53. ಪೊಣೊಸ್ (ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್)….!!!

ಪೊರ್ಮೊಳೀತ್ ಪಿಕ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಮುಣ್ತಾನಾ , ಚಿಂತನಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ...ಉದಾಕ್ ಯೆತಾ. ದೆವಾಚಾ ರಚ್ಣೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ರುಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಫಳಾ ಪೈಕಿ ಅತೀ ವೊಡ್ ಫಳ್ ಹೆಂ. ಸರ್ವ್ ಸತ್ವ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಚಡಾವತ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾ-ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾನಿಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಫಳ್ ಖಾವ್ನ್ , ಆದಿಂ ಆಬ್ ಆನಿಂ ವಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಲಗ್ ಬಗ್ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆವ್ಕ್ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ.ಪೊಣ್ಸಾಂತ್ ಗಟ್ಟ್ ಗರೆ ಅಸುಲ್ಲೊ ಕಾಪೊ,ಮೋವ್ ಗರೆ ಆಸುಲ್ಲೊ ರೊಸಾಳ್ ಆನಿಂ ದೊನಾಯ್ ಮೊದೆಂಗಾತ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಗರೊ ತರ್ 'ಇಡೊ ಪಾರ್ಕೊ' ಮುಣ್ ತೀನ್ ತರ್ ಅಸಾತ್.ಪಿಕುಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚಾ ಪೊಂಪಿಯಾಕ್ ಬರಿ ರೂಚ್ ಅಸ್ತಾ. ಪೊಣ್ಸಾಚಾ ಭಿಕ್ಣಾಂತಿ ಬರೆ ಸತ್ವ್ ಆಸಾತ್.ಜೂಣ್ ಜಾಲ್ಯ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ಗುಜೊ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಭಿಕ್ಣಾಂ ಆನಿಂ ಬಾಜುಲ್ಲೊ ಗಾಂಲ್ಬೊ ಭೊರ್ಶಿತಾತ್. ತರ್ನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಮುನ್ಜೆ ಕಡ್ಗೆಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಬಾರಿ ರುಚಿಕ್. ಜೂಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಮೀಟಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಡಾವತ್ ಪಾವ್ಸಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನಿಸ್ತೆಂ ಕರ್ತಾತ್.

ತರ್ನೊ ಗರೊ ತೆಲಾಂತ್ ಬಾಜುನ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪೊಣ್ಸಾ ಗರ್ಯಾಚೊ ಪಾತೊಳಿ, ಗರ್ಯೊ ಕೊಂಕಣಾಂತ್ ಬಾರಿ ಫಾಮದ್. ಪೊಣ್ಸಾ ಕೊಲ್ಯಾಚಿ ಪೊಳಿಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ರುಕಾಟಾಕ್, ಕೊಲಿಯೆಕ್,ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. 'ಆರ್ಟೊಕರ್ಪುಸ್ ಹೆಟೆರೊಫೈಲಸ್' ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚೆ ವೈಜ್ಣಾನಿಕ್ ನಾಂವ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಸೆನ್ ಪೊಣ್ಸಾಕ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರುಟ್ ಮುಣ್ತಾತ್. ಪಿಕ್ಯಾ ಪಣ್ಸಾಂ ಗರ್ಯಾ ತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪೊಷಾಕಾಂಶ್ ಪ್ರತಿ ಶೆಂಬೊರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ (100 gram), ಹೆ ಪರಿ ಆಸಾ
ಕ್ಯಾಲೊರಿ 98 ,

ಉದ್ಕಾಂಶ್ 72 -77 ಗ್ರಾಂ,
ಪ್ರೊಟೀನ್ 1.3 - 1.9 ಗ್ರಾಂ,
ಫ್ಯಾಟ್(ಚರಾಬ್)0.1- 0.3 ಗ್ರಾಂ,
ಕಾರ್ಬೊ ಹೈಡ್ರೇಟ್(ಸಕ್ರಿಚೆ ಅಂಶ್)18.9 - 25.4 ಗ್ರಾಂ,
ಫೈಬರ್ ನಾರ್ 1 -1.1 ಗ್ರಾಂ,
ಆಶ್ (ಗೊಬ್ರಾಂಶ್)0.8 - 1.0 ಗ್ರಾಂ,
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 22 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ಫೊಸ್ಪೊರಸ್ 38 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ಐರನ್ (ಲೊಂಕ್ಡಾಂಶ್)0.5 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ಸೊಡಿಯಂ 2 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ಪೊಟಸಿಯಾಂ 407 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.,
ವಿಟಮಿನ್ 540 I.U..ಯು.,
ತಯಾಮಿನ್ 0.03 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.,
ನಿಯಾಸಿನ್ 4 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ. ,
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ(ಅಸ್ಕೊರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್)8 -10 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.

