42. ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಸಿಕೆರಾಮ್.!!!

"ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಲಾಗಿ೦ ಆಯ್ಲೆ ಅನಿ೦ ಕಸ್ಟಾ೦ನಿ೦ ಖರ್ಚ್ ಉರೊ೦ವ್ನ್ ಪೊಯ್ಶೆ ಉರೈಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್  ದೊಗಾ೦ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಬೊರಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಅನಿ೦ ತುಕಾ ಏಕ್ ಬೊರೆ೦ ಕಾಪಡ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆಯಾ ಅನಿ೦ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ದೀಸ್ ಕು೦ಕ್ಡಾಚೆ ಅನಿ೦ ದುಕ್ರಾಚೆ ಮಾಸ್ ದೊನಿ೦ಯ್ ಕರ್ನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ಯಾ೦ "ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಸಿಕೆರಾಮ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಕಾರ್ಮಿಣಾ ಲಾಗ್ಗಿ ಮ್ಹುಣಾಲೊ. "ತು೦ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚಿ೦ತಾಯ್, ಕಿತ್ಲಿ  ಫೆಸ್ತಾ೦ ಯೇ೦ವ್ನ್ ಗೆಲಿ೦, ತುಕಾ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಶಿ೦ವೊಯ್ ನಾ೦ಯ್, ದೀಸ್ ರಾತ್ ಗುಡೆ ದೊ೦ಗೊರ್, ಪಾವ್ಸ್- ವೋತ್ ಪಳೈನಾಸ್ತಾನಾ, ಲೊಕಾ೦ಚಿ  ಕಾಗ್ದಾ ತಾ೦ಚೆ ಘರಾ ಮ್ಹುಣಾಸರ್ ದಿತಾಯ್ ಅನಿ೦ ಲೋಕ್ ತುಕಾ ತಾನಿಕೆಕ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಚಾರ್ನಾ೦ತ್, ವೊಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಗದ್ ಪಾವೊ೦ಕ್ ವೇಳ್ ಕೆಲೊಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಲೋಕ್ ಗಾಳಿ ದಿತಾ ಅನಿ೦ ಕೊಣಿ೦ಯ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ಸಮೇತ್ ಬೊಕ್ಶಿಸ್ ದಿನಾ೦ತ್ ತುಕಾ.  

ಹೊಟೆಲಾ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ವೈಟರ್ ಸಮೇತ್ ಮೆಜಾರ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಜೆವಾಣ್ ಮಾ೦ಡುನ್ ದವರ್ತಾ ಅನಿ೦ ಗಿರಾಕಿ ಪೊಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾನಾ೦ ತಾಕಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ೦ ಪಾ೦ಚ್ ರುಪೈ ಬೊಕ್ಸಿಸ್ ದಿತಾ. ತುಜೆ೦ ವಾಣೊ ಪೂರಾ ಜರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಅನಿ೦ ತು೦ ಆಮ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಖ೦ತ್ ಕಾಡ್ತಾಯ್, ತುಕಾ ಚಿ೦ತಾನಾ೦ ಮ್ಹಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಮೇರಿಚೊ ಘೊವ್ ಬೆ೦ಕಾ೦ತ್ ನೋಟ್ ಮೆಜ್ತಾ ಅನಿ೦ ತಾ೦ಚೆ ಜೀವನ್ ಪಳೆ. ಪೋರ್ ತಾ೦ಗೆರ್ ಟಿವಿ ಹಾಡ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ೦ ಆಮಿ೦ ಅನಿಕೀ ದೋನ್ ಬೆಟ್ರೆಚೊ ವೊಟ್ಟೊ ರೆಡಿಯೊ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್ ಪಾರ್ದನಾ೦, ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಅನಿ೦ ಕೋರಿಕೆ ಆಯ್ಕಾತಾ೦ವ್" ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯೆನ್ ಸೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಾನ್ ಶೆರ್ಮಾ೦ವ್ ದಿಲೊ.
