59. ಬೈಬಲ್ ಲಿಸಾಂವ್ - 4

(ಅದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲಾಂ)
ಆಯ್ಲಿ ದೆವಾಚಿ ಘಡಿ, ಕರು೦ಕ್ ತಾಚೊ ವಿಚಾರ್,
ಪಿಶ್ಯಾ ನೆಣಾ೦ಯ್. ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿ೦ ತುಜೊ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್,
ಕೊಣಾ೦ಕ್ ಜಾತೆಲಿ ತುಜಿ ಹಿ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್,
ಕೆಲ್ಲಿ ತುವೆ೦ ದಾಸ್ತಾನ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಅಧಿಕ್?.

ಅಸಲಿ ಗತ್ ಜಾತೆಲಿ ದಿರ್ವಿ೦ ಪು೦ಜಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಆಪ್ಣಾಕ್,
ಪೂಣ್ ದೆವಾ ಹುಜ್ರಿ೦ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾಕ್,
ಜಾತೆಲಿ ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ವೊಡ್ವಿಕ್.

ಆಯ್ಚಾ ಕಾಲಾರ್ ಕೋಣ್ ತೊ, ದಿರ್ವೆ೦ ಚಡೊ೦ಕ್ ಚಿ೦ತಿನಾತ್ಲೊ?
ಆವಯ್/ಬಾಪೊಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚಿ, ಖ೦ತ್ ಕರಿನಾತ್ಲೊ?
ಕರ್ತಾತ್ ಭಾ೦ಗಾರ್ ಶಿ೦ಗಾರ್, ಭುಗ್ರ್ಯ್ವ್ವಾ೦ಚಾ ಭವಿಶ್ಯಾಕ್?
ಚಿ೦ತಾತ್ ತಶೆ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಜಾತಾ ತಾಂಚಿ ಖ೦ತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮಯಾಕ್?

ಭುರ್ಗಿ/ಬಾಳಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್, ಹ್ಯಾ ಗರ್ವೀ ಗ್ರೆಸ್ತಾಚಾ ಕವನಾಕ್ ಕಾನ್ ದಿಯಾತ್,
ಚಿ೦ತುನ್ ತುಮಿ ರಾವಾತ್ ಸದಾ೦ನೀತ್ ಹೆ೦ ಸತ್
ತವೊಳ್ ಧೆಧೆಸ್ಫೊರ್ ಜಾಯ್ಶೆ ನಾ೦ತ್
ಭುರ್ಗಿ೦ಬಾಳಾ ಆಯ್ಕಾತೆಲಿ೦ ತುಮ್ಚೆ೦ ರಾಜಾ೦ವ್ ಸದಾನೀತ್.

ತುಮಿ೦ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ನಾ೦ತ್ ಕೆದಿ೦ಚ್ ಚುಕಿದಾರ್,
ದುಕಾ೦ ಗಳೊ೦ಚೆ ನಾ೦ತ್ ಪಾದ್ರಿ-ಮಾದ್ರಿ೦ ಮುಕಾರ್,
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ೦ ಪೊಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಸಮಜ್ಧಾರ್.
Powered by Blogger.