30. ದುಖಾಚೊ ದಿವಸ್!

ಆಜ್, ಮಾರ್ಚ್ 9 ತಾರಿಕ್ ಕೊಡ್ಯಲ್, ಕೊ೦ಕಣಿ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ದು:ಖಸೊ ದೀಸ್
ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಕರಂದಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಸಂಪ್ಲೆ ವರಸ್ ತುಂ ನಾಸ್ತಾನಾ,
ಮನ್ ರಡ್ತಾ, ಕಾಳಿಜ್ ದೊಸ್ತಾ, ಸದಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ,
ಚಿಂತುನ್ ಅತಾಂ; ಜಳ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿವೊ ಪಾಲ್ವಾಲಾ, ಪಾಟಿ ಯೆಂವ್ಚೊನಾ,
ಉಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಅತಾಂ ಉರ್ಲೊ , ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ,

ತುಜ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಪದಾನಿಂ ಖುಶಾಲಿ ಭೊಗ್ತಾಲೊ,
ತುಜೆ ಪಾಂಚ್ ಉಪದೇಸ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ,
ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ "ಕಿತ್ಲೊ ಮೊಗಾಳ್ ಅಮ್ಚೊ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಅಮ್ಚೊ."
ಜಿಣಿ ತುಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ಜಿಯೆಲೊಯ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂ ಕಡೆನ್ ನಿತಿವಂತ್ ಅಸ್ಲೊಯ್,
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊಯ್, ಗರಿಬ್ ಲೋಕಾಂಚಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತೊಲೊಯ್... ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆಶೆನಾ೦ ಜಾಲೊಯ್,

ತುಂವೆ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಕ್ ದೆವಾನ್ ಲಾಂಭ್ ಅವ್ಕ್ ದಿಜಾಯ್ ಅಸ್ಲೆ,
ಪೂಣ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ತಿ ದೆವಾಚಿ ಖುಸಶಿ ಜಾವ್ನ್ತ್ ಉರ್ಲಿ
ತರಿ ಅಮರ್ ತುಂ ಜಾಲೊಯ್, ಎಕ್ ಶಿಲ್ಫಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ
ದೂ:ಖ್ ಭೊಗ್ತಾ ಆಜ್ ಕಠಿನ್ ತುಜೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಪರತ್ ಅನಿ ಪರತ್.
ಲಾ೦ಬ್ ಜಿಯೊ ಅಮ್ಚಿ ಕೊ೦ಕಣಿ. ಲಾ೦ಬ್ ಜಿಯೊ ಅಮ್ಚಿ ಕೊ೦ಕಣಿ

No comments

Powered by Blogger.