ಭಿಕ್ಣಾಂತ್ ಪ್ರತಿ ಶೆಂಬೊರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ :-
ಪ್ರೊಟೀನ್ 6.6 ಗ್ರಾಂ,
ಫ್ಯಾಟ್ 0.4 ಗ್ರಾಂ,
ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಟ್ 38.4 ಗ್ರಾಂ,
ಫೈಬರ್ 1.59 ಗ್ರಾಂ,
ಆಶ್ 1.25-1.5 ಗ್ರಾಂ,
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 0.05-0.55 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ,
ಪೊಸ್ಪೊರೊಸ್ 0.13-0.23 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.,
ಐರನ್ 0.002-1.2 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.  
(ಗೂಗಲ್ ಆನಿಂ ವಿವೀಧ್ ಮೂಳಾಂ ತಾವ್ನ್)

ಪೊಣ್ಸಾ ಗರ್ಯಾಂತ್ ಉಣೆಂ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಆನಿಂ ಉಣೆಂ ಫ್ಯಾಟ್ (ಚರಾಬ್) ಆಸುಲ್ಯಾನ್ ಬಾರೀಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಎಕ್ ಬರೆಂ ವಕತ್.(ಡಾಯಟ್).ತಶೆಂಚ್ ಆಂಟಿ ಎಜಿಂಗ್ ಸಕತ್ ಅಸುಲ್ಯಾನ್ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕಾತ್ ಆನಿಂ ತೊಂಡ್ ಸದಾಂ ತರ್ನಾಟಿ ಆನಿಂ ಪರ್ಜಳಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. (ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕ್ರೀಮಾ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಜೈ ಮುಣ್ ನಾಂ!!!) ಪಿಕೆಂ ಗರೆ ಚಬೊನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿರ್ವೊಣೆಕ್ ಆನಿಂ ಮೊಶಾನಾಕ್ ಬರೆಂ. ಪೊಟಾಚಾ ಆಲ್ಸಾರಾಕ್, ಆಸ್ತಮಾ, ಕಾತಿಚಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಶನ್ ಕ್ ಹೆಂ ಸ್ವಾಭಾವೀಕ್ ವಕತ್. ಗರ್ಯಾಂತ್ ಫ್ಹೈಟೊನುಟ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಚಡ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವಿರೋದ್ ಜುಜ್ಚೆ ಗೂಣ್ ಅಸಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪೊಣ್ಸಾ ಗರೆ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ವಾಂಚ್ಯೆತಾ ಮುಣ್ ಪೇಪರಾರ್ ಎಕ್ ವರ್ದಿ ಹಾವೆಂ ವಾಚುಲ್ಲಿ. ತರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಗೂಣ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಕ್ (ಗರ್ಯಾಂಕ್) ಖಾಂವ್ಕ್ ತಡೊವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ???!!! ಪಿಕೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ತರ್ ಪಾತೊಳಿ ಗರ್ಯೊ ಮುಣಿ ಕರ್ನ್ ಖಾಯಾತ್ (ಗರೆ ಉಕಡ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಸತ್ವ್ ನಸ್ಟ್ ಜಾತಾತ್).

