126. ಮಾಗ್ಣೆ೦ :


ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಜಾತ್, ಕಾತ್, ವೇಳ್-ಘಡಿ ನಾ೦. ಹರ್ಯೆಕ್ಲಿ೦ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್. ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್, ಕುಟ್ಮಾ ಸಾ೦ದ್ಯಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ೦ ಹೆರಾ೦ ಪಾಸೊತ್ ಆಮಿ೦ ದೆವಾ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲಿ೦ ಆಮಿ೦ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ೦, ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಗರ್ಜೆಚೆ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಜಾಲೆ೦. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಗರ್ಜೆಚೆ೦ ಆಮಿ೦ ಸಮ್ಜಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦, ಆಮಿ೦ ಕೊಣಾಲಾಗ್ಗಿ೦ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್, ಕೆದಾಳಾ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್ ಆನಿ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಗಾಜಯ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೆ೦.

ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಕ್ದಾ೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಆಮಿ೦ ಮಾಗ್ಚೆ೦ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ದಿಸಾನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ತೆ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ (ಚಡಾವತ್ ) ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜೀವಿಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ೦ ಹಿ ದೇವ್ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಕತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆತಾ ಆನಿ೦ ಆಮ್ಚೆ೦ ರಡ್ಣೆ೦ ಆಯ್ಕಾತಾ ಆನಿ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ದಿತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಆಮಿ೦ ಜಾಣಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಸ್ಟ್-ಸ೦ಕಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಪಯ್ಶ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್, ವಸ್ತು೦ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್, ಮ್ಹತಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನೆಕ್, ಕಾಮ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ಆನಿ೦ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಪ್ರೊಮೋಶನ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್, ಬೊರಿ ಸೈರಿಕ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್, ಶೆತಾ೦ತ್ ಯತೇಸ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಬೆಸಾ೦ವಾ೦ ಪಡೊ೦ಕ್, ಪರೀಕ್ಶೆ೦ತ್ ಪಾಸ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಟಿ ಮೆಳೊ೦ಕ್, ಹಾತಿ೦ ದರುಲ್ಲಿ೦ ಕಾಮಾ೦ ಸುಫಳ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್, ಆಶೆ೦ ನಾನಾ ಥರಾ೦ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ೦ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ಪೌವ್ಟಿ೦ ಆಮಿ೦ ದೆವಾ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಾಯ್, ಆಮ್ಚಿ ಚೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕೇಸಿ೦ತ್ ಜೀಕ್ ದಿವಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ವೆಗ್ಗಿ೦ ವರ್ನ್ ವಚ್, ಕೊರೊಡಾಚಿ ಲೊಟ್ರಿ ಲಾಗೊ೦ದಿ ಆನಿ೦ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚೆ೦ ವಾಯ್ಟ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ೦ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಲಾಗೊನ್ ಆಮಿ೦ ದಿ೦ಬಿಯೆರ್ ಸರ್ಪಡ್ತಾ೦ವ್, ನಮಾಜ್ ಪಡ್ತಾ೦ವ್, ಉರುಳು ಸೇವೆ ಕರ್ತಾ೦ವ್, ಹರಕೆ ದಿತಾ೦ವ್, ನಾರ್ಲ್ ಪಡ್ತಾ೦ವ್, ವಾತಿ ಪೆಟಾಯ್ತಾ೦ವ್, ಆನ್ನ ಸ೦ತರ್ಪಣೆ ಕರ್ತಾ೦ವ್, ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಕರ್ತಾ೦ವ್ ಆನಿ೦ ಮಾಟ-ಮ೦ತ್ರ ಸಯ್ತ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್. ಆಶೆ೦ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚಿ೦ ವಿ೦ಗಡ್ ವಿ೦ಗಡ್ ಥರಾನ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಮನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ೦ ಕಡೆನ್ ವೊಡುನ್, ತಾಚೆ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ಕ್ ಪಳೈತಾತ್ ಆನಿ೦ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮೆಳುಲ್ಲೊಚ್ಹ್ ಆಮಿ೦ ದೇವ್ ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆತಾ೦ವ್ ಆನಿ೦ ಜೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ತ್ಯಾ ಸಕ್ತೆ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳಾ೦, ತೆ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಶೀಬಾನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಮೆಳ್ಳೆ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲೈತಾ೦ವ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ೦, ದೆವಾ ಕಡೆನ್ ಖಾಲ್ತೆ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್.

ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ೦ ದೆವಾ ಕಡೆನ್ ಉಲೊ೦ವ್ಚೆ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಆಮಿ೦ ಸ೦ಮ್ಜಾತಾ೦ವ್. ಆಮಿ೦ ದೆವಾ ಕಡೆನ್ ಉಲೈತಾ೦ವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ದೆವಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಜಾಪ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಆಮಿ೦ ಕಿತ್ಲಿ೦ ಫಾವೊ ಮ್ಹುಳ್ಲೆ೦ ಆಮಿ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ಚ್ಹ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಭೋವ್ ಉಣೆ೦. ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್ ಆಮಿ೦ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಕೇವಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾ೦ ಪಾಸೊತ್. ದೆವಾನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಟ್ಕಾರಾ೦ ಪಯ್ಕಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಕೊಡ್ಕರಾ ಭಾಶೆನ್, ಆರ್ಗಾ೦ ದಿ೦ವ್ಕ್ ಆಮಿ೦ ಪಾಟಿ೦ ವೆಚೆ೦ ಭಾರೀ ಉಣೆ೦. ಏಕಾದಾವೆಳಾ ಮಾಗುಲ್ಲೆ೦ ಮೆಳಾನಾ೦ ಜಾಲೆ೦, ಆಮಿ೦ ದೆವಾಕ್ ಗಾಳಿ-ಶಿರಾಪ್ ದೀ೦ವ್ನ್, ತಾಚಿ ನಿ೦ದಾ ಕರು೦ಕೀ ಪಾಟಿ೦ ಮ್ಹುಕಾರ್ ಪಳೆನಾ೦ವ್. ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮಾಗುಲ್ಲೆ೦ ದೆವಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಆಮಿ೦ ಸ೦ಮ್ಜೊ೦ವ್ನ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಭಾರೀ ಉಣೆ೦. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ೦ ಮಾಗುಲ್ಲೆ೦ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹುಣಾಸರ್ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಮೆಟಾರ್ ಪಾ೦ಯ್ ದವರಿನಾ೦ ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ವಾಯ್ಟ್ ಕಠೊರ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ಚೆ ಯ್ ಅಸಾತ್.

ಆಮಿ೦ ಕಾಡ್ಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್, ಆಮಿ೦ ಜೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಜೆವಾಣ್, ಆಮ್ಚೆ೦ ಬೊರೆ೦ ಕುಟಾಮ್, ಆಮ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿ೦ ಬಾಳಾ, ಇಸ್ಟ್-ಮ೦ತ್ರ್, ಆಮ್ಚೆ೦ ವಾತಾವರಣ್, ಆಮಿ೦ ಚಲ್ಚಿ ದರ್ಣ್, ಆಮ್ಕಾ೦ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿ೦ವ್ಚೊ ಸುರ್ಯೊ ಆನಿ೦ ಚ೦ದ್ರ್, ಆಮಿ೦ ಪಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಉದಾಕ್... ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹುಸ್ತ್ ಆಸಾ, ಹೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ತ್ಯಾಚ್ಹ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಆಮಿ೦ ವಿಸ್ರಾತಾ೦ವ್ ಆನಿ೦ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ೦ ಆರ್ಗಾ೦ ದಿ೦ವ್ಕ್ ಚಿ೦ತಿನಾ೦ವ್. ತರ್ ದೇವ್ ಆಮಿ೦ ಮಾಗುಲ್ಲೆ೦ ದಿ೦ವ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಕತ್ ಮಾತ್ರ್ ಗಿ? ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪೌವ್ಟಿ೦ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ೦ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಿ೦ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಕ್ "ತು೦ ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಬಾಪಾ" ಮ್ಹುಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾ೦ವ್ ಗಿ? ಆಮಿ೦ ತಾಚೆ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೊರೆ೦ ಆಶೆತಾ೦ವ್, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಕಿತೆ೦ ಆಶೆತಾ ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ೦ ಖ೦ತ್???

ಆಮ್ಚೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಜಾಯ್ನಾ೦ ಜಾ೦ವ್ದಿ ಕೇವಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೆ೦ ಆನಿ೦ ಮ್ಹತಿಚ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ಚೆ ಮಿಲನ್. ಆಮ್ಚೊ ತಾಳೊ ಆನಿ೦ ಮ್ಹತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಏಕ್ ಕರ್ನ್, ಆಮಿ೦ ದೆವಾ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ಯಾ೦ ಆನಿ೦ ಏಕಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ದೆವಾ ಲಾಗಿ೦ ಮಾಗ್ಯಾ೦. ಜಾ೦ವ್ದಿ ಆಮ್ಚೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಆನಿ೦ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಆಮರ್ ಭಾ೦ಧ್. ತೆದಾಳಾ ದೆವಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾನಾ೦ ರಾ೦ವ್ಚೊ ನಾ೦.

No comments

Powered by Blogger.