86. ಆವಾಳೆ...ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಾಯ್...! (INDIAN GOOSEBERRY)


ಆವಾಳೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಪ್ರಕ್ರತಿನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವರ್ತೆಂ ಫಳ್. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ , ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆವಾಳೆ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್, ಜಿವಾಚಾ ಥಂಡಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕೆಕ್ ಉಪ್ಕರ್ತಾತ್.  100 ಗ್ರಾಂ. ಚಿತ್ತುರ್ಲಿ ವ ಆರೆಂಜಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಕಿ 20 ವಾಂಟೆ ಚಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ (c) ಆನಿ ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್  100 ಗ್ರಾಂ ಆವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ..!!! ಆವಾಳೆಚೆಂ ಫಳ್ ಉರುಂಟ್ ಗುಳ್ಯಾ ಬರಿ ಘಟ್ಟ್ ಆನಿ ಸೊ(6) ಬೊಯಾನಿ ರಚನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆವಾಳೆಚೆ ರೂಕ್ ರಾನಾಂ-ಕುಮೆರಿನಿ ವಾಡ್ತಾತ್. ‘ಇಂಬ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ಹಿಸಿನಲಿಸ್ ’ , ಆವಾಳ್ಯಾಂಚೆ ವೈಜ್ಣಾನಿಕ್ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆವಾಳ್ಯಾಂಕ್ ‘ ಫಿಲಾಂತಸ್ ಇಂಬ್ಲಿಕ ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆವಾಳೆ ಕ್ರಷಿ ಕರ್ತಾತ್.
ಆವಾಳೆ ಖಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಗೊಡ್ಸೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಾತಾ. ಹಿಂದು ಧರ್ಮಾಂತ್ ಆವಾಳ್ಯಾಚಾ ರುಕಾಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸ್ತಾನ್-ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಆವಾಳೆ ಆಯುರ್ರ್ವೆಧಿಕ್ ಆನಿ ಯುನಾನಿ ವಕ್ತಾಂನಿ ಮ್ಹಸ್ತ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಆವಾಳ್ಯಾಂಚೆ ಪಾಲೆ, ಭಿ, ಪಾಳಾಂ-ಫುಲಾಂ, ಮುಳಾಚಿ ಸಲ್ ವಿವಿಧ್ ವಕ್ತಾಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಆವಾಳೆ ಕೆಸಾಂಚಾ ವಾಡವಾಳಿಕ್, ಕೆಸ್ ದವೆ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಬರಿ ಕೆಸಾಂಕ್ ಟೊನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆವಾಳೆ ಖಾಂವ್ಕ್, ಜೂಸ್ ಕರಂಕ್, ಲೊನ್ಚೆಂ ಘಾಲುಂಕ್, ಮಿಟಾ ಉದ್ಕಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್.

 ಆವಾಳ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ವಕ್ತಾ ಗೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಡೆಕ್ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ರ್ತಾತ್.

- ಕೊಲೆಸ್ಟೊಲ್, ಅಂಗಾಚಿ ಜಡಯ್ (ವೈಯ್ಟ್ ಲಾಸ್) ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್
- ಡೈಯಬಿಟಿಸ್ (ಚಕ್ರಿ) ಪಿಡೆಕ್
- ಭುಕ್ ವಾಡಂವ್ಕ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೆನಾಶೆಂ
- ಹಾಡಾಂಚಾ ಆನಿ ಪಾಟಿ ದೂಕಿಕ್
- ರಗ್ತಾ ಸ್ರಾವ್, ಪೈಲ್ಸ್ (ಅಗ್ನಿಚಿ ಪಿಡಾ), ಗರ್ಮಿ, ಸುಡಾಳ್ ಅಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ,
- ತಾಳೊ ದೂಕ್, ತಾಪ್, ಮೂತಾ ಉಲೊಪ್, ವೊತಾಚಾ ಮಾರಾಕ್, ವೋಂಕ್-ಉದ್ಕಡೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್
- ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ದೀಸ್ಟ್ ಚಡಂವ್ಕ್ , ದಾಂತ್ ಆನಿ ಕೆಸಾಂಚಾ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್, ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಘಟಯೆಕ್
- ಅನ್ಕಿಟಿಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್, ರಗಾತ್(ತಾಂಬ್ಡೆ ಕಣ್) ವ್ರದ್ದಿ ಕರುಂಕ್ .
- ಆವ್ಕ್ ಚಡಂವ್ಕ್, ಕಾತ್ ಆನಿ ಆಂಗ್ ತರ್ನಟಿ ದವರುಂಕ್

