29.ವಿಲ್ಪಿಯಾಬ್....ಶತಮಾನಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ.!


ಹ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚೊ ಕಲಾಕಾರ್ ತುಂ
ಕೊಂಕಣ್ ಮಾಯೆಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಗಾಜಯಿಲ್ಲೊ ವೀರ್ ತುಂ
ಕ್ರೀಸ್ತಾವಾಂಚ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ಝುಜೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ತುಂ
ಕೊಂಕಣ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ನವೊ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲೊ ತುಂ

ಸೊಭಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊಯ್
ಮಿಲಾಗ್ರಿಸಾಂತ್ ಶಿಕ್ಶಣ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಕೆಲೊಯ್
ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಗಾವ್ನ್ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂಯ್
ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ನಾಟಕ್ ಬರೊವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲೆಂಯ್

ಆಡೆಜ್ ಹಜಾರಾಂಚಾಕಿ ಚಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೊದಂ ತುವೆಂ ಘಡ್ಲಿಂಯ್
ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪದಾನಿಂ ವರ್ತೊ ಸಾರ್ ತುವೆಂ ಭರ್ಲೊಯ್
ಸಮಾಜೆಂತ್ ಚಲ್ಚಾ ಅನ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಪದಾನಿಂ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂಯ್
ಅಮ್ಚಾ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ಝುಜೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ತುವೆಂ ದಿಲೊಯ್

"ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನಾ" ಮೀನ ಬಾಯೆಚೊ ಪತಿ ತುಂ ಜಾಲೊಯ್
ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗತಿನ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಯ್
"ವೀಣಾ-ವಿಶ್ವಾಸ್" ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕುಟಾಂಬ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂಯ್
ಕೊವ್ಳೆ ವಯ್ರ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕರ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ವಾಂಟ್ಲೊಯ್

ಕೊಂಕಣ್ ಮಾಯೆಚಿ ಪದಾಂ ಗಾವ್ನ್ "ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್" ಜಾಲೊಯ್
ಪದಾಂ ಬರೊವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಗುಂತುನ್ "ಕೊಂಕಣ್ ಪೊದಂಚೊ ರಾಯ್" ಜಾಲೊಯ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಾನ್ ವಾಡೊವ್ನ್ ತುಂ "ಕೊಂಕಣ್ ಕಲಾರತ್ನ" ಜಾಲೊಯ್
ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದೀವ್ನ್ "ಶತಮಾನಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಜಾಲೊಯ್

No comments

Powered by Blogger.