27.ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ...ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಲೊ ...!

ಘರ್ಜಾಲ್ಲೊ ದರ್ಯೊ ನಿವ್ಲೊ , ಮಂಗ್ಳುರ್ ಚೊ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಲೊ ,
ಲೋಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಕೊಡ್ಲೊ , ವಿಲ್ಫ್ಯಾಮ್ ಸರ್ಗಿ೦ ವೊಚುನ್ ಪಾವ್ಲೊ ,
ಅಪೊಯಿಲೆ೦ ತಾಕಾ ದೆವಾನ್ , ದಿ೦ವ್ಕ್ ಸರ್ಗಿ೦ ಜೆವಾಣ್ ,
ಆತ್ಹ್ಮ್ಯಾಕ್ ತಾಚಾ ಮಾಗೊನ್, ಭಕ್ತಿನ್ ದರ್ಯಾ೦ ನೊವೆನ್...

ಲೊಕಾನಿ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ದಿಲೆ೦ ದಾರಾಳ್ ಬೆಸಾ೦ವ್ ,
ಪೊದಾ೦ ಉತ್ರಾನಿ ದಿಲೈ೦ ತಾಂಕಾ ಲಿಸಾ೦ವ್ ,
ನಾಟಕಾನಿ ದಾಕಲೈ೦ ಸಮಾಜೆ೦ತ್ಲೇ ಅವ್ವಲ್ ಜಿವಾನ್ ,
ಬೆಬ್ದೊ ಸೈತ್ ಬೊರೊ ಜಾಲೊ ಸೊಡುನ್ ಪೀವಾನ್...

ನೈಟಾ೦ ಪೊಯಿಲೆ೦ ನಾಟಕಾ೦, ನಾಟಕಾ೦ತ್ ಮೊಧೆ೦ ಮೊಧೆ೦ ಪೊದಾ೦ ,
ಫೊಕಾಣಾ ಅನಿ೦ ನಾಚಾ೦ , ದಾದೊಸ್ಕಯೇನ್ ಪೊಳೆವ್ನ್ ವಚಾ,
ತುಜೊ ತಾಳೊ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾನಿ , ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ನಿ
ತುಜೆ ರುಪ್ಣೆ೦ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊನಾ೦ನಿ , ತುಮಿ೦ ಸದಾ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನಿ …

ಶ್ರದಾಂಜಲಿ ತುಕಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳೆ,
ಬಾಸ್ಪಾಂಜಾಲಿ ದೆವೊವ್ನ್ ಆಮಿ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ,
ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ತು೦ ಪಾವ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್
ದೆವಾಕಡೆ ಪೊರಾತೋನ್ ದಾಡ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ವೊಡ್ಲೆ೦ ಬೆಸಾ೦ವ್ ...

No comments

Powered by Blogger.