ಆವಾಳೆ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪೊಟಾಂತ್ ಆಸ್ಛ್ಯಾ ಆಸಿಡ್ ಸಮತೊಲನ್ ಕರ್ತಾ, ಮೆಂದು ಆನಿ ಮತಿಚೆ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್, ಪೊಪ್ಸಾಂಕ್ ಬಳ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಆಂಗಾಂತ್ಲೆ ಮೆಳೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಾಂವ್ಕ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ನಾತುಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಫಳಾದೀಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ.

ಆವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಪೊಷಕಾಂಶ್ 100 gram( ಗ್ರಾಂ. ಕ್) (ಖಾಂವ್ಚಾ ಭಾಗಾಂತ್) ಹ್ಯಾ ಪರಿ ಆಸಾ :-

ಕ್ಯಾಲೊರಿ (calorie) 48
ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೆಟ್ 13.7 gram(ಗ್ರಾಂ)
ಪ್ರೊಟೀನ್ 0.5 gram (ಗ್ರಾಂ)
ಫ್ಯಾಟ್ 0.1 gram (ಗ್ರಾಂ)
ಮಿನರಲ್ಸ್ 0.5gram (ಗ್ರಾಂ)
ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ 3.4 gram (ಗ್ರಾಂ) (fibre , ನಾರ್)
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 50 mg (ಮಿ.ಗ್ರಾಂ)
ಫೊಸ್ಪರಸ್ 20mg (ಮಿ. ಗ್ರಾಂ)
ಐರನ್ (ಲೊಂಕ್ಡಾಂಶ್) 1.2 mg (ಮಿ.ಗ್ರಾಂ)
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ (Vitamin c) 600 mg(ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.)
ಕೆರೊಟಿನ್, ಕ್ರೊಮಿಯಂ ಆನಿ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಕ್ಟ್ಯಾ ಮಾಪಾರ್ ಆಸಾ.

ಆವಾಳೆ ವೊತಾಕ್ ಸುಕವ್ನ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪ್ರಮಾಣ್ 1780-2660 mg/100 ಗ್ರಾಮಾಕ್ ಆಸ್ತಾ. (ಆಧಾರ್ : ಅಂತರ್ ಜಾಳ್ ಆನಿ ವಿವೀಧ್ ಬೂಕಾಂ ಮುಳಾಂ).

ಡಯಬಿಟಿಸ್(ಸಾಕ್ರಿ ಪಿಡಾ) ಆಸುಲ್ಯಾಂಕ್ ಆವಾಳ್ಯಾಂಚಿ ರೆಸಿಪಿ :_

ಏಕ್ ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ತಾಝಾ ಆವಾಳ್ಯಾಂಚೊ ರೋಸ್, ಏಕ್ ಕೋಪ್ ತಾಝಾ ಕಾರತ್ಯಾಚೊ ರೋಸ ಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗಾ ಭಿತರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಗ್ರಂಥಿ ಉದ್ರೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಂಗಾಚಿ ಸಕರ್ ನಿಯಾಂತ್ರಣಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಲೇಖನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.
ಆವಾಳ್ಯಾಂಚಾ ಜೂಸಾಕ್ ಮೋಂವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ದೀಸ್ಟ್ ಚಡ್ತಾ .
ಸುಕಯ್ಲ್ಲೆ ಆವಾಳೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ರಾತಿಂ ನಾಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಂತ್ ಬಿಜಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಕಾಂಳಿಂ ನಾಲ್ಯಾರ್ (ಹೆಂ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಉದಕ್ ಘಾಲಿನಕಾತ್) ಕೆಸಾಂಚಾ ಪೋಷಾನಾಕ್ ಬರೆಂ.
ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.