61. ಸಾ೦ಕೊವ್!!!

ಬಾ೦ದ್ತಾ ವಾಳಾಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ಸಾ೦ಕೊವ್,
ಚಲೊನ್ ವೆಚಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಜಾಯ್ ಸಾ೦ಕೊವ್,
ಜಾ೦ವ್ ತೊ ಕಸಲೊಯ್ ಥರಾಚೊ ಸಾ೦ಕೊವ್,
ಮೆಳಯ್ತಾ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಮ್ಚೊ ಸಾ೦ಕೊವ್,

ರುಕಾಡಾಚೆ, ಮಾಡಾಚೆ, ಮಾಡಿಯಾ೦ಚೆ ಮಾತಿಯೆಚೆ ಸಾ೦ಕೊವ್,
ಪಾವಯ್ತಾತ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಮ್ಚಾ ಪೊ೦ತಾಕ್ ತೆ ಸಾ೦ಕೊವ್,
ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ಬಾ೦ದ್ತಾ೦ ಸಾ೦ಕೊವ್,
ಜಾಲಿ ವಾಟ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ತೊ ಸಾ೦ಕೊವ್,

ಬಾ೦ದ್ತಾ ಸ೦ತೊಸಾಚಾ ಗಾ೦ಚಾನ್ ತೊ ಸಾ೦ಕೊವ್,
ಕುಟ್ಮಾ೦ಕ್ ಕುಟ್ಮಾ೦ಥ೦ಯ್ ಸಾ೦ಗಾತ್ ದಿತಾ ತೊ ಸಾ೦ಕೊವ್,
ಬಾ೦ದುಕ್ ಚಿ೦ತಲ್ಲೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಹೊ ಸಾ೦ಕೊವ್,
ಸಾ೦ಕವಾಕ್ ಸು೦ಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ೦,

ಸಕ್ಕಡ್ ಮೊಗಾನ್ ಮುಣ್ತಾನಾ೦,
ಮೆಚ್ವೊನ್ ಬೊಳ್ ತಾಕಾ ದಿತಾನಾ೦,
ಮೆಳೊ೦ಕ್ ಯೆತಾತ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಪೊಳೆನಾಸ್ತಾನಾ,
ಇತ್ಲೊ ಮೊಗಾಳ್ ಬಾಧವ್ಪೊಣಾ೦ಚೊ ಜಾತಾನಾ,
ಮಕಾ ಎಕ್ ಉತಾರ್ ಮೊಗಾಚೆ೦ ಯೆತಾನಾ,
ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಸಾ೦ಕೊವ್,
ರಚು೦ಕ್ ರೂ೦ದ್ ಮಾಟೊವ್,
ಸಕ್ಡಾ೦ಚೊ ತೊ ಭಾ೦ಧವ್,
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.