60. ಮಾಸ್ಳಿ...(ದರ್ಯಾಚಿ ಮಾಹಾಳಿ) Sea Fish.

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆ ಮುಳಾಚಾ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಗಾವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಜೆವ್ಣಾಂ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ದರ್ಯಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗೊ ಘೆತಾ. ವೈಜ್ಣಾನಿಕ್ ಭಾಶೆನ್ ಓಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟ್ಟೀ ಆಸಿಡ್ (ಇ.ಪಿ.ಎ. ಆನಿ ಡಿ.ಎಚ್.ಎ.), (Omega-3 Fatty Acid) ಪ್ರೊಟೀನ್, ಆನಿ ಉಣಿ ಪಾಡ್ ಚರಾಬ್ (ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್) ಆಸ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ, ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಂಚಾ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಕುಡಿಚಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್, ಮೆಂದು ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂಚಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್, ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಆನಿ ರಗ್ತಾ-ನಾಳಾಂಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್, ಕೊಲೆಸ್ತ್ರಾಲ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್, ರಗ್ತಾ ದಾಂಬ್ (ಬಿ.ಪಿ.) ಸ್ತಿಮಿತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಗರ್ಜ್.

ತಾರ್ಲೆ (Sardine), ಬಾಂಗ್ಡೆ (Mackrel), ಸಾಲೊಮೊನ್, ಟ್ಯುನಾ, ಅರ್ಕ್ಟಿಚ್ ಚಾರ್, ಸೆಬಲ್ ಫಿಶ್, ಆಂಚೊವಿ, ಹೆರೀಂಗ್, ಫಾರ್ಮಾಚಾ ಕುಬೆ ಆನಿ ರೈನ್ಬೊ ಟ್ರವ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೇನಿ ಓಮೆಗಾ-3 ಬರ್ಪೂರ್ ಮಾಫಾನಿ ಆಸಾ. ಫಕತ್ ಮಾಸ್ಳೇಚಿ ಏಕ್ ದೊಯ್ ಕಡಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಬೊಶಿ ಶಿತ್ ಜೆವ್ಯೆತಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಚುಕ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿತ್ ರುಚಾನಾ. ಮಸ್ಳೆಚಿ ರುಚ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಆಬಾ-ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ಕಿ ದೀಸಾಂದೀಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಜಾಯ್. ೧೫೦ (150 gram) ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕಾ ದೀಸಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪನ್ನಸ್-ಸಾಟ್ ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೀನ್ ದಿತಾ.

ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಂದ್ವಾಚೆ ಖಾನ್. ಮಾಸ್ಳಿ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್, ಉಗ್ಡಾಸ್ ಚಡ್ತಾ. ತಾರ್ಲೆ, ಬಾಂಗ್ಡೆ, ಇಸೊನ್, ಸಲೊಮೊನ್, ಟ್ಯುನಾ ಹ್ಯಾ ಮಾಸ್ಲೆನಿ ಟೈರೊಸಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಮಿನೊ ಆಸಿಡ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಜಿರ್ವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಚಡಯ್ತಾ. ಪರಿಕ್ಶೆಕ್ ವೆತಾನಾ ವ ಕಸ್ಟಾಂಚಾ ಮೀಟಿಂಗಾಕ್ ವೆತಾನಾ ವ ಚೆಸ್ಸ್ ಖೆಲೊಂಕ್ ವೆಚಾ 2-3 ಗಂಟ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ಲಿ ಖಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬಾರಿ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮಾಸ್ಳೆಂತ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ ೧೫೦-೨೦೦ (150-200) ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಆಸಾತ್, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಫಾಚಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಮಾಸಾಕ್ (ದುಕೊರ್, ಮಟನ್, ಬೀಫ್ ) ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಳಿಂತ್ ಉಣೆಂ ಕ್ಯಾಲರಿ ಆನಿ ಚಡ್ ಪೊಷಕಾಂಶ್ ಆಸಾತ್.

ತೇಲ್ (ಓಯ್ಲಿ) ಮಾಸ್ಳೇಂತ್ ಓಮೆಗಾ-೩ ಚಡ್ ಮಾಫಾನ್ ಆಸ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಸೆಲೆನಿಯಾಂ, ಎಂಟಿ ಓಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಬರ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ಆಸಾ. .ಆಚೆಂ ಆಂಗ್ ಓಮೆಗಾ-3 ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ಉತ್ಪತ್ ಕರಿನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿ ಆಸಾ :-

