಮದರ್ ರೊಮಾಂತ್ ಭೆಟ್ತಾತ್, ತಾಚ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ಮೊಸ್ತು ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮದರಚ ವಾವ್ರ ವರ್ವಿಂ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಡಯಾನ ಕೊಲ್ಕಾತ್ತಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಮದರನ್ ಚಲೊಂವ್ಚಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾ. ಡಯಾನಕೀ ಮದರ್ ಬರಿಚ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ವರ್ತೊ ಹುಸ್ಕೊ ಅಸುಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕೊಡ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅಪುಡ್ತಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಖುಶಿ ಕರ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಕಡೆ ಅಸ್ಲಲೊ ಅಧಿಕ್ ದುಡು ತಿ ಮದರಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ದಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ ಅಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮದರಚಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ತಾ. ಡಯಾನ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾತವಳ್ ಮದರ್ ವ್ಹಡ್ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಅಸ್ಲೆಲಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ, ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಿಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೀಸ್ ತಿ ಭೆಟೆಯ್ತಾ ಅನಿ ಅಪ್ಣಾಚಾ ಮರ್ಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಡಯಾನಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ತಾ.

ಕೊಲ್ಕಾತ್ತಾಚಾ ವಿಭಜನೆಂತ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಿಮ್ತಿಂ, ಮೊಸ್ತು ಲೋಕ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಘರ್, ವ್ಯವಹಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಜಾತಾತ್, ತಾಂತು ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಸಂಜಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್. ತೊ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಮದರ್ ತಾಕಾ ಅಧಾರ್ ಜಾತ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಾಮ್ ಮುಂದರುನ್ ವರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ಹೊ ಟೈಲಾರ್ ಮದರಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಫೆಸ್ತ ಪರ್ಬೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ಅಪ್ಣಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಸಹಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತ ತೆಂ ತಿಕಾ ಕರ್ತಾ. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿಚ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಶೊಪ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್, ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮದರಚಾ ಘರ ತೊ ಯೆತಾ, ಥಂಯ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ಕಿಟಿಂತ್ ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಲೈನಿರ್ ರಾವಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಇತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಲೊ ಕೀ, ಸಕಾಳಿಂ ವರೆಗ್ ತಾಂಕಾ ಲೈನಿರ್ ರಾವಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹೊ ಟೈಲಾರ್ ಲೈನಿರ್ ರಾವೊನ್ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವಾತ್ ಪೆಟೆಯ್ತಾ ಆನಿ ಮದರಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಪೂಣ್ ಅಸಲಿಂ ಹಜಾರೊಂ ನಿದರ್ಶನ ಅಸಾತ್ ಮದರಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಸಾಂಗೊಂವ್ಕ್.

ಸಂಸಾರಚಾ ಖಂಚಾಯ್ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ ತರೀ, ತಿಣೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್. ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಅದರ್ಶ್ ಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸೆವೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಿಣೆಂ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲೊ. ರಾತಿಚಿಂ ಚಡ್ ವ್ಹರಾಂ ತಿಣೆಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲಿಂ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಖಂಚಯ್ ವೆಳಾರ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಅಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ತಯಾರ್ ಅಸ್ತಲಿ. ಭಾರತಾಂತ್ ಲೊಕಾನಿಂ ತಿಕಾ ಅವೈಚೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಜಾತ್ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಸಕ್ಡಾನಿಂ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಕೊಲ್ಕಾತ್ತಾಂತ್ ಅಜೂನ್ ಮೊಸ್ತು ಹಿಂದೂ ಲೋಕ್ ಕಾಳಿ ದೇವಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾನಾಂ, ಮದರಚೊ ಪೊಟೊ ದವರ್ನ್ ಪೂಜಾ ಕರ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಬರಿ ಮದರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ದೆವಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವರ್ತೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಬೊರ್ಶನ (abortion) ವಿಶಿಂ ತಿಣೆಂ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ ವಾದ್ ಮೊಸ್ತು ಜಣಾಂಕ್ ಬೊರೊ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾಂ ತರೀ, ಆಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ವರ್ವಿಂ ಅಮಿಂ ಖುನಿಗಾರ್ ಜಾತಾಂವ್ ಮಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ತಿಣೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪರತ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ವಿವಿಧ್ ದೇಶಾಚ ಸರಕಾರನಿ ಹಾಚೆ ವಿಶಿ ಸುಧೀರ್ಘ್ ಚರ್ಚ ಕರ್ನ್ ಮದರನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.