52. ಸಂತೋಸ್ಪರಿತ್ ಜೀವನಾಂಚಿ ಕಡಿ ಕರ್ಚಿ ರೆಸಿಪಿ...!!!


ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು:
1 ಕಿಲೊ ಮೋಗ್
2 ಕುಲೆರಾ೦ ಮಾಯ್ಪಾಸ್
2 ಕುಲೆರಾ೦ ವಿಧೆಯ್ಪಣ್
1 ಕುಲೆರ್ ಮರ್ಯಾದ್
4 ತರ್ನ್ಯೊ ಇಸ್ಟಾಗತ್
2 ಕಾ೦ದೆ ದಯಾಳಾಯ್
8 ಬೊಯೊ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ
2 ಇ೦ಚ್ ಕುಡ್ಕೆ ಸ೦ಮ್ಜೊಣಿ೦
ಏಕ್ ವಡ್ ಕುಡ್ಕೊ ಪಾತ್ಯೆಣಿ೦
500 ಗ್ರಾಮ್ ಭರ್ವಸೊ
ಎಕ್ ಗುಳೊ ಗೊಡ್ಸಾಣ್
4 ಕುಲೆರಾ೦ ನಿತಳ್ ಸ೦ಬ೦ಧ್
ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆ0 ಉದಾರ್ಪಣ್
4 ಕೊಪಾ0 ಆಪುಟ್ಟ್ ದೆವಾಸ್ಪೊಣ್.
ಭಾರೀಕ್ ಕಚೊರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ್ಯೊ ಹಾಸೊ.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ :
ಮೋಗ್ ಸುಟಿ ಕರ್ನ್ ಧು0ವ್ನ್ ದವರ್. ಭರ್ವೊಸೊ ಉಕೊಡ್ಣ್ ಸಾಲ್ ಕಾಡ್ಣ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್. ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಖಿರಯ್. 2 ಕಾ೦ದೆ ದಯಾಳಾಯ್, 4 ಬೊಯ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ, 1 ಇ೦ಚ್ ಕುಡ್ಕೆ ಸ೦ಮ್ಜೊಣಿ, ಎಕೆಕ್ ಚ್ ಕರ್ನ್ ಶಿ0ದುನ್ ದವರ್, ಬಾಕಿ ಉರುಲ್ಲ್ಯೊ 4 ಬೊಯ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ, 1 ಇ೦ಚ್ ಕುಡ್ಕೆ ಸಮ್ಜೊಣಿ, ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್. 4 ಕುಲೆರಾ೦ ನಿತಳ್ ಸ೦ಬ೦ಧ್ ಎಕಾ ನಿತಳ್ ತೊಪ್ಲ್ಯಾ0ತ್ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಕಾ ಕರ್ನ್ ದವರುಲ್ಲೆ0 ಶಿ0ದಾಪ್ ಆನಿ0 4 ತರ್ನ್ಯೊ ಇಸ್ಟಾಗತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬೊರೆ0 ತಾ0ಬ್ಡೆ ಜಾತಾ ಮುಣಾಸರ್ ಭಾಜ್. ಆತಾ0 2 ಕುಲೆರಾ೦ ಮಾಯ್ಪಾಸ್, 2 ಕುಲೆರಾ೦ ವಿಧೆಯ್ಪಣ್, 1 ಕುಲೆರ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ0 ವಾಟುನ್ ದವರುಲ್ಲೆ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ, ಸಮ್ಜಾಣೆಚೆ ಆಳೆನ್ ಘಾಲ್ ಆನಿ0 ತವಳ್ ತವಳ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಪುಟ್ಟ್ ದೆವಾಸ್ಪೊಣ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್, ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಭಾಜ್. ಆತಾಂ ಸುಟಿ ಕರ್ನ್ ಧುವ್ನ್ ದವರುಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಘಾಲ್ನ್, ಬೊರೆಂ ಉಕೊಡ್ತಾ ಮುಣಾಸರ್ ಭಾಜ್. ತಾಕಾ ಕಾತಾರ್ನ್ ದವರ್ಲೆ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಭರ್ವಸೊ ಭರ್ಶಿ. ಪಂದಾ ಲಾಗೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಪುಟ್ಟ್ ದೆವಾಸ್ಪೊಣ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್, ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಉದಾರ್ಪೊಣ್ ಭರ್ಸುನ್ ಚಾಳ್. ಮೋಗ್ ಬೊರೊ ಉಕೊಡ್ತಾ ಮುಣಾಸರ್ ಸಿಜಯ್. ಆತಾ0 ಖಿರೊನ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಡ್ಸಾಣೆಚೆ0 ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್, ಏಕ್ ಖತ್ಕತೊ ಕಾಡ್ಣ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾರೀಕ್ ಕಚೊರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಾಚ್ವ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಶೆಣಾಯ್.

ವಿ.ಸೂ: ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮುಣ್ ರಾಂಧುಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಜಣಾನಿ0 ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ, ದೋಗ್ ಜಣಾಂಕ್ ಮುಣ್ ರಾಂದುಲ್ಲೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಮಿಂ ರಾಂದುಲ್ಲಿ ಹಿ ಸ೦ತೊಸ್ಪರಿತ್ ಜೀವನಾಚಿ ಕಡಿ ತುಮಿಂಯ್ ಖಾಯಾ ಆನಿಂ ಹೆರಾಂಕೀ ಇಲ್ಲೆಂ ವಾಂಟುನ್ ದಿಯಾ. ವಾಂಟುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮೋಗ್ ವಾಡ್ತಾ ಮುಣ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್, ಹಾಂವೆ ಜಿಣಿಯೆಣ್ತ್ ಪಳೈನಾತುಲ್ಲೊ ಮೊಜೊ ಆಬ್ !!!
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.