48. ಮೋಗ್ - ದೆವಾಚೆ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರತಿರೂಪ್....!!!


ಮೋಗ್  - ದೆವಾಚೆ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರತಿರೂಪ್.. ಜುವಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಶೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ 3:16 "ದೆವಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಅಸೊಯಿ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ಕೀ, ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಒಪುನ್ ದಿಲೊ".  ಮೊಗಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಾಕಿ ದುಸ್ರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಳ್ಚಿನಾಂತ್.  ಮೋಗ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೆವಾಚೆಂ.  ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೋಗ್ ತರ್ ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಮೋಗ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದೇವ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ಹೆಂ ಉತಾರ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮೋಗ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ರೂಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಧರ್ಮ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಗಾಜಾಯ್ತಾತ್ ತರೀ, ಮೊಗಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಮಾನ್ ಅಮ್ಚಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಧರ್ಮಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಂ.  ಮೊಗಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಬಾಪ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ವಿಂಚ್ತಾ,
 
 ತ್ಯಾಚ್ ಮೊಗಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಪಾಟಾಯ್ತಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್.   ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉಪದೇಸಾಂತ್ ಕಶೆಂ ವರ್ತೆಂಗೀ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅತೀ ಘರ್ಜೆಚೆಂ. ದೆವಾಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಉಬ್ಜಲೊ ತರ್, ಮನ್ಶಾಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕೂಳ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ವಾಡೊನ್ ಅಯ್ಲೊ. 

ಲೂಕ್ 6:35 "ತುಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್" ಹಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಜೆಜುನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. "ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಯ್ದೊ" ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾಗೀ, ಜೆಜುಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾತ್-ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಇಷ್ಟ್-ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಅಮಿಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ. ಮನಿಸ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂ ಪೂಣ್ ಮೋಗ್ ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ‍ಚ್ ಪಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಮಣ್ ಪಾವ್ಲ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪತ್ರಾನಿಂ ಉಕುಲ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಕೊರಿಂತ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಮೊಗಾಚೆ ಗೂಣ್ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಯೆಚಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ವರ್ಣಿತಾ. 1 ಕೊರಿಂಥ್ 4:7 "ಮೋಗ್ ಸೊಸ್ಣಿಕ್, ಮೋಗ್ ದಯಾಳ್, ಮೋಗ್ ಮಸರ್ ಕರಿನಾ, ಅಪ್ಲಿಚ್ ಬಡಯ್ ಉಲಯ್ನಾ, ಹಂಕಾರಾನ್ ಭರನಾ, ಮೋಗ್ ಮರ್ಯಾದಿವಿಣೆ ಚಲನಾ, ಸ್ವಂತ್ ಅಧಾಯ್ ಸೊಧಿನಾ, ರಾಗರ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಅಪ್ಕಾರ್ ಮನಾಂತ್ ದವರಿನಾ, ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವನಾ, ಮೋಗ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರ್ತಾ, ಸಗ್ಳೆಂ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ, ಸಗ್ಳೆಂ ಭರ್ವಸ್ತಾ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ"

ಮೊಗಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಏಕ್‍ಚ್ ತರೀ, ಸಂಸಾರಿ ಮನ್ಶಾನಿಂ ತಾಕ ವಿವಿಧ್ ರೂಪಾನಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಜಾಂವ್ ತೊ ಪೊಷಕ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ, ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚೊ, ದೊಗಾಂ ಪ್ರೆಮಿಂಚೊ ವಾ ಸೆವೆಚಾ ಮನೊಭಾವಚೊ.  ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನ್ಶಾ ಥೈಂ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಸೊದ್ಚೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಗೂಣ್ ಆನಿಂ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸತೆವಂತ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ತೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ.  ಮೊಗಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಪಿಡ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ತಾಂಚಾ ಏಕ್ಸುರ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಜಿವಿತ್‍ ಚ್ ಬದ್ಲವಾಣ್ ಜಾಲಾಂ.

ಮೊಗಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಚ ನದ್ರೆನ್ ದೆಕೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಬರಿಂ ಬೊಗ್ಣಾಂ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.  ಕಶೆಂ ಏಕ್ ಕೊಂಬಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂ ಪಂದಾ ಏಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಜತಾನ್ ಘೆತಾ, ತಾಚ್ಯಾಕಿ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಾಪನ್ ದೆವಾನ್ ಅಮ್ಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲಾ ಅಸ್ತಾಂ, ತಾಚಿ ಖರಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ.  ಮೊಗಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಜಿಕ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.

ನವೆಂ ವರಸ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ‍್ ಚ್ ಸುರುಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಸಾ, ಏಕ್ ದ್ರಡ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ಯಾಂ, ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಾಗೊವ್ಯಾಂ, ತ್ಯಾಚ್ ಮೊಗಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಯಾಂ, ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಉಲ್ಲಾಸಚೆ ಜಾತೆಲೆ ಆನಿ ಪರತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉರ್ಬಾ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ಪರಿತ್, ಮಯಾಮೊಗಾಚೆ ಅನಿಂ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ನವೆಂ ವರಸ್ 2012.
Powered by Blogger.