ಮೊಸ್ತ್ ಸಮಧಾನಿ ಮೊನಿಸ್ ತೊ ಶಿಕೇರಾಮ್. ಗಾ೦ವ್ಚೊ ಟಪ್ಪಲ್ ಪೆದೊ. ಸಕಾಳಿ೦ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಘರಾ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾನಾ೦ ರಾತಿಚಿ೦ ಸಾತ್ ಜಾತಾಲಿ೦. ಹಾಚೆ ಸುವಿಧಾ ಖಾತಿರ್ ಪೊಸ್ಟಾನ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸೈಕಲ್ ಸಯ್ತ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ನಾತುಲ್ಲೆ೦. ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ಪಾ೦ಯ್ ವಾಟೆನ್ ವೆತಾಲೊ ಅನಿ೦ ವೆಳಾರ್ ಲೊಕಾ೦ಚಾ ಘರಾ ಕಾಗ್ದಾ ಪಾವೈತಾಲೊ. ತೆದಾಳಾಚೊ ಕಾಳ್ ಆತಾ೦ಚೆ ಪರಿ೦ ಇತ್ಲೊ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನಾತುಲ್ಲೊ. ಕ೦ಪ್ಯುಟಾರ್ ತೆದಾಳಾ ನಾತುಲ್ಲೊ ಅನಿ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ೦ ಕಡೆನ್ ಮೋಗ್ ವಾ೦ಟುನ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆತಾಲಿ೦ ಅನಿ೦ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ತಾಚೆ ಪೊಯ್ಲೆ ನಾತುಲ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಮೆನ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ತಿತ್ಲೆ೦ ಸುಲಭಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ನಾತುಲ್ಲೆ೦ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್.
"ಮೊಜಿ ಭುತಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ಗೀ  ಮೊಗಾ, ಅನಿ೦ ಮೊಜಿ ಸತ್ರಿ ಪಾತ್ತೆ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಯ್ಗೀ?  ಕಾಲ್ ಸತ್ರಿ ನಾಸ್ತಾನಾ೦ ವೊತಾಕ್ ಬೊವೊ೦ನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಸಾಳ್ತಾಲಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ವೆಳಾರ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಪಾವಯ್, ವೊಡ್ಲಿ೦ ಮೊನ್ಸ್ಯಾ೦ ಕರ್ಯಾ೦ ದೊಗಾ೦ಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಾರೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ನೀಸ್ ಪೇಜ್ ತರೀ ಮೆಳಾತ್" ಶಿಕೆರಾಮ್ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯೆಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. " ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ದೋನ್ ಜೊಡಿ ತುಕಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಕಾ೦ಣ್ಗೆನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ಚಿ೦ ನಾ೦, ಸಾ೦ಬಾಳ್ನ್ ವಚೊನ್ ಯೆ, ವಾಟೆರ್ ವೆತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್, ಬಸ್ಸಾ೦ಚೆ ಆ೦ಗಾರ್ ಹಾಡು೦ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಚಲಾಯ್ತಾತ್. ಅತಾ೦ ಗಾದೊ ಕೊಸ್ಸೊ ವೇಳ್, ಮೆರೆರ್ ಕೇದ್ ಅಸ್ತಾ, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜಾಗ್ರುತೆನ್ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡ್ "ಘೊವಾಕ್ ಏಕ್ ಉಮೊ ದೀ೦ವ್ನ್ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚಿ ಸರ್ಬಾರಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲಿ.
ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚೆ ಅತುರಾಯೆನ್ ಅಜ್ ಕಾಲ್ ಸಿಕೆರಾಮ್ ಚಡ್ ಉಮೆದಿನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆಜ್ ಇಲ್ಲಿ೦ ಕಾಗ್ದಾ ಚಡ್ ಅಸುಲ್ಲಿ೦. ಆತಾ೦ ಕಾಗ್ದಾ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಸೊರ್ಟಿ೦ಗ್ ಕರ್ತಾನಾ೦ ಏಕ್ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಎಡ್ರಾಸ್ ವಾಚುನ್ ತಾಕಾ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ತಾ೦ತು ಎಡ್ರಾಸಾರ್  "ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್, ಸರ್ಗಾರ್" ಮುಣ್ ಬೊರೈಲ್ಲೆ೦. ಸರ್ಗಾರ್ ವಚೊನ್ ಕಾಗ್ದಾ೦ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸುಲ್ಲೆ೦ ಅನಿ೦ ಆತಾ೦ ಏಕ್ ಕಾಗಾದ್ ಆಯ್ಲಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಸೊನ್ ತೆ೦ ಕಾಗಾದ್ ತಾಣೆ೦ ಕಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಸ್ಕೆಟಿ೦ತ್ ಉಡಾಯ್ಲೆ೦ ಅನಿ೦ ಸತ್ರಿ ಕೊಲ್ಲರಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್, ಪೊತೆ೦ ಖಾ೦ದ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೆಟಾ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ೦ ಉಡೈಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಬೊರೈಲಾ೦ ಮುಳ್ಳೀ ಅತುರಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ ತಾಕಾ ಅನಿ೦ ತೆ೦ ಕಸ್ರ್ಯಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕಾಡ್ಣ್ ವಾಚು೦ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ.
