25.ಪದಾಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಪದ್....ತುಜೊ ಯಾದ್.!


ತುಕಾ ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಂತೆ ಜಾತಾ
ತುಜಿಂ ಪದಾಂ ಅಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳಿಜ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡ್ತಾ
ತುಜಿ ಯಾದ್ ಕೊಂಕಣ್ ಮಾಯೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡ್ತಾ
ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಅಜೂನ್ ವಾತಿ ಜಾಳ್ತಾತ್.

ಅವಯ್ ಪಣಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಗಾಜೊವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಯ್
ಮೋಗ್ ಕರ್ನರ್ಯಾಂಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೊಗಾಚೊ ದಿವೊ ಪೆಟಯ್ಲೊಯ್
ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ಚಾ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆಕ್ ಧಾಗ್ ತುವೆಂ ದಿಲೊಯ್
ದೋತ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗತ್ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್,

ಪೆಟ್ರಿಶಿಯಾಕ್ ಸೌದಿಕ್ ದಾಡ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚಿ ರಾಣಿ ಕೆಲಿಯ್
ಫಿಲೊಮೆನಾಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಡುನ್ ತಾಕಾ ಗೆಲೊಯ್
ಕುಪಾಂತ್ ಲಿಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೂಪಾಕ್ ಗೊಪಾಂತ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊಯ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್ ಸುಜಾನ್ನಾಚಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ಮಾಳ್ಳೆಂಯ್

ಸಂಗೀತಾಚ ಸಾತ್ ಸ್ವರಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ತುವೆಂ ವರ್ಣಿಲೊಯ್
ಬೊಂಬಾಯ್ಚಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಅಶಾ ಥಾಂಬಯ್ಲಿಯ್
ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನ ದರ್ವಡ್ಚೊ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹುಳೆಂಯ್
ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸತಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊಯ್

ಅವೈಚೆ ಪಾಯ್ ದುದಾಂತ್ ಧುವ್ನ್ ಮಾನ್ ತಿಚೊ ವಾಡಯ್ಲೊಯ್
ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆಕ್ ಕಾಳ್ಜಾನಿಂ ಜಾಗಯ್ಲೆಂಯ್
ಸೊಭಿತ್ ಶೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಂತ್ ತುಜಾ ಜಾಗೊ ದಿಲೊಯ್
ಭೊಪಾಲಚಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಟ್ವಾಸಾರ್ಕೆಂ ವರ್ಣಿಲೆಂಯ್

ದಳ್ಡಿರ್ ಸೊರ್ಯಾಚಿಂ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲೆಂಯ್
ಚಲಿಯೆಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ್ ದಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಕ್ಕಾರ್ ಮ್ಹುಳೆಂಯ್
ಮಾಂಯ್ಚಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತುಂ ರುಣಿ ಜಾಲೊಯ್
ಪಂಜಾಬಚಿ ರಕ್ತಾಚಿ ವಾಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂಯ್

ಬೊರ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಪಾವೊ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳೆಂಯ್
ದೆವಾಕಡೆ ಮಾಗೊನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಪ್ಣೆಲೊಯ್
ಮೊರ್ಜಿ ಸೊಡ್ನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಚಾರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊಯ್
ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹಾಸೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್-ಸುಖ್ ಖಿರೊವ್ನ್ ಪಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಳೆಂಯ್.
ತುಜ್ಯಾಕಿ ವ್ಹಡ್ ಕೊಂಕಣ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ
ತುಜ್ಯಾಕಿ ವ್ಹಡ್ ಕೊಂಕಣ್ ಗಾವ್ಪಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾ
ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ತುಜೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ
ಕೊಂಕಣ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕೆದಿಂಕ್‍ಚ್ ಮಜ್ವೊನ್ ವೆಚೆಂ ನಾ.

No comments

Powered by Blogger.