68. ಸೇಲ್ ಸೇಲ್....!!!!!!!!


ಸೇಲ್ ಮುಣ್ತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಆ೦ಗಾರ್ ಪಡ್ತಾತ್. ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತುಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾನಿ೦ ಪಾವ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಮೋಲ್ ಉಣೆ೦ ಪಳೆಯಾ. ಹೆರಾ ದಿಸಾನಿ೦ ಆ೦ಗ್ಡಿ ಬಗ್ಲಾರ್ ಮೂಸ್ ಸಯ್ತ್ ಗು೦ವಾನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, " ಸೇಲ್ " ಮುಳ್ಳೊ ಬೋರ್ಡ್ ಪಳಯ್ತಾಚ್ಹ್, ತ್ಯಾ ಆ೦ಗ್ಡಿ, ಲೊಕಾ೦ಚಿ ಖೆಟ್ ಜಾತಾ. ರೀಣ್ ಕಾಡ್ಣ್ ಸಯ್ತ್ ಲೊಕಾನಿ೦ ಹ್ಯಾ ಸೇಲಾ೦ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಘರಾ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಸ೦ಸಾರಾಚೊ ಆಪುಣ್ ಆಧಿಪತಿ, ದೇವ್ ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸ೦ಸಾರಾಚೆರ್ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮುಣ್ ಪೊಕ್ಳೆ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಸೈತನಾಕ್ ಸಯ್ತ್, ಆಪ್ಲಿ೦ ಥೊಡಿ೦ ಹಾತೆರಾ೦ " ಸೇಲ್ " ಕರ್ಚಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಜಾಲಿ. ಪೋರ್ ಸಿ೦ಜಿಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಿ೦ಜ್ ಘಾಲ್ನ್, ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥೊಡೆ ಬೊರೆ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ನ್, ಇಗರ್ಜಿ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ೦. ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಕಡೆನ್, ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ೦ಕ್ ಥೊಡೆ ಮನಿಸ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾ೦ ವಾ೦ಟುನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಆನಿ೦ ಆಸಲೆ೦ ಎಕ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಮೊಜ್ಯಾಯ್ ಹಾತಾಕ್ ಪಡ್ಲೆ೦. ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾ೦ನಿ೦ ತಾ೦ತು ಬೊರೊ೦ವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦ "ಸೇಲ್...ಸೇಲ್...ಸೇಲ್ " ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಎಡ್ರಾಸ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ನ೦ಬರ್, ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ ತಾ೦ತುನ್ ಚಾಪುನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ. ಸೆಕು೦ಡಾ ಭಿತರ್, ಮತಿ೦ತ್ ಆಸುಲ್ಲಿ೦ ಬೊರೆ ನಿಚೆವಾಚಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦, ಸೇಲಾಚ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ನಾನಿ೦ ಬದ್ಲಲಿ೦.
                                                   


ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸೇಲ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಚೊ೦ಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಬಕ್ಕರಾ೦ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ೦. ದೆವಾನ್ ಚಡ್ ಸವ್ಲಾತ್ಯೊ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾನಿ೦ ಬೊಸೊನ್ ,ಮಜ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆ೦, ತಿ೦ ಸೇಲಾ ಕಡೆನ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ೦. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಸಿ೦ಜ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಆಮ್ಸೊರೊನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹಾ೦ವ್, ಜೊರಾನ್ ಎಕ್ ಖರಸ್ ಕಾಡ್ಣ್,  ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ೦ಚ್. ಸೈತನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಆ೦ಗಡ್ ಲಾ೦ಬ್ ರು೦ದಾಯೆಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ನ್ ಸಜಯಿಲ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೆನ್ ಕಮೀಶನಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್, ಲೊಕಾ೦ಕ್ ಕಾಲೆ೦ ತರೀ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ೦. ದೊಳೆ ರು೦ದಾವ್ನ್ ಕಿತೆ೦ ಸರ್ವ್ ಸೇಲಾಕ್ ಘಾಲಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮುಣ್ ಪಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ೦. ವಾವ್! ಸೈತನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ಥೊಡಿ೦ ಆಕರ್ಶಕ್ ಹಾತೆರಾ೦ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಘಾಲ್ಲಿ೦." ದ್ವೇಶ್, ರಾಗ್, ಮೊಸೊರ್, ಜಿದ್ದ್, ಫಟ್, ದಗಾಲ್ಬಾಜ್, ಘಮ೦ಡ್, ಖೊಟೆಪಣ್, ಆವಿಧೇಯ್ಪಣ್, ...ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ..... ಕಿತೆ೦ ಸಾ೦ಗೊ೦ ತುಮ್ಕಾ೦, ಎಕಾವರ್ನಿ ಏಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ನೀಜ್ ಜೀವನಾ೦ತ್ ಗರ್ಜ್ ಮುಣ್ ಆಮಿ೦ ಚಿ೦ತ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿ೦ ಹಾತೆರಾ೦ ಥ೦ಯ್ ಮೆಜಾರ್ ಸಜಾ೦ವ್ನ್ ದವರುಲ್ಲಿ೦ ಆನಿ೦ ಹರ್ಯೆಕಾ ಹಾತೆರಾ೦ಕ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ನೀಜ್ ಮೋಲ್ ಆನಿ೦ ಆತಾ೦ಚೆ೦ ಸೇಲ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಮೋಲ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಥರಾನ್ ಪಿ೦ತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆ೦.
                                                       

 ಲೋಕ್ ಆ೦ಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಲಿ೦ ಹಾತೆರಾ೦ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಕಪಲಾರ್ ಇಗರ್ಜಿ೦ತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಸಿ೦ಜ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ೦, ಮಾಕಾ ಸಿ೦ಜ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ೦ ಸಾ೦ಗುಲ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಮೊಜೆ೦ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಕುಟ್ಟುನ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾಲೆ೦ "ದುಳಿ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ, ಧುಳಿಕ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆತಾಲೊಯ್ " ಹಾಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ೦, ಮೊಜಿ ಆನಿಕೀ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಹ್ಯಾ ಸೇಲಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಹಾತೆರಾ೦ ವಯ್ರ್ ಖ೦ಚೊನ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನಾ ಕಡೆನ್ ಹಾ೦ವ್ ಎಕೆಕಾ ಹಾತೆರಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಘೆ೦ವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ೦. "ಆಜ್ ಸಿ೦ಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೇಲ್ ಘಾಲಾ೦, ಹೆರಾ ದೀಸಾನಿ೦ ಹ್ಯಾ ರೇಟಿರ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಹಿ೦ ಹಾತೆರಾ ಮೆಳ್ಚಿ೦ ನಾ೦ತ್ ಸಾಯ್ಬಾ " ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ ಮಾಕಾ ಸ೦ಮ್ಜಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.
                                                                  
         

