63. ಗರ್ಜೆವಂತಾ ಥಂಯ್ ಲಾನ್ಶಿ ಏಕ್ ಕರ್ನಿ, ವರ್ತೆ ಇನಾಮ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಚಾ ಕದ್ರಿ ಕೈಬಟಲ್ ಎಕಾ ದುಬ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸ್ಟೀವಾನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಮೊಸ್ತು ಕಸ್ಟಾರ್ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಮೊಸ್ತು ಚಿಂತ್ಚಿ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ತಾಚಿ ಜಾಲಿ, ಪೂಣ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಜಳ್ಕಾನಾಶೆಂ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ನಂತೂರ್, ಕದ್ರಿ ಕೈಬಟಲ್, ಶಿವಬಾಗ್, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ನಂದಿನಿಚೆ ದೂದ್ ಅನಿಂ ಖಬ್ರೆಪತ್ರಾಂ ವಿಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವೆಚೆಂ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆ ಜೀವನ್ ಜಾಲೆಂ ಸ್ಟೀವಾನಾಚೆ.

ನತಾಲಾಂಚಾ ಅನಿಂ ದಸರಾ ರಜೆಚಾ ವೆಳಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಥಾಂವ್ನ್ ರಾಂದಾಯ್, ಆಸ್-ಪಾಸ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ತಶೆಂಚ್ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಗುಜುರಿ ಸಾಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್ ತೊ ಘೆವ್ನ್ ಬಂದ್ರಕಡೆನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಪಯ್ಶೆ ಜಮೊ ಕರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಪಳಯ್ತಾಲೊ. ಸಗ್ಲೊ ದೀಸ್ ವೊತಾಕ್ ಚಲೊನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ತೊ ಕಂಗಾಳ್ ಜಾತಾಲೊ.

ದನ್ಪಾರಾಂಚಿ ತೀನ್ ವ್ಹರಾ ಜಾಲಿಂ ತರೀ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಎಕಾ ಘರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಘರಾಕ್ ತೊ ಮೆಟಾ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜೋರ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಟೆರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಪೊಟಾ ಭುಕೆ ಖಾತಿರ್ ಜೆವಾಣ್ ವಿಚಾರುನ್ ಅನಿಂ ಪಾರಿಕ್ಪಣ್ ಜಾಂವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಗರ್ಜೆಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ವಾ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ತೊ ತ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ಗೇಟ್ ಉಗ್ತೆ ಕರುನ್ ಭಿತೆರ್ ವೆತಾ.

ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಲಿ ಸೊಭಿತ್ ತರ್ನಾಟಿ ಸ್ತ್ರಿ ಅಸ್ಲಿ. ಸ್ಟೀವಾನಾನ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಲ್ಹಾಗಿಂ ಜೆವಾನ್ ವಿಸಾರ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಏಕ್ ಕೊಪ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ. ದನ್ಪಾರಾಂಚೊ ಭುಕೆಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಸ್ತ್ರಿ ಉದ್ಕಾ ಬದ್ಲಕ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದೂದ್ ಭಿತೆರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾ ಅನಿಂ ಸ್ಟೀವಾನಾಕ್ ದಿತಾಂ. ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬ್ತಾನಾ ತೊ ಥಂಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ವೆಚಾ ಪಯ್ಲೆ ತಾಣೆ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾರಿಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ತುಂವೆ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚೆ ನಾಕಾತ್, ದೆವಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸ್ಟೀವಾನ್ ಥಂಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಮ್ಹುಖಾರ್ ವೆತಾ.

ವರ್ಸಾಂ ಸಬಾರ್ ಉಬ್ಳಿ. ತಿ ಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಾಯ್ವೊಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ತಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ತಾ, ಅನಿಂ ಎಕಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ ಪಿಡೆಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ತಿಚಾ ಪಿಡೆಕ್ ವಕಾತ್ ದಿಂವ್ಚಾಂತ್ ಸಲ್ವಾತಾತ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಥಂಯ್ಸಾರ್ ಯೆತಾ ಅನಿಂ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ಥಂಯ್ ದೀಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ತಾ, ತೊ ಚಿಂತಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಪಳಯ್ಲಾ, ಅಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ವಳ್ಕಾತಾ ಅಶೆಂ ತೊ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರುಂಕ್ ಅಯ್ತೊ ಜಾತಾ ಅನಿಂ ಅಪರೇಶಾನ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ ತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ,

ನಂತರ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೇಕ್ ಏಕ್ ಖಂತ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಕೀ ಅನಿಂ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಜಿಣಿ ಭರ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚಿ ಖಂತ್ ಜಾಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ತಿಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅನಿಂ ವೈದಿಕ್ ಜತನ್ ಮೊಸ್ತು ಮಾರ್ಗಾಯೆಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾನಾ ಬಿಲ್ಲ್ ತಿಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇಂವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾ, ಮೊಸ್ತು ಪಯ್ಶೆ ಬರವ್ನ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಬಿಲ್ಲಾರ್ ತ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಬರಯ್ಲಿ. ಅನಿಂ ತಿ ಪ್ರಾಯ್ವೊಂತ್ ಸ್ತ್ರಿ ತಿ ಚೀಟ್ ಅಶಿ ವಾಚ್ತಾ, "ಸಗ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಾರಿಕ್ ಕೆಲಾಂ, ಎಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದುದಾ ವರ್ವಿಂ" ಮೊಗಾ ಸವೆಂ ದಾಕ್ತೆರ್ ಸ್ಟೀವಾನ್.

ಸಂದೇಶ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ ಥಾಂವ್ನ್ - "ಅನಿ ಜೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತೀ ಲ್ಹಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ದೆಕುನ್, ಏಕ್ ಕೊಪ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ಲೆಗುನ್ ದಿತಾಂ, ಸತ್-ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ, ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ತಾಕಾ ಚುಕಾಸೊನಾ. - ಮಾತೆವ್ 10-42"
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.