64. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ....ಅಧ್ಯಾಯ್ ಚಾರ್.

1948 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಷಂ ವಿರೊಧ್ ದಂಗೊ ಉಪ್ಜಲೊ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮದರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಹೌರಾ ಮುಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಲಿ, ತಿ ಅಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚಿ ನಂಯ್ ಅಸ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೋಕ್ ತಿಚೆ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ಗುಣ್ಗುಣೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಹೆಂ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಮದರ್ "ಅಮಿಂ ಸರ್ವ್ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಜೈ ಭಾರತ್" ಮ್ಹಣ್ ಹಿಂದೆಂತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಂಚೆ ತೋಂಡ್ ದಾಂಪಯ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಂಯ್ "ಭಾರತ್ ಏಕ್ ದುಬ್ಳೊ ದೇಶ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಜಾಯ್ ...ತಿತ್ಲಿ ಅಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಅಸಾ, ಖಂಯ್ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯ್ ಅಸಾಗೀ, ಥಂಯ್ ದೇವ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ, ತಶೆಂ ಅಸ್ತಾಂ ದೆವಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾ, ಹಾಂವೆ ಮೆಲ್ಯಾರಿ-ಜಿಯೆಲ್ಯಾರಿ ಹೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ದೇಶ್" ಮುಳ್ಳೊ ಉಗ್ತೊ ಸಂದೇಶ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾಕರ್ಚಿ ಅಪ್ಲಿ ಇಚ್ಚಾ ತಿಣೆಂ ಪಾಸರ್ಲಿ.

1948 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮದರ್ ಆನಿ ತಿಚೊ ಪಂಗಡ್ ಮೋತಿಗಿಲ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಂತ್ ಅನಾಥಾಂಕ್ ಆನಿ ಗತ್ ಅಧಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾಲಿಂ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ತಾಂಕ ಪೊಟಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳೆನಾತ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಉಂಡ್ಯಾಗಾರ್ (ಬೇಕರ್) ಡೊಮಿನಿಕ್ ಪಿರೇರಾ ಮುಳ್ಳ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ಪೌಂಡ ತಿತ್ಲೆ ಉಂಡೆ ತಾಂಕ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಮದರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಕರ್ತಾ. ತಿಣೆಂ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗೊ ’ನಿರ್ಮಲ್ ಹ್ರದಯ್’ ಏಕ ಕಾಳಿಮಾತ ದಿವ್ಳಾಚ ಕುಶಿನ್‍ಂಚ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೊ ಪೂಜಾರಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮದರ ವಿಶಿಂ ನಾಕ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಗುಂತುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಮುನಿಸಿಪಾಲ್ ಕಮಿಶನಾಕ್ ದೂರಂ ದಿತಾಲೊ, ಹೆಂ ಮದರಕ್ ಬೊರೆಂ ಗೊತ್ತಾಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಮದರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ತೆಲಿ, ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತ್ಯಾಚ್ ದಿವ್ಳಾಚೊ ಪೂಜಾರಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ 28 ವರ್ಸಾಚ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಟಿ.ಬಿ. ಪಿಡಾ ಲಾಗೊನ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ನಾಂ ಜಾಲೆ, ತವಳ್ ಮದರ್ ತಾಚ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ತಾಕ ನಿರ್ಮಲ್ ಹ್ರದಯಾಕ್ ಅಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಪೂಜಾರಿ ಮದರಚ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ತಾ.

ತಾಣೆ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉದ್ಗಾರ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ "ಹಾಂವೆ 28 ವರ್ಸಾಂ ತ್ಯಾ ದೇವಿಚಿ ಪೂಜಾ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಮಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ತ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಪಿಲಿ, ಪೂಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾಂ, ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಅವಯ್ಚಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆ ತ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ದೆಕ್ಲೊ" ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ಕಳೊವ್ನ್ ಯೆತಾ, ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ತಿಣೆ ತ್ಯಾ ಅನಾಥ ಥಂಯ್ ದಾಕಯ್ಲಾ ಅಸ್ತಲೊ ಆನಿ ತಿಚಾ ಅವಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಅಸಾಗೀ ?

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮದರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಕ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾ, ತಾಚಿ ಪ್ರಜ್ನಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಚ್ ತೊ ಮದರಾಕ್ ಒಳ್ಕತಾ, ತಿಚಿ ದಯಾಳಾಯ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ತಿಕಾ ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ತುಜೊ ಜೆಜು ತುಜೆ ಬರಿಚ್ ದಯಾಳಿ, ಮೊಗಾಳಿ ಆನಿ ಕಣ್ವಾಳಾಯೆಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ" ಮೊಗಾಚನೊಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಿಚಾ ಸೆವೆಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಥರನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಅಸ್ಚಿ (ಪಿಶಿ) ಸ್ತ್ರೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ದಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ, ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಿಂ ತಿಕಾ ದರುಂಕ್ ಹರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಜಾಯ್ನಾಂ ಜಾತ, ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮದರ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತೀಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ಭೆಟ್ತಾ ಆನಿ ಮದರಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂಚ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಏಕಚ್ಚಾಣೆ ರಾವ್ತಾ, ಮದರಾನ್ ತಿಚ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಾಂತ್ ಜಾತ ಆನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾ, ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಚೊ ದೈವಿಕ್ ಗೂಣ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಮ್ಜಾತಾ.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.