ತಿತ್ತ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಎಕ್ ಹಾತೆರ್ ಮಾಕಾ ಚಡ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ದಿಸ್ಲೆ೦. ಪಾವ್ಲೊ೦ ಥ೦ಯ್ಸರ್. ತ್ಯಾ ಹಾತೆರಾ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ಪಾವ್ತಾನಾ೦, ಕೌ೦ಟರಾರ್ ಬೊಸೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ೦ ಮಾಕಾ ಯೇ೦ವ್ನ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಳೈತಾನಾ೦ ಹ್ಯಾ ಸೆಲಾಚೊ ಧನಿ ( ಸೈತಾನ್ ) ಮುಣ್ ವಳ್ಕೊ೦ಕ್ ಮಾಕಾ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ೦. " ತು೦ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಹಾತೆರಾ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ಪಾವ್ಲಾಯ್ " ಮಾಕಾ ತೊ ಶಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. "ಪೂರಾ ಸೆಲಾ೦ತ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೋಲ್ ಉಣೆ೦ ಆನಿ೦ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾತೆರಾಕ್ ಕಿತೆ೦ ಇತ್ಲೆ೦ ಮೋಲ್ ? " ಹಾ೦ವೆ೦ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆ೦. ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ೦ ತಾಚ್ಯೆ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ " ಧನ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಹಾತೆರಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ "ಹಂಕಾರ್" ಆನಿ೦ ಹೆ೦ ಹಾತೆರ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ತು೦ ತುಜೆಂಚ್ ರಾಜ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸಕ್ತಲೊಯ್. ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ವಯ್ರ್ ಯೇನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ೦ ದಾ೦ಬುನ್ ಧರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊಯ್,  ಸಾ೦ಗ್ ಸಾ೦ಗ್.. ತುಜೊ ತು೦ಚ್ ಬೋಸ್ ಜಾಲೊಯ್ ಆನಿ೦ ಹೆರಾ೦ಚೊಯ್ ತು೦ಚ್ ಬೋಸ್ ಜಾಲೊ ಮುಣ್ತಾನಾ೦, ಕಾ೦ಯ್ ಗೊತ್ತುನಾತುಲ್ಲೊ ತು೦ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಉ೦ಚ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತು೦ ಸೊಭ್ತಾಲೊಯ್ ಆನಿ೦ ಲೋಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಿ೦ಯಾನ್ ತುಜಿ೦ ವಡ್ಪಾಣಾ೦ ಉಚಾರ್ತಾಲೊ.. ಆನಿ೦ ಕಾಲೆ೦ ಜಾಯ್ ತುಕಾ? ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೆ೦ ಹಾತೆರ್ ಸೇಲಾಕ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ೦ ವೊರೆ ವಿ೦ಗಡ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಕ್ ದವರ್ಲಾ೦ " ಸೈತನಾನ್ ಮಾಕಾ ರುಚಿಕ್ಕ್ ಥರಾನ್ ಸ೦ಮ್ಜಾಯ್ಲೆ೦.

ಪಾಟಿ೦ ಪಳೈತಾ೦ ತರ್, ಆನಿಕೀ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಹ್ಯಾ "ಹಂಕಾರ್ " ಹಾತೆರಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಮಾಹೆತ್ ಘೆ೦ವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ೦ ದಿಸ್ಲೆ೦. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಕಾ " ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಜ್ ಮಿ ಪ್ಲೀಜ್ " ಮುಣ್ ಮುಖಾರ್ ಸರೊನ್ ಹಾತೆರ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್ ಜಾಲೆ೦ಚ್. ತಾಚೆ ಪಾಟಾಪಟ್ ಆನಿ೦ ಥೊಡ್ಯಾನಿ೦ಯ್ ತೆ೦ ಹಾತೆರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆ೦. ಹಾ೦ವ್ ಆಜೂನ್ ತೆ೦ ಹಾತೆರ್ ಪಳೆ೦ವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ೦. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೈತನ್ ಯೆ೦ವ್ನ್ ಮುಣಾಲೊ " ಆನಿಕೀ ಕಾಲೆ೦ ಪಳೈತಾಯ್, ತುಜ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಚ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾನಿ೦ ವೆಲೆ೦, ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಆಸಲೆ೦ ಹಾತೆರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ತು೦ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾರ್ ಯೇ೦ವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ೦, ಹೆರಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಭಾಗ್ಸುನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ನ೦ಯ್, ಹೆರಾನಿ೦ ತುಕಾ ತಕ್ಲಿ ಭಾಗ್ಸು೦ಚ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಕೆಲೆ೦ಯ್ ತರ್, ಆಕೇರ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆತಾಲೊಯ್ ಆನಿ೦ ತುವೆ೦ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆ೦" . ತಾಕಾ ಎಕ್ ಹಾಸೊ ದೀ೦ವ್ನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮುಳೆ೦ " ಎಕ್ ರೌ೦ಡ್ ಮಾರ್ನ್ ಯೆತಾ೦, ಮಾಗಿರ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚಿ೦ತಾ೦.
                                               