ಪಣ್ಸಾಚ್ಯೊ ಪಾತೊಳ್ಯೊ :-ಜಾಯ್ ಪೊಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಅರ್ದೊ ಪಾವ್ ಸುರಯ್ ತಾಂದುಳ್, ಧೇಡ್ ಪಾವ್ ಉಕ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್, 25-30 ಪಿಕ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಭಿಕ್ಣಾಂ ಕಾಡುಲ್ಲೆ ವಡ್ಲೆ ಗರೆ, ಎಕ್ ವೊಳ್ಯಾ ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ಕೊರ್ವೆಂ (ಕೊರ್ವೆಂ ಮುಳ್ಯಾರ್ ನಾರ್ಲಾ ಖೊಬ್ರ್ಯಚ್ಯೊ ಪತೊಳ್ ಶಿರೊ) 1/2 ಕಿಲೊ ಗೋಡ್, 9-10 ಎಳೊ, 16-17 ಮಿರಿಯಾಂ, 50 ಗ್ರಾಮ್ ಚಣ್ಯಾ ದಾಳ್, ರುಚಿಕ್ ಮೀಟ್, ಸಾಗ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ನಿತಳ್ ಖೊಲೆ. ದೊನಿಂ ತಾಂದುಳ್ ದುವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್, 3-4 ವೊರಾಂ ಭಿಜತ್ ಘಾಲ್. ತಾಂದ್ಲಾಂಕ್ ಗರೆ, ಎಳೊ, ಮೀಟ್, ಮಿರಿಯಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಗಂದ್ ವಾಟುನ್ ಆನಿಂ ಸುಕೆಂಚ್ ದವ್ರುನ್, ಗೊಡ್ ಗಾಲ್ನ್ ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಕ್ ಗಾಲ್. ಕೊರ್ವೆಂ ಆನಿಂ ಬಾಜುಲ್ಲಿ ಚಣ್ಯಾ ದಾಳ್ ಪಿಟಾಕ್ ಬೊರ್ಸುನ್ ಚಾಂದಾಡ್ಯಾಚಾ ಕೊಲ್ಯಾ ವೊಯ್ರ್ ತಪುನ್ ಪೇಟ್. ಚಾರಂಯ್ ಕುಶಿನ್ ಕೊಲ್ಯಾಚೊ ದೆಗೊ ಮೊಡ್ನ್ ಹಳ್ತ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ತೊಂದ್ರಾಂತ್ ದೇಡ್ ವೊರ್ ಉಕಡ್. ಘಮ-ಘಮ ಹುನೊನಿ ಪಾತೊಳಿ ತುಮ್ಚೆ ಸೆವೆಕ್ ತಯಾರ್.

ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ಗರಿಯೊ:-ಜಾಯ್ ಪೊಡ್ಚೊ ವಸ್ತು : ಎಕ್ ಪಾವ್ ಸುರಾಯ್ ತಾಂದುಳ್, ಎಕ್ ಪಾವ್ ಉಕ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್, ಧಾ-ಬಾರಾ ಎಳೊ, ಧೆಡ್- ದೊನ್ ವೊಳೆಂ ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್, ತಿನ್ಶಿ-ಚಾರ್ಶಿಂ ಗ್ರಾಮ್ ಗೊಡ್, ಭಿಕ್ಣಾಂ ಕಾಡುಲ್ಲೆ 35-40 ಹಳ್ತಾಚೆ ಗರೆ, ರುಚಿಕ್ ಮೀಟ್, ಭಾಜುಂಕ್ ಎಕ್ ಲೀಟರ್ ತೇಲ್. ದೊನಿಂ ತಾಂದುಳ್ ದುವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಭಿಜತ್ ಗಾಲ್. ಹಾಕಾ ಎಳೊ, ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ಚೂನ್, ಗರೆ ಗಾಲ್ನ್ ಗಂದ್ ವಾಟುನ್ ಪಿಟಾಕ್ ಉದಕ್ ಬೊರ್ಶಿನಾಸ್ತಾನಾ ಗೋಡ್ ಗಾಲ್ನ್ ಎಕಾ ತೊಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್. ಗೂಂಡ್ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ ಲೀಟರ್ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಬರೆಂ ತಪಾಯ್. ದಾಕ್ಟೆ ಲಿಂಬ್ಯಾ ಸೈಜಿಚೆ ಪೀಟ್ ಗುಳೆ ಕರ್ನ್ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೈಲಿಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಲ್ಲೆ ತಾಂಬ್ಶೆ ಜಾತಾ ಮ್ಹುಣಾಸಾರ್ ಹಂತ್ ಹಾಂತಾರ್ ಬಾಜುನ್ ಕಾಡ್. ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಗರಿಯೊ ತಯಾರ್. ಹ್ಯೊ ರೆಸಿಪಿ ಮುಜಿ ಮಾಂಯ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಮೊಂತೇರೊಚ್ಯೊ.
Powered by Blogger.