13.ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾ ಸಂಗಿ ಏಕ್ ಘಂಟೊ!

ತೊ ದೀಸ್ 2006 ಇಸ್ವೆಚೊ,  ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾ ಘರ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ. ಧಾರಾಚಿ ಭೆಲ್ಲ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಮೀನಾ ಭಾಯೆನ್ ಧಾರ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಅಸಾತ್ಗಿ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ.ಹಾಸ್ಕುರ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೊ ಸ್ವಾಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಭಿತೆರ್ ಯೆ ಮ್ಹುಣಾಲಾಗ್ಲಿ. ಭಿತೆರ್ ಯೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮೀನಾ ಭಾಯೆನ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಭಿತೆರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಕ್ ಅಯ್ಕಾಲೆ ಅನಿಂ ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂಗಿ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಅಯ್ಲಾ, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ವಿಚಾರ್  ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡಾನಾಶೆ ಮ್ಹಕಾ ತಾಣಿಂ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಅಮಿಂ ಸಮ್ಜಾತಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಥಂಯ್ಸಾರ್ ನಾತ್ಲಿ ಅನಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ
ಅಮಿಂ ಸಮ್ಜಾತಾಂವ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮನಿಸ್ ತಾಂಕಾ ಮೊಗಾಚೆ. ಹರ್ಯೇಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಗಿ ತೆ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಅಸ್ಲೆ. ತೆದಾಳಾ ಭಿತರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಶೆ ಪದ್ ಅಯ್ಕಾತಾಲೆ.

                                       ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉಲೊಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಾಯ್ತಾಯ್?
                                              ಕೊಂಕಣಾಂತ್ ಲಂಡಾನಾಚಿ ಮರ್ಜಿ ಚಲಾಯ್ತಾಯ್
                                        ದುಸ್ರ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮರ್ಜೆನ್ ಉಲೊಯ್ತಾಯ್,
                                        ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಜೆತಾಯ್?
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಕವನಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿ ಗೆಲ್ಲೊ, ಕವನಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಅನಿಂ ತಾಳೊ ಬಸಂವ್ಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಥಾಂವುನ್ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರುನ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ತಾಂಚೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೆ ಹರ್ಯೇಕ್ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಕಾ ವರ್ತೆ ಲಿಸಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಏಕ್ ಕವಾನ್ ಬರೈತಾನಾ ಖಂಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಗಮನಾಂತ್ ದವರಿಜೆ ತಶೆಂಚ್ ಪದ್ ಘಡ್ತನಾ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಗರ್ಜ್ಯೊಚೊ ಸಂಗ್ತಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿ ತಾಣಿ ಮ್ಹಕಾ ಲಿಸಾಂವ್ ದಿಲೆ.

ತೆಂ ಹಾಂವೆ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಮೊಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಬರೈತಾನಾ ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಲಾಂಭ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ, ಪೂಣ್ ತೆಂಚ್ ಘಡಿತ್ ಕವನ್ ಜಾತಾನಾ ಮೊಸ್ತು ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಶೇಯ್ ಅಟಾಪುನ್ ತಾಂತುನ್ ಬೊರೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾ, ಅನಿಂ ತಾಳೊ ಬಸವ್ನ್ ಪದ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಅನಿಕೀ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ  ವಿಶಿಂ ಗಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪದಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಹಾಡುನ್ ತ್ಯಾ ಬೂಕಾರ್ ಅಸ್ಲಿ, ಕೊವ್ಲೆನಿಂ ಅಯ್ಲೆಲಿ ಅನಿಂ ಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದಾಕ್ಲೊ ಘೆವ್ನ್ ವಿವರಣ್ ದಿಲೊ. ತಾಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಏಕಾ ಪದಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾ. ಪದ್ ಅಸಾಂ ತೆಂ “ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಅಶೆಲೊ”

                                      ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಅಶೆಲೊಂ, ತಿತ್ಲೊಯ್ ಲಾಭೊಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ,
                                  ಪರ್ತುನ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೆತಾಲೊಂ, ಮೊಗಾ ಮ್ಹುಣ್ ಅಪಂವ್ಕ್ ತುಕಾ,

                                            ಮೊಗಾಚಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಘಡಿ, ಬಸೊನ್ ಹಾಂವ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡಿ,
                                              ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ದು:ಖಾ ಹಾಡಿ

                                         ಅದ್ಲೊ ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ದೆಂವ್ತೆಲಿ ದು:ಖಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್,
                                         ಜಲ್ಮಾತಾ ಶೆಂಬರ್ ಪಾವ್ಟಿ, ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್.

ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿಂ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆ ಖಂಯ್, ಹೆಂ ಪದ್ ತುಮಿಂ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹುಣೊನ್. ತೆದಾಳಾ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹುಳೆ ಖಂಯ್ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಯ್ಕೊಪ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲಾ...ತುಮಿಂ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹುಣ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾತ್ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾತಾಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ “ಮೋಗ್ ತಿತ್ಲೊಯ್ ಲಾಭೊಂಕ್ನಾ, ಪರ್ತುನ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೆತಾಲೊ ಮೊಗಾ ಮ್ಹುಣ್ ಅಪೊವ್ಕ್ ತುಕಾ” – ಮುಂದಾರುನ್ ತೆಂ ಮ್ಹುಣಾಲೆ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಮೋಗ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಮೋಗ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರಿ ಪುರೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹುಣ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಕ್ ಪರತ್ ಜಲ್ಮ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಅನಿಂ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಅಶೆತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್.

ಅಶೆ ಮೊಗಾಳ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾನ್ ಅಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಲಿಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ನ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಶಿಕಯ್ಲಿ, ಅನಿಂ ಅಪ್ಲೆ ಜೀವಾನ್ ಏಕ್ ಗಾಯಾನ್ ಕರುನ್ ದಿಲೆಂ. ಸಭಾರಾಂಚೊ ತೊ ಗುರು ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಕಾ ತಾಂಚೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಲಾಭ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲಿಸಾಂವಾಕ್ ಅನಿಂ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾ ಸದಾಂ ರುಣಿ ಜಾಂವ್ನ್ ಉರ್ತಾಲೊ.

ಮೊಗಾಳ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ವರಾಸ್ ಜಾಲೆ ತರೀ, ತಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಂಚೆ ಗಾಯಾನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮೊನಾನಿಂ ಜಿವಾಳ್ ಅಸಾ...ಅನಿಂ ತೆಂ ಸಂಸಾರ್ ಸರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ಹಿ ಮೊಗಾಚಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಾಲಿ ಮೊಗಾಳ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಕ್ ಭೆಟೊವ್ನ್ ದಿತಾನಾ ಸರ್ಗೀಂ ಭಾಪಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಧಾರಾಳ್ ಅಶಿರ್ವಾದಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆರ್ ದಾಡುನ್ ದಿ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಶೆತಾಂವ್. ಅಮರ್ ತುಜೆ ನಾಂವ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್, ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ.

(ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚೆ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಅನಿಂ ಗಾಯಾನಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಗಾಯ್ಲಾ ತ್ಯಾಚ್ ಬರಿ ಅಸ್ಲೆ ತಾಂಚೆ ಜಿವಾನ್ ಮೊಜ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಹಾಂವೆ ಪಳಯ್ಲೆ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೊ.,
ಪಿಂತುರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್, ಸಾವ್ದಿ ಅರೇಬಿಯಾ)

No comments

Powered by Blogger.