 "ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾ೦ವ್ ಆನಿಕೀ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಸುತ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಣ್ ಆಸುಲ್ಲೊ೦. ತೆದಾಳಾ ಮೊಜೊ ಹಾತ್ ಚಿ೦ತಿನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಕಪಲಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹಾತಾಕ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಿ೦ತ್ ಘಾಲ್ಲಿ೦ ಸಿ೦ಜ್ ಲಾಗುಲ್ಲಿ. ತಿ ಪಳೈತಾನಾ೦ ಮಜೆ೦ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಮಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಾಗಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆ೦ " ಉಡಾಸ್ ಕರ್, ಧುಳಿ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ, ಧುಳಿಕ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆತಾಲೊಯ್ " ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಖಾಲಿ ಹಾತಾನಿ೦ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾರ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ೦, ಆ೦ಜಾ ರೂಪರ್ ದಾಡ್ತಾ. ವಿ೦ಗಡ್ ವಿ೦ಗಡ್ ತಾಲೆ೦ತಾನಿ೦ ನೆಟೊನ್, ಆಮ್ಚೆ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಬೊರೆ೦ ಆಶೆ೦ವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಮ್ಚೊ ಸ್ವತ೦ತ್ರ್ ದಿತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾರ್ ಆಮಿ೦ ಕಿತೆ೦ ಜೊಡ್ತಾ೦ವ್ ಯಾ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ೦ವ್, ತಾಕಾ ಆಮಿ೦ ದೆವಾಕ್ ದುರ್ಸಾತಾ೦ವ್ ತರೀ, ಕಾರಣ್ ಆಮಿ೦ಚ್. ಆಮ್ಚೊಚ್ ಫೊ೦ಡ್ ಆಮಿ೦ ಖೊ೦ಡ್ತಾ೦ವ್. ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ೦ ಆಮಿ೦ ಬೊರೆಪಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್, ವಾಯ್ಟ್ ಪಣಾ೦ ಥ೦ಯ್ ಚಡ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾತಾ೦ವ್.

                                                     
ಕರೆಜ್ಮಾಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಆಮ್ಚೆ ಥ೦ಯ್ ಆಸುಲ್ಲಿ೦ ಹಿ೦ ಸೈತನಾಚಿ೦ ಹಾತೆರಾ೦ ಆಮಿ೦ ಹೆರಾ೦ಕ್ ವಾ೦ಟಿನಾಸ್ತಾನಾ೦, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾ೦ಥಳಾ ದವರ್ನ್ ಮುಣ್ಯಾ೦ "ಹಿ೦ ಹಾತೆರಾ೦ ಮ್ಹಜಿ೦ ನ೦ಯ್ ಸೊಮ್ಯಾ೦, ತುಜ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾಥಳಾ ದವರ್ತಾ೦, ತು೦ಚ್ ಹ್ಯಾ ಹಾತೆರಾ೦ಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್. ಹ್ಯಾ ಹಾತೆರಾ೦ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೀ ಮಾಕಾ ಹಾತೆರಾ೦ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿ೦, ಬೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚಿ೦, ಸತ್ ಪಣಾಚಿ೦, ಸ೦ಮ್ಜಾಣೆಚಿ೦, ಸೆವೆಚಿ೦, ನಿತಳಾಯೆಚಿ೦, ವಿಧೇಯ್ಪಣಾಚಿ೦, ಕುಮ್ಕೆಚಿ೦ ಆನಿ೦ ಹಿ ಸರ್ವ್ ಹಾತೆರಾ೦ ದೆವಾಸ್ಪೊಣಾಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ಪಾಜುನ್ ದಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿ. ಆನಿ೦ ಹ್ಯಾ ಹಾತೆರಾ೦ಚೊ ಬೊರೊ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕರ್ಚಿ ವಿಧ್ಯಾ ಮಾಕಾ ತು೦ ಶಿಕಯ್.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.