- ಕುಡಿಚಾ, ಮೆಂದ್ವಾಚಾ, ದೊಳ್ಯಾಂಚಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ
- ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ
- ರಗಾತ್ ಗಿಟೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾ
- ರಗ್ತಾಚೊ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್, ಟ್ರೈ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್, ಆಂಗಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾ ದಾಂಬ್ (ಬಿ.ಪಿ.) ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾ.
- ಮೊಟಾಯೆಚೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾ
- ಮಾನಸೀಕ್ ಖಿನ್ನತಾ, ದೂಕ್, ತಕ್ಲಿ ಫಡಾ ಫೊಡ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾ
- ಹಾಡಾಂ ಆನಿ ಸಂಧೀ ದೂಕ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ
- ಆಂಗಾಚಿ ಕಾತ್ ಬರಿ ತರ್ನಿ ಕರ್ತಾ
- ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ವಾಡಾಯ್ತಾ
- ದೊಳ್ಯಾ ದೀಸ್ಟ್ ಆನಿ ಫೊಕಸ್ ಚಡಯ್ತಾ.
- ಸ್ರೀಯಾಂ ಥಂಯ್ ಪ್ರಸವ ನಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಮಾನಸೀಕ್ ಖಿನ್ನತಾ ಉಣಿ ಕರ್ತಾ
- ತಕ್ಲೆ ಟ್ಯುಮರ್ ವಾಡಾವಳ್ ಉಣಿ ಕರ್ತಾ
- ಪ್ರಾಸ್ಟೆಟ್, ಆಲ್ಸಾರ್ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಸಾಯ್ ದಿತಾ
- ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಮೂಡ್ ಸಮಾ ಕರ್ತಾ
- ಸಿಝೊಪ್ರೆನಿಯಾ, ಆಲ್ಜೆರ್ಮೆರ್, ಕ್ರೋನ್, ಕೊಲಿಟಸ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ,
- ಸ್ರೀಯಾಂ ಥಂಯ್ ಅವ್ದೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಸವ್ (ಉಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಜಡಯ್) ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾ.
- ರಗಾತ್ ಪತೊಳ್ ಕರ್ತಾ, ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಆಡಾಯ್ತಾ
- ಮೈಗ್ರೈನ್ , ವರ್ಯಾ ನಾಳಾಚೆಂ ಆಸ್ತಾಮಾ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾ
- ಸರ್ವೆಚಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಝುಜ್ತಾ.

ರಾಂದ್ವಾಯೆಂತ್ ಮೊಸ್ತ್ ಉಣ್ಯಾ ಮಾಫಾರ್ ಓಮೆಗಾ-3 ಆಸ್ತಾ. ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಯ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾನಿ ಹ್ಯೊ ರಾಂದ್ವಾಯ್ ವಪಾರ್ಯೆತ್.

- ಸಲ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್ಲೆ ಸಗ್ಲೆಂ ದಾನ್ಯ್ (ಗ್ರೈನ್), ಸಗ್ಳೊ ಗೊಂವ್, ಮುಂಗೆಲ್ಲೊ ಗೊಂವ್
- ಮುಂಗೆಲ್ಲೊ ಮೂಗ್, ಚಣೆಂ ಆನಿ ಇತರ್ ದಾಳಿ
- ತೀಳ್
- ರಾಂದುಲ್ಲೊ ಸೊಯಾಬೀನ್
- ವಾಲ್ ನಟ್ಸ್
- ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ ಆನಿ ಇತರ್ ಪಾಚ್ವೊ ಪಾಲೊ
- ಲೆಗುಮೆಂತಾ.

ತಡಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆನಿ (ವ್ಹಡ್ಲೆ ಬಾಂಗ್ದೆ, ತಾಟೊ, ಟ್ಯುನಾ, ಸ್ವೊರ್ಡ್ ಫ್ಹಿಶ್, ಟೈಲ್ ಫಿಶ್) ಕೆಮಿಕಲ್ (ಮಿತಾಯ್ಲ್ ಮರ್ಕುರಿ, ಪಾಲಿ ಕ್ಲೊರಿನೆಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಹಿನಾಯ್ಲ್) ಆನಿ ಪ್ರದುಶನ್ ಹಳ್ಟ್ ಮಾಫ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾ ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸುಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹನ್ಶನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಕಾತ್ ಆನಿ ಚರಾಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಲ್ತ್ ಮಾಫಾನ್ ವಪಾರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಜ್ನಾನ್ ಸಂಶೊಧನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಮಾಸ್ಳೆಂತ್ ನಾರ್ ವ ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ ನಾಂ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ನಾರ್ಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಡಿ ಕರ್ನ್ ವ ಇತರ್ ರಾಂದ್ವಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ.

ಆಧಾರ್ : ಅಂತರ್ ಜಾಳ್ ಆನಿ ವಿವೀಧ್ ಬೂಕಾಂ ಮುಳಾಂ.

ಸುಕ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ ರೆಸೆಪಿ :-
( ಬಾಂಗ್ಡೆ, ಕೊಲ್ಲಕೊರು, ಲೆಪೊ, ಖಾರೆಂ, ಎರ್ಲ್ಯೊ ವ ಇತರ್ ಸುಕಿ ಮಾಸ್ಳಿ )

1 ವೊಳೆಂ ನಾರ್ಲ್
8 ಮಿರಿಯಾಂ
1 ಚಾ ಕುಲೆರ್ ಕನ್ಪಿರ್
7 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ
1/4 ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ
1/5 ಚಾ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ
2 (1+1) ಪಿಯಾವ್
3 ಬೊಯೊ ಲೊಸುಣ್
2 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೇಲ್
ರೂಚಿಕ್ ಮೀಟ್
1 ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ತೊರ್.

ನಾರ್ಲ್, ಕನ್ಪಿರ್, ಮಿರಿಯಂ, ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, ಜಿರೆಂ,ಲೊಸುಣ್, ಪಿಯಾವ್, ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಆಳೆನ್ ಗಂದ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್. ಖಂಚಿಯ್ ಏಕ್ ಸುಕಿ ಮಾಸ್ಳಿ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಭಿಜತ್ ಘಾಲ್. ಸುಕಿ ಮಾಸ್ಳಿ, ಶಿಂದುಲ್ಲೆಂ ತೊರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಿಯಾವ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕಡ್. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಆಳೆನ್, ಆಳೆನಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ ಹಳ್ತ್ ಕರ್. ಖತ್ಕತೊ ಆಯಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರಾಂ ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್. ಪರ್ಮಳಾಚೆಂ ರುಚೀಕ್ ನಿಸ್ತೆಂ ತಯಾರ್.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.