"ಮೊಗಾಳಾ ಸೊಮಿಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ, ಮೊಜೊ ಘೊವ್ ಸರೊನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಜಾಲಿ೦ ಅನಿ೦ ಏದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತಾಚೆ ಕ೦ಪೆನಿ೦ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪೆನ್ಸಾನಾ೦ತ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತೆಲಿ೦, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೆದಾಳಾರಿ ತುಕಾ ದೊಸುನಾ. ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಮೊಜಿ ಧುವ್ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಅನಿ೦ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಪೊಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಯೇ೦ವ್ನ್ ಅಸಾತ್ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮಾಕಾ 500 ರುಪ್ಯಾ೦ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತಾ೦ಕಾ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ವಾಡಿಜಾಯ್ ಅನಿ೦ ತೀನ್ ದೀಸ್ ರಾವ್ತಾತ್ ತಿ೦. ತುಜ್ಯಾ ಮನಿ ಆರ್ಡಾರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸಾ೦. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊಜೊ ಘರ್ಚೊ ಏಡ್ರಾಸ್ ಅಸಾ. ಹಾ೦ವ್ ಆನ್ಪಾಡ್, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಭುಗ್ಯಾಂ ಕರ್ನಾ೦ ಹೆ೦ ಬೊರೊ೦ವ್ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ಪೊಯ್ಶೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ ಮ್ಹುಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ ಜೆಜು"
ಘರಾ ಪಾವುಲ್ಲೊಚ್ ಕಾಗಾದ್ ತಾಣೆ ಕಾರ್ಮಿಣಾಕ್ ದಾಕೈಲೆ೦ ಅನಿ೦ ದೊಗಿಯ್ ದೆವಾಸ್ಪೊಣಿ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವಾಚುನ್ ತಾ೦ಚೆ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ೦ ದುಖಾ೦ ಆಯ್ಲಿ೦. ಆನಿ೦ ತಾಣಿ೦ ಹ್ಯಾ ವಿಧೊವ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮುಣ್ ಚಿ೦ತ್ಲೆ. ತಾ೦ಚೆ ಕಡೆನ್ ಫೆಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಉರೈಲ್ಲೆ 600 ರುಪಯ್ ಅಸುಲ್ಲೆ ಅನಿ೦ ತಾ೦ತ್ಲೆ 400 ರುಪಯ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ವಿಧೆವ್ ಸ್ಥ್ರಿಯೆಕ್ ದಿವ್ಯಾ೦ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ 200 ರುಪ್ಯಾ೦ತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ಯಾ೦ ಮುಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಅನಿ೦ ಬೊರೆ೦ ಮನ್ ದಾಕೊ೦ವ್ನ್ ತಾಣಿ೦ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ 400 ರುಪಯ್ ತ್ಯಾ ವಿಧೊವ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್,ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ನಾ೦ವಾರ್ ಮನಿ ಓರ್ಡಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ ತಿಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲೆ೦.
ಭಾರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆನ್ ಫೆಸ್ತ್ ತಾಣಿ೦ ಆಚರ್ಸಿಲೆ೦. ನಿತಳ್ ಪೊರ್ನೆ೦ಚ್ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲಿ೦ ಅನಿ೦ ಜೆವಾಣ್ ಜೇವ್ನ್ ಕುಶೆನ್ ನಿದ್ಲಿ೦. ಏಕಾ ದುರ್ಬೊಳ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಸೊಮ್ಯಾಚೆ ನಾ೦ವಾ೦ನ್ ಖುಶಿ ಕೆಲೆ೦ ಮುಳ್ಳಿ ಖುಶಿ ತಾ೦ಕಾ೦ ಸ೦ತೊಸಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಏಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್  ತ್ಯಾಚ್ ವಿಧೊವ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾಗಾದ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ಅನಿ೦ ಶಿಕೆರಾಮಾನ್ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾ೦ ಕುಶೆನ್ ಬೊಲ್ಸಾ೦ತ್ ಚೆಪ್ಲೆ೦. ತಾಕಾ ಗೊತ್ತು ಅಸುಲ್ಲೆ೦ಕೀ  ಹೆ೦ ಕಾಗಾದ್ ದೆವಾಕ್ ಆರ್ಗಾ೦ ದೀ೦ವ್ನ್ ಬೊರೈಲಾ೦ ಮ್ಹುಣ್. ಬಾಯ್ಲೆ ಮುಕಾರ್ ವಾಚುನ್ ತಿಕಾ ಖುಶಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಮುಣ್ ತಾಣೆ೦ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆಜ್ ದಾ೦ವೊನ್ ವಚೊನ್ ಕಾಗ್ದಾ ದೀ೦ವ್ನ್, ವೆಗ್ಗಿ೦ಚ್ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.
ರುಕಾ ದಾ೦ಡ್ಯಾಚಿ ಸತ್ರಿ ಅನಿ೦ ಕಾಕಿ ಪೊತೆ೦ ಚೊವ್ಕೆರ್ ಉಡೊ೦ವ್ನ್, ಮೊಗಾನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವೇ೦ಗ್ ಮಾರ್ನ್ ಮುಣಾಲೊ" ಆಜ್ ಪೊರ್ತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಸ್ಥ್ರಿಯೆ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಕಾಗಾದ್ ಆಯ್ಲಾ೦ ಅನಿ೦ ಖ೦ಡಿತ್ ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಗಾ೦ ದೀ೦ವ್ನ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಆಮಿ೦ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಫಳಾದಿಕ್ ಜಾಲೊ" ಚಿಮ್ಣೆಚಿ ವಾತ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಶಿಕೆರಾಮಾನ್ ಕಾಗಾದ್ ಪೊಡ್ಲೆ ಅನಿ೦ ಕಾರ್ಮಿಣಾಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ:
"ಮೊಗಾಳ್ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು, ಮೊಜಿ ಧುವ್-ಜಾ೦ವಾ೦ಯ್ ಅನಿ೦ ನಾತ್ರಾ೦ ಯೇ೦ವ್ನ್ ಅನಿ೦ ಧಾದೊಶಿ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಗೆಲಿ೦. ತೀನ್ ದಿಸಾ೦ಕ್ ತಿನ್ಶಿ ರುಪಾಯ್ ಖರ್ಸ್ ಜಾಲೆ ಅನಿ೦ ಉರುಲ್ಲೆ೦ ಶೆ೦ಬರ್ ರುಪಯ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಾಸಾ ಲೆಕಾರ್ ನಾತ್ರಾ೦ಚೆ ಹಾತಾರ್ ದಿಲೆ. ತುಕಾ ಮೊಸ್ತ್ ಆರ್ಗಾ೦ ಪೊಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ಅನಿ೦ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಲಜ್ ಸೊಡ್ಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಆನ್ಯೆಕ್ ವಿಶಯ್ ಕಿತೆ೦ಗೀ ಮುಳ್ಯಾರ್, ತುವೆ೦ ದಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ 500 ರುಪ್ಯಾ೦ತ್ 100 ರುಪಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಪ್ಪಾಲ್ ಪೆದೊ ಸಿಕೆರಿನ್ ಚೊರ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮೆಳೊ೦ದಿ ತೊ ಮೊಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್, ಬೂದ್ ಶಿಕೈತಾ೦ ತ್ಯಾ ಚೊರಾಕ್"
Powered by Blogger.