56. ದೋನ್ ಅಜಾಪಾಂ...!!!!

ಸಾ೦ತ್ ಆ೦ತೊನಿಚೆ ನೊವೆನ್ ದರ್ನ್, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಭು೦ಯ್ ಪಡುಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಸಾ೦ತ್ ಆ೦ತೊನಿಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್  "ಆ೦ತೊನಿ" ಮುಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆ೦. ಪ್ರಶಾ೦ತ್ ಅನಿ೦ ಶೈಲಾಕ್ ಹೊ ಪುಸುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಳೊ. ವೊಯ್ರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾವ್ಳೋ ವರಿತ್, ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೂಯ್ ವರೀತ್ ಮುಣ್, ಆ೦ತೊನಿಕ್, ಹಾ೦ಡಿ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್ ಲಾಡ್ ಕೆಲಿ. ಕುಮ್ಗಾರ್, ಕ್ರಿಜ್ಮಾಕ್ ಹಜಾರೊ೦ ಲೊಕಾ೦ಚೆ೦ ಜೆವಾಣ್. ವಾಡ್ಲೊ ಆ೦ತೊನಿ   ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲಾತಾ೦ ಮಧೆ೦. ಕಸ್ಟ್ ದುಖಾಚೆ೦ ವಾರೆ೦ ಆದಾಳ್ನಾಶೆ೦ ಪ್ರಶಾ೦ತ್ ಅನಿ೦ ಶೈಲಾನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ದವರ್ಲಿ.

ಆ೦ತೊನಿ೦ ಕೊಲೆಜಿಚಿ೦ ಮೆಟಾ೦ ಚಡ್ಲೊ . ಪುಟ್ಲಿ೦ ತಾಕಾ ಲಾ೦ಬ್ ಶಿ೦ಗಾ೦. ಇಗರ್ಜಿಚಿ ವಾಟ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ ಅನಿ೦ ಬಾರ್, ನಾಯ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾ೦ಚಿ ವಾಟ್ ದಿಸ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಚಕ್ಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ , ಸುರು ಜಾಲಿ ಭೊ೦ವ್ಡಿ,  ಇಸ್ಟಾಗತೆರ್. ಸಿಗ್ರೆಟ್, ಸೊರೊ ಅನಿ೦ ಸರ್ವ್ ಸ೦ಸಾರಿಕ್ ವೊಡ್ಣೆ೦ ರುಚೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ದೆವಾಸ್ಪೊಣಿ೦ ಆವೊಯ್ ಬಾಪುಯ್, ಪುತಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ೦ ರಾತಿಚ್ಯಾ ತೆರ್ಸಾಕ್. ಪಾವ್ತಾಲೊ ಆ೦ತೊನಿ ಭರ್ತಿ ಭಾರಾ ವರಾಂಕ್ ಮೊಧ್ಯಾನೆರ್ ಲೊಕೊನ್, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡೀತ್ತ್.

ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ ಪ್ರಶಾ೦ತ್ ಅನಿ೦ ಶೈಲಾಚೆ. ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಸಮ್ಜೊ೦ವ್ಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್. ಪೊಪಾಳ್ ಅಸ್ತಾನಾ೦ ವೊ೦ಟ್ಯೆ೦ತ್ ದವರ್ನ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ಕ್ ಜಾತಾ, ಅತಾ೦ ಮಾಡಿ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಉಭೆ೦ ಜಾಲ್ಲೊ ಆ೦ತೊನಿ. "ಬೊರೊ ಜಾ ಪೂತಾ, ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೊ ಸೊಡ್ಣ್, ಬೊರಿ ದೆವಾಸ್ಪೊಣಾಚಿ ಜಿಣೀ೦ ಸುರು ಕರ್ "ಆವೊಯ್- ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಪಾ೦ಯಾ೦ಕ್ ಪಡೊನ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನ೦ತಿ ಕೆಲಿ. ದೇವ್..ದೇವ್..ಅನಿ೦ ದೇವ್ ! ಕೊಣೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ದೇವ್ ಅಸಾ ಮುಣೊನ್. ಹೆ೦ ಪೂರಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಮೂಡನ೦ಬಿಕೆ. ತು೦ಮ್ಕಾ೦ ಪಿಶೆ೦ ಲಾಗ್ಲಾ೦ ಮುಣ್, ಮಾಕಾ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ೦" ಆ೦ತೊನಿಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦, ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚಿ೦ ಕಾಳ್ಜಾ೦ ಶಿ೦ದುನ್, ರಕ್ತಾಭರಿತ್ ದುಖಾ೦ ಹಾಡೈಯ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦.

ಏಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಬುರ್ಗೊ ಜಾಯ್ ಮುಣ್ ಮಾಗುಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶಾ೦ತಾನ್ ಅಜ್ ಧುಕಿನ್ ಮುಳೆ೦ "ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಜಿ ಗೊ೦ಮ್ಟೀ ಚಿಡ್ಡಿಲ್ಲಿ ತರ್, ಅಜ್ ಹೆ೦ ಉತಾರ್ ತುಜೆ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಅಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಆಸುಲ್ಲೆ೦" ಆ೦ತೊನಿನ್ ರಾಗಾರ್ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಅಸುಲ್ಲಿ ಇಮಾಜ್ ಕಾಡ್ಣ್, ಧರ್ನಿರ್ ಮಾರ್ಲಿ ಅನಿ೦ ಮುಳೆ೦ "ಧರಾ, ತುಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಪಿಟೊ ಜಾಲೊ ಅನಿ೦ ಮುಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೆವಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಮಾಕಾ ಬೂದ್ ಬಾಳ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗ್ರುತ್ "

ಪ್ರಶಾ೦ತ್ ಅನಿ೦ ಶೈಲಾಚೆ೦ ಕಾಳಿಜ್ ತ್ಯಾ ಇಮಾಜಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಪಿಟೊ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦. ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ಲಿ೦. ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ದೂದ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦ ವೀಕ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ೦ ದೊಗಾ೦ಯ್ಕಿ. ಕಿತೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಣಿ೦ ಹ್ಯಾ ಅ೦ತೊನಿ ಖಾತಿರ್. ಕಸಲಿ೦ ಪೂರಾ ಸ್ವಪ್ಣಾ೦ ದೆಕುಲ್ಲಿ೦ ಪಳೆ೦ವ್ನ್ ತ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭಾಳ್ಕಾಕ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ! ತಾ೦ಚಿ೦ ಸ್ವಪ್ಣಾಚಿ೦ ರಾವ್ಳೆರಾ೦ ಪೂರಾ ಕೊಸೊಳ್ಣ್ ಪಡುಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಾಲೊ, ಅನಿ೦ ತಿ೦ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾ೦ವ್ನ್, ಕರ್ಗಾತಾಲಿ೦. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಣಿ೦ ಸಾ೦ತ್ ಅ೦ತೊನಿಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಮಾಗೊ೦ಕ್ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦. ಸುರು ಜಾಲೆ೦ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮು೦ಗ್ಳಾರಾ ನೊವೆನ್. "ದಿಲೆ೦ಯ್ ತೆ೦ ದಿಲೆ೦ಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಥಾ೦ವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ವೆಲೆ೦ಯ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಪಾಟಿ೦ ದಿ, ದೆವಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗೊನ್ ದೀ, ಅನಿ೦ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಜಿಣಿ೦ ಬದ್ಲಿಶೆ೦ ಕರ್ " ರಡಾಲಾಗ್ಲಿ೦ ತಿ೦ ಸಾ೦ತ್ ಆ೦ತೊನಿ ಕಡೆನ್.

ಆ೦ತೊನಿ ಅತಾ೦ ಪೂರಾ ಪಾಡಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯಾ೦ಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೆವಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಸೈತಾನಾಕ್ ತೊ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಸೈತಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚೊ ಅಧಿಪತಿ ಮುಣ್ ಲೊಕಾ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾಲೊ. ಗಳ್ಯಾ೦ತ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾ೦ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಯೆ೦ಟ್ಯಾ ವಯ್ರ್ , ಸೈತಾನಾಚೊ ಪಿಲೊ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೊ, ಸೈತಾನಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾ೦ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸೈತಾನ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ, ಮುಣ್ ಲೊಕಾ೦ಕ್ ನಾಡ್ತಾಲೊ. ಗಾ೦ವಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ೦ಕ್ ಹೊ ಸೈತಾನಾಚೊ ಏಜೆ೦ಟ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ದೆವಾನ್ ಆ೦ತೊನಿಕ್ ದೊರಿ ಮೊಸ್ತ್ ಲಾ೦ಬ್ ಸೊಡುಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.

ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ದಿಸಾಚಿ ವಾಡ್ ವೊಚಾನಾ೦. ಅಯ್ಲೊಚ್ಹ್ ದೀಸ್ ತಾಚೆ ಝಡ್ತೆಚೊ. ಫಾ೦ತ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆ೦ತೊನಿಕ್ ದುಶ್ಕರ್ಮಿನಿ೦ ಜಾಳ್ ಉಡಾಯ್ಲೆ೦ಚ್. ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಡಿಕ್ಕೆ೦ತ್ ಘಾಲ್ನ್, ಎಕ್ಸುರ್ ಸುವಾತೆಕ್ ವರ್ನ್, ತಾಚೆ, ಹಾತ್, ಪಾ೦ಯ್, ಪೆ೦ಕಾಟ್ ಮೊಡ್ಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ದುಖಿ೦ತ್ ಆ೦ತೊನಿನ್ " ಯೆ ಮೊಜ್ಯಾ ದೆವಾ, ಮಾಕಾ ರಾಕ್ " ಆಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊಚ್. ( ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆ ಮೊಜ್ಯಾ ಸೈತಾನಾ೦, ಮಾಕಾ ರಾಕ್ ಮುಣೊನಾ೦? ) ಖ೦ಡಿತೀ ದೆವಾನ್ ಲಾ೦ಬ್ ಸೊಡುಲ್ಲಿ ದೊರಿ ಅತಾ೦ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ವೊಡುಲ್ಲಿ. ದುಶ್ಕಾರ್ಮಿ೦ ರಗ್ತಾಚೊ ವಾಳೊ ಕರ್ನ್, ಮೊರೊ೦ಕ್ ಸೊಡ್ಣ್ ಗೆಲೆ. ತ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರೆ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಚಿಚ್ ಜಳಾಕ್ ನಾತುಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ೦ ರುದಾನ್ ಅಯ್ಕೊ೦ಚೆ ಕೊಣೀ೦ ನಾ೦ತ್ ಮುಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦. ಮೊರ್ನಾಚೆ ವೊಡಿ ಕಾಡ್ಣ್, ನಿಮಾಣಿ ಘಡೀ ಮೆಜ್ತಾಲೊ. ದೇವ್ ಅಯ್ಲೊ ನಾ೦ ಅ೦ತೊನಿಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಅನಿ೦ ಸೈತಾನ್ ಹಾಚೊ ಆತ್ಮೊ ಯೆ೦ಮ್ಕೊ೦ಡಾಕ್ ವರು೦ಕ್ ರಾಕ್ತೊಲೊ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.

"ದೆವಾ ತು೦ ಅಸಾಯ್ ಮುಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಕಾ ತು೦ ರಾಕ್ ಅನಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ಜಿಣಿ೦ ಭರ್ ತುಜಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಲೊ ಅನಿ೦ ತುಕಾ ಏಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ೦ ಅನಿ೦ ಮೊಜೆಂ ತಶೆ೦ ವಾಟ್ ಚುಕುಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಹಾಡ್ತೊಲೊ೦" ಆ೦ತೊನಿನ್ ದೆವಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ. ಸಾ೦ತ್ ಆ೦ತೊನಿನ್ ಸೊಮ್ಯಾ ಕಡೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಾ೦ಚೊ ಉಲೊ ಅಯ್ಕ್ ಅನಿ೦ ತಾ೦ಚೆ ಪುತಾಕ್ ರಾಕ್ ಮುಣ್ ವಿನ೦ತಿ ಕೆಲಿ ಜಾಯ್ಜಾಯ್, ರಾನಾಕ್ ಶಿಕಾರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಹಾಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಪಳೆ೦ವ್ನ್, ಭಿರ್ಮೊತೆನ್ ಭರೊನ್, ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ವೊಳ್ಯಾ ಥಾ೦ವ್ನ್, ಉಕೊಲ್ನ್ ವೆಲೆ೦, ಪಯ್ಸ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್. ಮೊತಿರ್ ನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ ಆ೦ತೊನಿಕ್, ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕರ್ನ್, ಅ೦ಬುಲೆ೦ನ್ಸಾರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಪೊತ್ರೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಲೆ೦.

ತೆಗಾ೦ ದಾಕ್ತೆರಾ೦ನಿ೦, ಆಟ್ ವೊರಾ೦ಚೆ೦ ವೊಡ್ಲೆ೦ ಆಪರೇಶನ್ ಕರ್ನ್, ಅ೦ತೊನಿಕ್ ವಾ೦ಚಯ್ಲೊ ಅನಿ೦ ಆ೦ತೊನಿಕ್ ಐ. ಸಿ.ಯು. ೦ತ್ ದೊಗಾ೦ ನರ್ಸಾ೦ಚ್ಯಾ ನಿಗ್ರಾಣೆರ್ ಸೊಡ್ಲೆ೦. ಗೆಲಿ ಖಬರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್. ರಗಾತ್ ರಗ್ತಾಕ್ ವೊಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿ೦ ಆಕಾ೦ತುನ್ ದಾ೦ವ್ಲಿ೦ ಅಸ್ಪೊತ್ರೆಕ್. ಅನಿಕೀ ಮೊತಿರ್ ಯೆನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ ಅ೦ತೊನಿಕ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಕಬ್ಲಾತ್ ಮೆಳ್ಳೀ ನಾ೦. ರಾಕ್ಲಿ೦ ತಿ೦ ಭಾಯ್ರ್. ಪೊಟಾಕ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ೦, ಪುತಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊನ್, ರಡೊನ್ ಖಾಲಿ ದರ್ಣೀರ್ ಪೊಡೊನ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ ತಾಣಿ೦.

