31.ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಫುಲಾ ಹಾತಿ೦..ಪೆಟೊನ್ ವಾತಿ … !!


ಪೊ೦ಡಾರ್ ಪೆಟೊನ್ ಆಸಾತ್ ವಾತಿ
ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊಯಿ ತು೦ ಧುಳ್ ಮಾತಿ
ಹಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಯಾ೦ವ್ ಫುಲಾ ಹಾತಿ
ಹಾರಿಹಾರಿನಿ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ ನಾ ಜಾತಿ -ಕಾತಿ …

ಘಡುಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಲೆ೦ ಘಡುನ್ ಗೆಲೆ೦
ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿನಾಸ್ಥಾನ ಪಿಡೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ಗ್ರಾಸಿಲೆ೦
ದೆವಾಚೆ ಅಪೊವ್ಣೆ ಜಾರಿ ಜಾಲೆ೦
ಕುಟಾಮ್ , ಇಸ್ಟ್ ಖಂತಿನ್ ಕುಸ್ಕಾಲೆ …

ದೊಳೆ ದಾಂಪ್ಲೆ , ವರಾಸ್ ಸಂಪ್ಲೆ೦
ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ದೊಳೆ ಬೊರ್ಲೆ
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಆದುರಿ ತುಮ್ಚಿ೦ ಸಪ್ಣಾ೦
ದೆವಾಚೆ೦ ನಿರ್ಮೊಣೆ೦ ಕಾ೦ಯಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ
ದಾಕೈನಾಸ್ತಾ೦ ಕಸ್ಟಾ೦ಚಿ ಜಿಣಿ ತುವೆ೦ ಜಾರೆಯಿಲಿ೦ ಮೆಟಾ೦
ಖಾಲ್ತ್ಹೆಪೋನಿ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಜಿಕ್ಲಿ೦
ಕಾಳ್ಜಾ೦ - ಮೊನಾ೦
ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಜಾ ಜಾನಾ ಆಸ್ಲಿ ತುಮ್ಚಿ೦ ಶಾಥಿ
ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜಾಲಿ ತುಮ್ಚಿ೦ ಖ್ಯಾತಿ …

ದೆವಾ ತುವೆ೦ ದಿಲೈ೦ , ದೆವಾ ತುವೆ೦ ವೆಲೆಂಯ್
ಯೆತ್ಹಾನಾ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ , ವೆತಾನಾ ವೊರೊಂಕ್ ನಾ
ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸಾ , ಸಕ್ಡಾ೦ಕ್ ಪಾಟಿ೦ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ
ವೆತಾನಾ ಸಂಸಾರಿ ಆಮ್ಚೆ೦ ಬೊರೆ೦ಪಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರೊ೦ಕ್ ಆಸಾ ...

ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೋ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಕುಟಾಮ್
ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೋ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್
ಖಾಲ್ತೊ ಚಾಕೊರ್ ತುಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಯಾತ್ ದನ್ಯಾ ದೆವಾಚೆ
ಲಾಬೊಯಿ ಸೊಮಿಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ತುಜಾ ಭಕ್ತಾಕ್ ...

ಹಾ೦ವ್ ಲಾನ್ಸ್ಲೊಟ್ ಮೊಂತೆರೊ, ದೇ. ವಿಲ್ಫ್ಯಾಮಚೋ ಏಕ್ ವೋಡ್ ಅಬಿಮಾನಿ. ತಾಣಿ೦ ಘಡೊನ್ ತಾಳೆ ದಿಲ್ಯಾ 'ಪಾದ್ರಿ' ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯ ಎಕಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪೊದಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್, ಮಕಾ ಮುಜೊ ಸೆಜಾರಿ ಆನಿಂ ಇಸ್ಟ್ ಮಾನೆಸ್ಥ್ ರೇಮಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಸ್ ಹಾಣಿ೦ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಂಚೆ ಕಡೆ ಗೊಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ಹ್ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ೦ ಮುಜೆ ವೊರ್ತೆ೦ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ... ಅದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್.!

No comments

Powered by Blogger.