26. ಅಮಿಂ ತುಕಾ ರುಣಿ - ಅಮರ್ ತುಂ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾ!


ಕೊಣೆಯ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ತುಂವೆ,
ಸಮಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಚೊ ಮಾನ್ ತುಕಾ ಯೆ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳೆ,
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಅನಿಂ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಸಮರ್ಪಿಲೆಂಯ್ ಜೀವಾನ್ ತುಜೆ,
ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವಾ, ಖಾಲ್ತೆ ಜೀವಿತ್, ಜಿಯೆಲೊಯ್ ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್.

ನಾಂವ್, ಮಾನ್ ತುಂ ಅಶೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಜಿಯೆತಾನಾ,
ಖಂಚೊಯ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ ತುಕಾ ಜಿವಾಂತ್ ಅಸ್ತಾನಾ,
ಲಾಖೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನಿ ಅಸಾಯ್ ಆಜ್ ಜಿವಾಂತ್,
ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕ್ಚಿನಾಂವ್ ತುಕಾ ಅಮಿಂ ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್.ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್, ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್, ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಂತಾರಾನಿ,
ಜಿವಿತ್ ತುಜೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ ಜೆ ಕಶೆ ತುಂವೆ ಗುಂತ್ಲಾಯ್ ಗಾಯಾನ್ ಉತ್ರಾನಿ,
ಕೊಂಕಣ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಯೆ ವೀರ್ ಕುವಾರಾ,
ಮಾಗೊನ್ ಧಾಡ್ತಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಸರ್ಗಿಂಚಿ ಧಾರಾಳ್ ಭೆಸಾಂವಾ.

ನಾಂವ್ ತುಜೆ ಮಹಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಉರ್ತೆಲೆ ಅಮರ್,
ಪಾಪ್-ಸಾಯ್ಬಾನ್ ವಿಂಚ್ಲೆ ತುಜೆ ನಾಂವ್, ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಉಂಚ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ,
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳೊಂ, ತ್ಯೊ ತುಕಾ ಪಾವೊ "ಪದ್ಮಾ" ಅಶೆ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ,
ಹಿಚ್ ಅಮ್ಚಿ ಅಶಾ "ತುಜ್ಯಾ" ತಶೆಂ "ಕೊಂಕ್ಣಿ" ಅಭಿಮಾನಿಂಚಿ.

(ಪಿಂತುರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಜೊವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಾಸ್ - ದುಬಾಯ್)

No comments

Powered by Blogger.