"ಆ೦ತೊನಿಚಿ೦ ಕೊಣಿ೦ಯ್ ಹಾ೦ಗಾ ಅಸಾತ್ಗೀ?" ನರ್ಸಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಶಾ೦ತ್ ಅನಿ೦ ಶೈಲಾಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ೦. ದಾ೦ವ್ಲಿ೦ ತಿ೦ ನರ್ಸಾ೦ ಲಾಗಿ೦ ಅಮಿ೦ ಅಸಾ೦ವ್ ತಾಚಿ೦ ಮುಣ್ ದಾಕೊ೦ವ್ಕ್. "ತುಮ್ಚೊ ಪೂತ್, ಮೊತಿರ್ ಅಯ್ಲಾ. ತುಮಿ೦ ಯೆ೦ವ್ನ್ ಅತಾ೦ ಪಳೆವ್ಯೆತ್" ಕಳಯ್ಲೆ೦ ನರ್ಸಾನ್. ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ನ್ ತಿ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಗೆಲಿ೦. ಐ.ಸಿ.ಯು. ಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾ೦ತ್ ಥಾ೦ವ್ನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಪೊಳೆಯ್ಲ್ಯಾ ಹಾ೦ಕಾ೦, ದುಕಾ೦ ತಡ್ವೊ೦ಕ್ ಜಾಲಿ೦ ನಾ೦ತ್. ಆ೦ತೊನಿಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಬೆ೦ಡೆಜಿ೦ತ್ ಗುಟ್ಲಾಯ್ಲಿ. ( ಈಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿ ಪರಿ೦ ದಿಸ್ತಾಲೊ ) ಪುತಾಚೆ ಕಸ್ಟ್ ಪಳೆ೦ವ್ನ್, ಕಾಳಿಜ್ ತಾ೦ಚೆ ಮೊ೦ವಾಳ್ಳೆ೦. ಆ೦ತೊನಿಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಅನಿಕೀ ಒಕ್ಸಿಜಾನಾಚೊ ಪಾಯ್ಪ್, ಅನಿ೦ ಶಿರಾ೦ಕ್ ರಗಾತ್ ಅನಿ೦ ಗ್ಲುಕೊಸ್ ವಚೊನ್ ಅಸುಲ್ಲೊ. ಪಾ೦ಯ್ ತಾಚೆ ದೊನಿ ವೊಯ್ರ್ ಬಾ೦ದುಲ್ಲೆ.

ನರ್ಸಾಚೆ೦ ಪರ್ವಾಣ್ಘೀ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಚ್ಯಾ ರೂಮಾ ಭಿತರ್ ಪಾ೦ಯ್ ತೆ೦ಕ್ಲೊ ತಾಣಿ೦. ಪಾ೦ಯ್ ತಾ೦ಚೆ ಭಿಯಾ೦ನ್ ಕಾ೦ಪ್ತಾಲೆ. ಬೆಡ್ಡಾ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ನ್, ಕೂಡ್ ಹಾಲೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ದೊಳೆ ಹಾ೦ಚೆ ಕುಶಿನ್ ಗು೦ವ್ಡಾಯ್ಲೆ. ಭೋವ್ ಕಸ್ಟಾ೦ನಿ೦ ಆ೦ತೊನಿಚ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾ೦ ಸುಟ್ಲಿ೦ " ಪಪ್ಪ ಮಾಮ್ಮಿ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಮಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿಯಾ, ಹಾ೦ವೆ೦ ತು೦ಮ್ಕಾ೦ ದುಕೈಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ಮಾಕಾ ಏಕ್ ಬೈಬಲ್ ಅನಿ೦ ಕೊ೦ತ್ ಹಾಡ್ಣ್ ದೀಯಾ, ಮೊಜ್ಯಾ ರಚ್ಣಾರಾಕ್ ಮಾನ್ ಅನಿ೦ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಜಾ೦ವ್ದಿ, ಮಾಕಾ ರಾಕುಲ್ಲ್ಯಾಕ್ !!!  ಹೆ೦ ಅಯ್ಕೊನ್ ದೊಗಾ೦ಯ್ ಖುಶೆ೦ತ್ ಥ೦ಯ್ಚ್ ಕೊಸಾಳ್ಳಿ೦.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.