125. ಕೊಪೆಲ್ ಬೆತ್ಲೆಂ... ಹಾತ್ ಮೊಡ್ಲೆ...

ವರ್ಸಾಂ ಚಾರ್ ಸರ್ಲಿಂ, ಚಿಂತ್ನಾ ಮಜ್ವನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್ಲಿಂ,
ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಚೊ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಾ ಕರಾಳ್ ದಿಸಾಚೊ,
ಜಾಲಿ ಏಕ್ವಟಾಚಿ ಪರೀಕ್ಶಾ, ಜೆಜುಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮ್ಹುಳ್ಳಾಕ್ ಶಿಕ್ಶಾ,
ಧೈರ್ಯ್  ಘೆಯಾ  ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾನೊಂ ಹೀಚ್ ಅಮ್ಚಿ ದಿಶಾ.

ಭೆತ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಕೊಪೆಲ್, ಪುಟೈಲ್ಯೊ ಮಾಯೆಚ್ಯೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ,
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರೊಂಬುಲ್ಲೊ ಭಾವರ್ಥ್ ಕೋಣ್ ಪಾಲ್ವಾಯ್ತ್ ?,
ಮೊಡ್ಲೆ ತಾಣಿಂ ಹಾತ್,  ದಿಲೊ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಘಾತ್,
ಉಮ್ಕೊಳ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಉಣೊ ಜಾಯ್ತ್ ?

ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್  ಅಮಿಂ ಸಾಂಗತ್, ದೀವ್ನ್ ಸೆವಾ ಏಕಾಮೆಕಾ,
ಜೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಶಿಕಾಪ್, ಆಮಿಂ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ,
ಚಿಂತ್ಲೊ ನಾಂ ಉಪ್ಕಾರ್, ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲೆ ದಿಲ್ಲೊ ಸತ್ಕಾರ್,
ಧರ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವಿ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆ, ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾಲೆ

ಭಾಗಿ ತುಮಿಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನೊಂ, ಜೆಜು ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಲ್ಯಾತ್,
ಭಾಗಿ ತುಮಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯನೊಂ, ಜೆಜು ಖಾತಿರ್ ರಡ್ಲ್ಯಾತ್,
ಬೆಸಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇರ್ ದೆಂವ್ತಾಲೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾಕ್,
ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತುಮಿಂ ಆದರ್ಶ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್

ಮಾಗ್ಯಾಂ ಅಮಿಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಘಾಲ್ ಮ್ಹುಣ್ ತಾಂಚೆರ್ ಭೆಸಾಂವ್,
ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವರ್ಥ್, ದೀ ತುಂ ತಾಂಕಾ ಲಿಸಾಂವ್,
ದ್ವೇಶಿತಲ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತುಜೆಂ ವರ್ತೆಂ ಮಿಸಾಂವ್,
ಖುರಿಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆನಾಂವ್.

***ಗ್ಲ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ -  ದುಬಾಯ್:

No comments

Powered by Blogger.